BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Januszewski Mirosław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu)
Tytuł
Aktywizacja turystyczna osób niepełnosprawnych
Tourism Oriented Activation of the Disabled
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 243-255, rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Turystyka, Aktywność turystyczna
Tourism, Tourist activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powszechność uprawiania turystyki oraz jej dostępność dotyczy również osób niepełnosprawnych. Turystyka jest tą formą aktywności życiowej człowieka, która wyzwala dodatkowe pokłady pozytywnej energii, szczególnie ważnej w przypadku osób niepełnosprawnych. W Polsce żyje 5,5 mln osób niepełnosprawnych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 80% z nich, czyli ponad 4 mln, wcale nie podróżuje. Z prognoz wynika, że liczba osób niepełnosprawnych będzie wzrastać w tempie rocznym 0,25-0,30% ogółu mieszkańców. Aktywność turystyczna1 tej grupy jest obecnie częstym tematem badań krajowych i zagranicznych. Podejmuje się wiele prac badawczych zmierzających do określenia potrzeb, barier i uwarunkowań uprawiania turystyki przez to środowisko. Badania jednak nie są prowadzone systematycznie i mają charakter wybiórczy, stąd też dla powodzenia polityki turystycznej wobec osób niepełnosprawnych wiedza na ich temat jest niewystarczająca.(fragment tekstu)

In recent years the growing interest in tourism of the disabled could be observed. Tourism product adjustment for the needs and expectations of the disabled is not an easy task and requires overcoming many barriers limiting their access to it. The objective of the hereby article is to define attributes of the disabled participation in tourism, as well as the identification of barriers reducing their tourism oriented activity. Surveys conducted among students of Wrocław University of Economics and other research available in professional literature were used in order to implement the set goals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Aktywność turystyczna" jest terminem często używanym w badaniach turystyki w celu określenia wielkości udziału ludności w różnych formach turystyki, powinno się ją utożsamiać z liczbą i częstotliwością wyjazdów turystycznych, za: V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Wydawnictwo WSH, Warszawa 1997, s. 79.
 2. I. Poliwczak, Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Wyd. Kra-jowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2007, s. 15.
 3. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r., M.P. z 13.08.1997 r. nr 50 poz. 475.
 4. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jednolity tekst (DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407).
 5. International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps, World Health Organization, Geneva 1980
 6. K. Kaganek, Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne wzrokowo i ruchowo, "Bioalgorithms and Med-systems Journal", edited by Medical College - Jagiellonian University, vol. 1, no. 1/2, 2005, s. 221-226
 7. J. Sowa, Pedagogika specjalna w zarysie, Fosze, Rzeszów 1999, s. 117.
 8. K. Kaganek, Modele regresyjne uprawiania..., 221-226.
 9. J. Żbikowski, Wpływ organizacji i stowarzyszeń na aktywność turystyczną osób niepełnosprawnych, w: Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, red. A. Stasiak, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 2008, s. 89-99.
 10. T. Skalska, Podróże turystyczne osób niepełnosprawnych: wybrane cechy, w: "Problemy Turystyki" nr 1-2/2002, s. 87-103.
 11. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003, s.92.
 12. Turystyka ludzi niepełnosprawnych, red. T. Łobożewicz, Wydawnictwo COIT, Warszawa 1991, s. 32.
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu