BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach
The Role of Service Sector in the Creation of Knowledge-Based Economy in India
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 332-347, wykr., tab., bibliogr. 30 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Sektor usług, Usługi biznesowe, Usługi informacyjne, Offshoring, Delokalizacja działalności
Services sector, Business services, Information services, Offshoring, Business relocation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Charakterystyczną cechą gospodarki Indii jest dynamiczny rozwój sektora usług. Indie wpisują się w ogólną tendencję do wzrostu udziału usług w zatrudnieniu i dochodzie narodowym. Sektor usług w Indiach wytwarza ponad połowę PKB. Indyjski eksport usług charakteryzuje również jedna z największych dynamik wzrostu na świecie. Indie należą do grupy głównych światowych eksporterów usług biznesowych, w szczególności usług sektora IT i usług informacyjnych. Kraj ten jest światowym liderem offshoringu usług. Indie pozostają najczęściej wybieranym miejscem delokalizacji działalności usługowej oraz zajmują czołową pozycję w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług. Indie są przykładem kraju, który próbuje przejść od gospodarki opartej na rolnictwie do gospodarki usługowej, przy równoczesnych działaniach służących rozwojowi nowoczesnej produkcji przemysłowej. Dodatkowo wzrost znaczenia sektora trzeciego w tym kraju jest elementem budowy gospodarki opartej na wiedzy. Celem opracowania jest analiza roli sektora usług w procesie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w Indiach. Artykuł został podzielony na trzy części. W części pierwszej ukazano znaczenie sektora usług w gospodarce Indii. Część druga analizuje znaczenie usług information-intensive w budowie gospodarki opartej na wiedzy w Indiach oraz przedstawia zalety tego kraju jako miejsca delokalizacji działalności usługowej. W tym miejscu dokonano również charakterystyki indyjskiego eksportu usług, pod względem jego struktury rzeczowej oraz występujących przewag komparatywnych. Trzecia cześć opracowania poświęcona została uwarunkowaniom rozwoju nowoczesnego sektora usług w Indiach. (abstrakt oryginalny)

India is distinctive for the rapid growth of its service sector. It is a large and most dynamic part of the Indian economy both in terms of employment potential and contribution to national income. Service sector in India accounts for more than half of India's GDP. India is one of the fastest growing nations in global service trade, and is a major exporter of business services, particularly IT and information services. The country is the world leader in offshoring services. India remains the most frequently chosen location for contracting services and is the leading country in all rankings that focus on the delocation of services. As a result, India is witnessing a transition from agriculture-based economy to a service-based economy. The service sector plays an important role in building knowledge-based economy in India. The present article examines the importance of the service sector for the creation of knowledge-based economy in India. It is divided into three parts. Part One discusses the economic significance of the service sector in India. Part Two considers the role of information-intensive services in the creation of knowledge-based economy in India and Indian position as the offshore location. It also analyzes India's services exports, its composition, and revealed comparative advantage of various sectors of services. Part Three analyzes the conditions of the development of modern services industry in India. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.T. Kearney, (2009). The Shifting Geography of Offshoring. The 2009 A.T. Kearney Global Services Location IndexTM. Chicago: A.T. Kearney
 2. A.T. Kearney, (2011). Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence. The A.T. Kearney Global Services Location IndexTM. Chicago: A.T. Kearney
 3. Commander, S. et al. (2008). The Consequence of Globalisation: India's Software Industry and Crossborder Labour Mobility. The World Economy, 31(2), 187-211
 4. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - an EU-India Strategic Partnership. Brussels, 16.6.2004, COM/2004/0430 final
 5. D'Costa, A.P. (2011). Geography, Uneven Development and Distributive Justice: The Political Economy of IT Growth in India. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 4, 237-251
 6. Das, K. (2007). GATS Negotiation and India: Evolution and State of Play. Journal of World Trade, 41(6), 1185-1236
 7. Datt, G., Ravallion, M. (2011). Has India's Economic Growth Become More Pro-Poor in the Wake of Economic Reforms? The World Bank Economic Review, 25(2), 157-189
 8. Dougherty, S.M., Herd, R. (2008). Improving Human Capital Formation in India. OECD Economics Department Working Papers, 625
 9. Farasat, S. (2008). India's Quest for Regional Trade Agreements: Challenges Ahead. Journal of World Trade, 42(3), 433-460
 10. Gooptu, N. (2011). Economic Liberalization, Urban Politics and the Poor. W: R. Sanjay, J. Harriss, R. Corbridge (red.), Understanding India's New Political Economy: A Great Transformation? New York: Routledge, 35-48
 11. Gupwell, D., Gupta, N. (2009). EU FTA Negotiation with India, ASEAN and Korea: the Question of Fair Labour Standards. Asia Europe Journal, 7, 79-95
 12. Gurbała, M. (2010). Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 187-200
 13. Kilar, W. (2009). Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 110-121
 14. Kliniewicz, K. (2008). Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski. W: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services center. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 255-284
 15. Ministerial Declaration, Doha, 14 November 2001. Pozyskano z: http://www.wto.org/english/thewto_ e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
 16. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz (2007). Chiny i Indie w procesie globalizacji
 17. Potencjalne konsekwencje dla Polski. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki
 18. Munsil, S. (2011). India's Offshoring Role. Outsourcing Yearbook 2011. Pozyskano z: http://www.eoa-spain.es/1/the_outsourcing_yearbook_2011_203894.html
 19. Ravallion, M. (2011). A Comparative Perspective on Poverty Reduction in Brazil, China, and India. Policy Research Working Paper, 5080
 20. Richardson, J.B. (1987). What Really Happened at Punta del Este: Understanding the Framework of the Uruguay Round. W: D. Riddle (red.), Toward an International Service and Information Economy. Bonn: Friedrich Ebert Foundation Reserve Bank of India. Pozyskano z: http://www.rbi.org.in
 21. Szukalski, S.M. (2008). Chiny i Indie na globalnym rynku usług. Stan i perspektywy. W: K. Kłosiński (red.), Chiny-Indie: ekonomiczne skutki rozwoju. Lublin: Wydawnictwo KUL, 49-68
 22. Szymaniak, A. (2008). Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług. W: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services center. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 285-312
 23. Uliszak, R., Grad, N. (2012). Innowacyjność kluczem rozwoju firmy IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 40-53
 24. World Bank Data. Pozyskano z: http://www.worldbank.org
 25. WTO (2011). World Trade Report 2011, The WTO and preferential trade agreements: From coexistence to coherence. Geneva: WTO
 26. WTO (2012). International Trade Statistics 2012. Geneva: WTO
 27. Wróbel, A. (2009). Międzynarodowa wymiana usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
 28. Zajączkowski, J. (2008). Indie w stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
 29. Zajączkowski, J. (2010). Unia Europejska-Indie: strategiczne partnerstwo. W: J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk (red.), Strategie rozwoju Unii Europejskiej. Warszawa: Aspra JR, 223-252
 30. Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9-32
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu