BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Świętek Agnieszka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju usług opartych na wiedzy, na przykładzie analizy działalności gabinetów stomatologicznych w Polsce
Determinants of the Knowledge-Based Services Development, on the Basis of the Analysis of Dental Business in Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 348-365, ryc., tab., bibliogr. 14 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Medycyna, Organizacje oparte na wiedzy, Działalność gospodarcza, Kwalifikacje zawodowe, Badania ankietowe
Medicine, Knowledge-based organisations, Business activity, Professional skills, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autorzy poddali analizie uwarunkowania rozwoju działalności gabinetów stomatologicznych w Polsce, jako przykład przedsiębiorstw świadczących usługi oparte na wiedzy. W tym celu przeprowadzili badania i analizy, których wyniki przedstawili w poniższym artykule. W tekście potwierdzono "oparcie na wiedzy" zawodu stomatologa, poprzez analizę nakładów finansowych i czasowych przeznaczonych przez dentystów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W tekście przedstawiono wyniki własnych badań ankietowych, przeprowadzonych na grupie 60 lekarzy stomatologów. Ponadto dokonano analizy sytuacji stomatologów na rynku pracy w porównaniu z innymi przykładowymi "zawodami opartymi na wiedzy. W drugiej części tekstu skupiono się na analizie barier w rozwoju prywatnych gabinetów stomatologicznych. W części tej poddano analizie oferty szkoleniowe skierowane do osób zamierzających założyć własne gabinety, jak i prowadzących własną działalność. Dokonano również analizy kosztów związanych z uruchomieniem własnego gabinetu stomatologicznego. W wyniku badań i wywiadów autorom udało się określić uwarunkowania jakie determinują funkcjonowanie rynku prywatnych usług stomatologicznych w Polsce. Według przeprowadzonych badań wykazano, że głównymi barierami w rozwoju tych usług są brak potrzebnej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a w drugiej kolejności brak funduszy na jej rozpoczęcie. (abstrakt oryginalny)

In the article the authors analyzed the determinants of dental services' development in Poland, as an example of knowledge-based services. For this purpose, they conducted tests and analyses, whose results are presented in the article. They proved "knowledge base" of dental profession by means of the analysis of dentists' financial and time investment. They presented the results of their survey conducted on a group of 60 dentists, preceded by an interview with the owners of dental surgeries. They examined the situation of dentists in the labor market in comparison to other examples of "knowledge-based professions," which showed that the unemployment does not affect this profession. It cannot be said about other knowledge-based professions. The analysis of training offers for people who want to start their own business provided some information about the scope of technical assistance in setting up and running their own business which can be obtained from PARP, NIL and private training companies. The authors carried out an analysis of the costs of starting dental practice. As a result of research and interviews, the authors were able to identify the factors which determine the functioning of dental services market in Poland. It turned out that the main barriers to the development of these services is surprisingly: the lack of knowledge about setting up a business, and in the second place, the lack of funds to start it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec, M. (2006). Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 185-192.
 2. Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95-109.
 3. Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 188-197.
 4. Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 308-320.
 5. Dziennik Gazeta Prawna, 2011-02-16.
 6. Dziennik Gazeta Prawna, 2011-02-20.
 7. Gazeta Wyborcza, 2012-02-27.
 8. OECD 1996. . Paris, GD 102.
 9. Raport Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NIL: Możliwości i bariery rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Warszawa 2012.
 10. Raport MPiPS, Departament Rynku Pracy: Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej wg zawodów i specjalności w II półroczu 2011 roku. Warszawa 2012.
 11. Rogut, W. (2011). Dentyści ruszają po wiedzę. Służba Zdrowia, 85-92 (4086-4093).
 12. Strona Internetowa Naczelnej Izby Lekarskiej: http://www.nil.org.pl/.
 13. Wach, K. (2010). Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria Ekonomia, 113, 1003-1019.
 14. Żądło, J. (2009). Leasing jako źródło kapitału inwestycji. Niepublikowana praca dyplomowa pod kierunkiem naukowym dr D. Podedwornej-Tarnowskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu