BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuszczyk Marcin (Politechnika Opolska)
Tytuł
Czy potrzebna jest edukacja na poziomie zawodowym?
Is The Education On The Vocational Level Needed?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 165-174, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo średnie
Education, Secondary education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przełom XX i XXI wieku to okres dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wzrostu znaczenia kapitału intelektualnego oraz intensyfikacja prac naukowo-badawczych. Słuszność takiego podejścia potwierdza ścisła zależność pomiędzy wskaźnikiem wiedzy oraz nakładami na B+R a poziomem PKB na mieszkańca - oparcie aktywności gospodarczej na kapitale intelektualnym przynosi wzrost dochodu. Mając na uwadze przedstawione uwarunkowania, można zadać pytanie: czy w dobie dominacji dóbr wysokiej techniki, stale rosnące-go znaczenia specjalistycznej wiedzy potrzebna jest jeszcze edukacja na poziomie zawodowym? Celem artykułu jest prezentacja sytuacji szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz nakreślenie charakteru zmian, jakie będą wprowadzane od 1 września 2012 roku. Obserwowane tendencje wskazują, że nieuwzględnienie potrzeb w zakresie szkolnictwa zawodowego może spowodować istotną lukę edukacyjną w postaci braku wykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz kadry technicznej niższe-go szczebla. Nie należy oczekiwać, że problem będzie widoczny dopiero w nie-określonej przyszłości. Już obecnie wśród najbardziej poszukiwanych zawodów czołowe miejsca zajmują wykwalifikowani pracownicy fizyczni oraz technicy. Negatywne zjawiska systemowego ograniczania edukacji zawodowej zbiegają się ponadto z coraz trudniejszą sytuacją demograficzną. (fragment tekstu)

In the civilization of the knowledge the primary focus is turning up for the intel-lectual capital and the high technology development. However, less attention is devoted to the vocational education, which results in shortages of skillful workers on the labour market. According to the author, the attempts made to reform the vocational education in Poland are not suited to current needs. Moreover, there is a tendency to reduce duration of education of the vocational training as well as to weaken the significance of non-public institutions of the vocational training, eliminating maintained schools at the same time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2010, GUS, Warszawa 2011.
 2. GUS, Warszawa 2011. 2. Kabaj M., System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2011.
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 4. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Założenia projektowanych zmian, Minister-stwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.
 5. Kwartalna informacja o rynku pracy, Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2011.
 6. Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Kształcenie ustawiczne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
 7. Mały rocznik statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2011.
 8. Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011.
 9. Niedobór talentów 2011 - podsumowanie wyników dla Polski, ManPowerGroup, dokument elektroniczny, http://candidate.manpower.com, dostęp: 27.01.2012.
 10. Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009.
 11. Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 6 grudnia 2011 r.
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, DzU 2002, nr 50, poz. 451.
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, DzU 2012, nr 0, poz. 7.
 14. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, War-szawa 2006.
 15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, DzU 2011, nr 205, poz. 1206.
 16. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, DzU 1999, nr 17, poz. 92.
 17. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU 1996, nr 67, poz. 329.
 18. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, DzU 1999, nr 12, poz. 96.
 19. Uszko F., List do Minister Edukacji Narodowej, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, Tarnów 2010.
 20. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, DzU 2008/C 111/01.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu