BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Michał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kilka uwag o konsekwencjach niezgodnego z prawem rozstrzygnięcia referendum lokalnego - w przypadku jego wiążącego charakteru
Comments on the Consequences of the Illegal Settlement of a Local Referendum in the Case of its Binding Nature
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 1-2, s. 145-153, przypisy
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Referendum, Administracja lokalna, Regulacje prawne
Self-government administration, Referendum, Local administration, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza tematykę referendum lokalnego. Uwaga autora skupia się na istocie referendum jako prawnej formy podejmowania rozstrzygnięć przez wspólnotę samorządowe i zestawieniu charakteru referendum, w tym kontekście, z rozstrzygnięciami podejmowanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to przede wszystkim analizy, jakie konsekwencje wywołuje rozstrzygnięcie referendalne niezgodne z prawem, czy istnieje obowiązek wdrożenia takiego rozstrzygnięcia, oraz jakie są prawne możliwości zapobiegania niezgodnym z prawem rozstrzygnięciom referendalnym. (abstrakt oryginalny)

The article refers to the subject of the local referendum. The author focuses on the essence of the referendum as a legal form of decision-making by the self-government community and compares the nature of the referendum, in this context, with decisions made by the authorities of territorial self-government units. This primarily applies to the analysis, the consequences of which incite a referendum outcome which is in conflict with the law, whether there is an obligation to implement such an outcome and what legal possibilities there are for preventing a referendum outcome which is in conflict with the law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Bandarzewski, Wszczęcie procedury referendum lokalnego i ocena wniosku w sprawie referendum, w: M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, Warszawa 2010, s. 71.
 2. A.K. Piasecki, Referenda lokalne - wymiar normatywny i empiryczny, w: M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, Warszawa 2010, s. 157.
 3. T. Moll, Referendum gminne - wybrane zagadnienia, "Administracja" 2008/2, s. 133 i n.: "Można z całą pewnością przyznać uczestnikom referendum przymiot władzy gminnej".
 4. L. Nowak, S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Czynności konwencjonalne w prawie, "Studia Prawnicze" 1972/33, s. 73 i n.
 5. E. Olejniczak-Szałowska, Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002, s. 217 i n.
 6. E. Olejniczak-Szałowska, Wynik referendum lokalnego i jego skutki, "Samorząd Terytorialny" 2008/7-8, s. 20.
 7. R. Lewicka, Prawotwórcze znaczenie referendum lokalnego, w: M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, Warszawa 2010, s. 163.
 8. M. Jabłoński, Recenzja: P. Uziębło, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2008, "Studia Wyborcze" 2008, s. 145-146.
 9. G. Jyż w: G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX/el. 2012; M. Rzążewska, Zaskarżanie uchwal samorządu terytorialnego do Naczelnego Sadu Administracyjnego, Warszawa 1997, s. 71-72.
 10. M. Szczypińska-Grabarczyk, W sprawie sprawowania przez radę gminy nadzoru i kontroli nad pracą zarządu gminy i wykonywaniem budżetu, http://biurose.sejm.gov.pl.
 11. E. Olejniczak-Szałowska, Prawo do udziału w referendum lokalnym. Rozważania na tle ustawodawstwa polskiego. Łódź 2002, s. 188.
 12. M. Rachwał, Referendum gminne jako element kampanii samorządowej - studium przypadku, w: M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski (red.), Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, Lublin 2012, s. 373-387.
 13. M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 177.
 14. A. Nałęcz, Zasada proporcjonalności jako zasada ogólna postępowania administracyjnego, w: S. Wrzosek i in. (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r., Lublin 2010, s. 290 i n.
 15. Z. Łuniewska, B. Jaworska--Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009, s. 138 i n.
 16. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 99.
 17. M. Hyska, Problemy samoopodatkowania się mieszkańców gminy, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2009/4, s. 139-146.
 18. A. Bator, Kompetencja w prawie i prawo-znawstwie, Wrocław 2004, s. 67.
 19. M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004, s. 179.
 20. E. Uziębło, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, l Warszawa 2008, s. 226.
 21. A. Kisielewicza w: K.W Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Kraków 2007, s. 73-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu