BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Sokołowska Izabela (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Formy transferu innowacji
Forms of Innovation Transfer
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 112, s. 131-145, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Rozwój społeczno-gospodarczy, Innowacje, Postęp technologiczny
Enterprises, Social economic development, Innovations, Technological progress
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przeprowadzone rozważania skłaniają to sformułowania określonych konkluzji: 1) podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego w perspektywie globalnej gospodarki jest korzystanie z ogółu dostępnych źródeł innowacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wewnętrzne źródła innowacji to efekty prac krajowych ośrodków naukowo-badawczych, związanych z kreacją potencjału ludzkiego, strumieniami finansowymi oraz narzędziami badawczymi. Zewnętrzne źródła innowacji związane są z postępem technicznym, technologicznym, organizacyjnym i finansowym. Elementy te, podobnie jak i kategoria ceny rozumiana w gospodarce rynkowej jako informacja zewnętrzna, mają bezpośredni wpływ na ich wykorzystanie w procesie działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Stwierdzenia te, choć wydają się mało odkrywcze i kolokwialne, w praktyce podejmowania działań gospodarczych są głównym źródłem uzyskiwania efektywnościowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Od strony rozważań teoretycznych prawdy te nie są odkrywcze, ale powstaje zasadnicze pytanie: dlaczego jedne przedsiębiorstwa i gospodarki są innowacyjne, a inne nie, jeżeli założenia teoretyczne są tak oczywiste i doskonale rozpoznane w rozważaniach teoretycznych?; 2) należy stosować dostępne metody pozyskiwania i transferu działań gospodarczych, związanych z nowymi technologiami produkcji, organizacji i strumieni finansowania przedsiębiorstw; 3) sukces realizacji innowacji związany jest ściśle z pojęciem synergii związków pomiędzy uwarunkowaniami innowacji związanych z przedsiębiorstwem, tzn. między czynnikami egzogenicznymi i endogenicznymi.(abstrakt oryginalny)

The discussion concerns the following issues: 1. determination of the source of corporate innovativeness; 2. presentation of methods of acquisition of new technologies, distinguishing forms of direct and indirect sales; 3. description of determinants of corporate innovativeness and the areas of inspiration for the innovation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2004.
 2. Brdulak H., Gołębiowski T., Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej, w: praca zbior. pod red. H. Brdulak, T. Gołębiowskiego, Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
 3. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000, GUS, Warszawa.
 5. Egeman M. E., Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
 6. Innovation Management and Knowledge - Driven Economy. European Commission Directorate - General for Enterprise, Office for Official Publications of the European Communities, Brussels-Luxembourg 2004.
 7. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 8. Jewtuchowicz A., Matusiak K. B., Stawasz E., Matusiak M., Tworzenie środowiska innowacyjnego i warunków dla transferu technologii. Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 1998. Przytoczono za: M. Reichel, Potencjał innowacyjny Polski Południowo-Wschodniej w strukturach subregionalnych, Wyd. Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006.
 9. Kowalak B., Konkurencyjna gospodarka, innowacje, infrastruktura, mechanizmy rozwoju, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Radom 2006.
 10. Kozioł K., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 11. Krzakiewicz K., Innowacje w zarządzaniu antykryzysowym, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, praca zbior. pod red. J. Skalika, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 12. Łunarski J., Zarządzanie technologiami, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 13. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
 14. Mińska-Struzik E., Nowara W., Truskolaski S., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 15. Penc J., Narodowe i międzynarodowe systemy zarządzania, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Międzynarodowego w Łodzi, Łódź 2004.
 16. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 17. Reichel M., Potencjał innowacyjny Polski Południowo-Wschodniej w strukturach subregionalnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006.
 18. Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 19. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2001.
 20. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 21. Stonehouse G., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SIA, Warszawa 2001
 22. Włosiński W., Transfer technologii, Forum Akademickie, Nr 4, 2000.
 23. Wojnicka E., System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 24. Zych A., Innowacje jako źródło przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, praca zbior. pod red. K. Jaremczuka, Wyd. Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
 25. Zys L., Otoczenie instytucjonalne małych firm innowacyjnych, "Innowacje", 2003/18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu