BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniel Paweł (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu)
Tytuł
Bezpłatne udostępnianie danych zawartych w rejestrze prowadzonym przez organ administracji publicznej - uwagi o stosowaniu art. 15 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Free Sharing of Data Contained in a Register Kept by a Body of Public Administration - Comments on the Application of Article 15 of the Act on Computerization of the Activities of Entities Performing Public Tasks of 17 February 2005
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 1-2, s. 154-162, przypisy
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Organy administracji, Organy samorządu terytorialnego, Regulacje prawne
Self-government administration, Administrative bodies, Local government bodies, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest przepis art. 15 ustawy z17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgodnie z którym podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym realizującemu zadania publiczne nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze. W artykule autor podejmuje rozważania dotyczące zarówno zakresu przedmiotowego, jak i podmiotowego stosowania powyższej regulacji. Dokonana analiza doprowadza do wniosku, że obecnie dane zgromadzone w rejestrze mogą być bezpłatnie udostępniane jedynie przez podmioty publiczne, z wyłączeniem podmiotów, którym powierzono prowadzenie rejestru na podstawie ustawowego upoważnienia. Ponadto o bezpłatne udostępnienie danych na podstawie art. 15 ustawy nie mogą występować podmioty, którym powierzono lub zlecono realizację zadania publicznego w drodze umowy. (abstrakt oryginalny)

The article applies to the provision of Article 15 of the Acton computerization of the activities of entities performing public tasks of 17 February 2005, according to which the entity keeping a public register shalt provide access free of charge to the data in the register it keeps for public entities or for non-public entities performing public tasks. In the article, the author discusses both the subjective and objective scope of application of this regulation. The analysis leads to the conclusion that the data currently kept in the register may only be made available free of charge by public entities, with the exception of entities, which are given the responsibility of keeping the register on the basis of a statutory authorization. Furthermore, entities which have been contractually entrusted with or commissioned to perform public tasks cannot request access to data free of charge under Article 15 of the Act. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Sibiga, Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego - informatyzacji postępowania administracyjnego ciąg dalszy, "Czas Informacji" 2010/1, s. 17 i n.
 2. J. Borkowski w: B. Adamiak. J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 695.
 3. G. Szpor, K. Wojsyk, Komentarz do art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w: C. Martysz, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Warszawa 2007.
 4. T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, s. 393.
 5. J. Oleński, Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Warszawa 2006, s. 538-561.
 6. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda, Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, Wrocław 2005, s. 369-370.
 7. G. Szpor, Komentarz do art. 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w: C. Martysz, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Warszawa 2007.
 8. K. Celarek, Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 130.
 9. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2006, s. 142.
 10. S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994, s. 16.
 11. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002, s. 242.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu