BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śledzik Karol (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
O firmach usługowych działających w gospodarce opartej na wiedzy
TheII Service Companies in Knowledge-Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 229-240, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kryzys subprime
Service enterprise, Knowledge-based economy, Subprime crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest przedstawienie tych zagadnień związanych z funkcjonowaniem firmy usługowej, które stały się kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki opar-tej na wiedzy. Ponadto biorąc pod uwagę obszary gospodarki, w jakich funk-cjonują firmy usługowe (sektor bankowy, rynek finansowy) i jaki może mieć to wpływ na całą gospodarkę (np. kryzys subprime na rynku finansowym z 2007 roku), warto przyjrzeć się temu, jakie są kluczowe generatory wartości firm usługowych działających we współczesnej gospodarce. Według autora jednym z ważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem firm usługowych w gospodarce opartej na wiedzy jest kapitał intelektualny, czemu poświęcono część artykułu.(fragment tekstu)

In recent decades, seen the transformation of the economy towards knowledge-based economy. This creates additional challenges for both practitioners and theorists involved in the value based management of the service companies. The main objective of this paper is to present the issues related to the management of a service company, which became the success key factor to the firm in a knowledge-based economy. More-over, taking into account areas of the economy in which service companies operate (banking, financial markets) and how this may affect the whole economy (such as the subprime crisis in the financial market in 2007), author takes a look at what are the value drivers of the service companies operating in today's economy. According to the author one of the major issues connected with service companies in the knowledge economy is intellectual capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji - polityka II fali, Poznań 1996.
 2. A.H. Toffler, Szok przyszłości, Poznań 1996.
 3. A.H.Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1995.
 4. J. Kleer, Czym jest G.O.W., w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. A. Kukliński, Perspek-tywy Banku Światowego, Warszawa 2003.
 5. P.F. Drucker, Społeczeństwo prokapitalistyczne, Warszawa 1999, s. 22-24.
 6. L. Nakamura, Economics and the New Economy: The Invisible Hand Meets Creative De-struction, Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia, lipiec/sierpień 2000, s. 15-30.
 7. L. Zacher, Nowa gospodarka jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa?, w: "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycz-nych, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 56.
 8. E.H. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition: A Re-orientation of the Theory of Value, Cambridge 1947.
 9. L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2001.
 10. B. Wernerfelt, A Resourced-Based View of the Firm, "Strategic Management Journal", 1984, nr 5, s. 171.
 11. E.T. Penrose, The theory of the Growth of the Firm, New York1959.
 12. J.B. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Manage-ment" 1991, nr 17, s. 120.
 13. R. Amit, P. Schoemaker, Strategic and Organizational Rent, "Strategic Management Journal" 1993, nr 1, s. 33.
 14. M.A. Peteraf, The Cornerstones of Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" 1993, nr 3, s. 179.
 15. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Measuring the strategic readiness of intangible assets, "Harvard Business Review", February 2004.
 16. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, 2006, s. 79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu