BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiński Jacek
Tytuł
Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w okresie 1993-1997 : doświadczenia i możliwość wykorzystania w przyszłości wniosków z nich płynących
Monetary Policy of the National Bank of Poland : Experience and Opportunities for Using Related Conclusions in the Future
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 7-8, s. 51-71, wykr., przypisy
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna NBP, Polityka kursowa, Kurs walutowy, Popyt na pieniądze, Podaż pieniądza, Inflacja, Stopa procentowa, Produkt krajowy brutto (PKB), Materiały konferencyjne
NBP monetary policy, Exchange policy, Exchange rates, Money demand, Money supply, Inflation, Interest rate, Gross domestic product (GDP), Conference materials
Uwagi
summ.; Referat z konferencji "Polityka pieniężna a wyzwania krajowe i międzynarodowe", Zalesie Górne 14-15 czerwca 1999 r.
Abstrakt
Opracowanie jest próbą analizy doświadczeń Narodowego Banku Polskiego (NBP) w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej w latach 1993-1997, jak również próbą oceny, na ile doświadczenia te mogą być pomocne w rozwiązywaniu dylematów, stojących przed polityką pieniężną i kursową w następnym pięcioleciu, tj. do roku 2003. W artykule nie ograniczono się jedynie do zaprezentowania samej polityki, przesłanek decyzji i systemu ich realizacji, lecz również podjęto próbę ukazania filozofii prowadzenia polityki, wynikającej w dużej mierze z uwarunkowań, w których polityka ta była prowadzona. Autor uważa, że bez dokładnej analizy tych uwarunkowań nie można w pełni wytłumaczyć sposobu prowadzenia polityki przez NBP w latach 1993-1997. Opracowanie rozpoczyna się analizą wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań prowadzenia polityki pieniężnej i ich wpływu na wybór strategii polityki pieniężnej przez NBP. Następnie przeanalizowana została realizacja polityki pieniężnej w poszczególnych okresach. Zastosowany przez autora podział na okresy uwzględnia typy głównych wyzwań, stojących wówczas przed Narodowym Bankiem Polskim. Dalej podsumowane zostały efekty polityki NBP w okresie 1993-1997 na tle efektów występujących w innych krajach Europy Centralnej (Węgry, Czechy). Na końcu autor pokusił się o analizę wyzwań, stojących przed polityką pieniężną w okresie do 2003, i możliwości zastosowania doświadczeń z lat poprzednich do rozwiązania dylematów w przyszłości. W przeciwieństwie do innych opracowań nt. polityki pieniężnej realizowanej w Polsce w okresie transformacji, autor uważa, że NBP nie realizował wcale strategii kontroli podaży pieniądza, ponieważ w polskich uwarunkowaniach skuteczna kontrola tego agragatu nie była możliwa. Strategię NBP autor określa jako "strategię eklektyczną" - będącą kompilacją elementów różnych strategii polityki pieniężnej - ukierunkowaną przede wszystkim na stabilność procesu dezinflacji. Stabilność tego procesu miała zapewnić płynne dostosowanie się oczekiwań inflacyjnych. Warunkiem nieprzerywalności procesu dezinflacji było zachowanie bezpiecznego poziomu równowagi zewnętrznej, o co NBP szczególnie dbał. Wg autora, przejście do systemu bezpośredniego celu inflacyjnego, w którym polityka pieniężna realizowana jest obecnie, miało charakter ewolucyjny, nie stanowiło zaś rewolucji koncepcyjnej. Autor wysnuwa dwa wnioski na przyszłość. Pierwszym jest konieczność większej odpowiedzialności rządu za politykę kursową, co jest związane z faktem, że duża część napływającego do Polski kapitału będzie w przyszłości pochodziła ze źródeł, na które instrumenty banku centralnego nie oddziałują. Drugi - kontrowersyjny wniosek jest taki, że w krajach, do których nadmierny napływ kapitału z takich źródeł stwarza problemy dla polityki pieniężnej, nie musi być ona prowadzona w sposób przejrzysty. Powinno zwiększyć to ryzyko inwestycji portfelowych. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to analyze the National Bank of Poland (NBP) experience within the monetary policy pursued in 1993-1997, and to assess to what extent this experience may be helpful in terms of problems facing the monetary and exchange rate policies in the next five years, i.e. up to 2003. The article is not limited to the presentation of the policy itself, prerequisites of decisions, and the system of their achievement only, but it also tries to describe the philosophy of the policy resulting mainly from conditions in which the policy has been pursued. The author claims that without a detailed analysis of such conditions it is impossible to explain the way of the NBP policy pursuit in 1993-1997. The article begins with the analysis of internal and external conditions of the monetary policy and related impact on the selection of strategies. Then it analyses the monetary policy performance in certain periods. Time breakdown applied by the author considers types of major challenges facing the National Bank of Poland those days. Further it summarizes NBP policy effects in 1993-1997 against the background of effects present in other Central European states (Hungary, Czech Republic). Finally, the author attempts to analyze challenges facing the monetary policy up to 2003, and possibilities to use previous experience to solve future problems. Contrary to other papers on the monetary policy in Poland during transformation, the author believes that NBP did not followed at all the strategy of money supply control since under the Polish conditions an effective control of the aggregate was impossible. NBP strategy is called by the author "eclectic" - being a compilation of elements derived from different monetary policy strategies - oriented, in particular, to the stability of the disinflationary process. The stability of the process was to provide for a smooth adjustment of inflationary expectations. A condition for a continuous disinflation was to preserve a safe level of the internal balance, on which NBP focused in particular. According to the author, the adoption of existing direct inflation targeting framework was of an evolutionary rather than revolutionary nature. The author comes to two conclusions for the future. First, the government should take more responsibility for the exchange rate policy which is associated with the fact that major part of the capital inflow into Poland will be derived in the future from sources affected by the central bank instruments. Second, it is controversial to conclude that in countries where an excessive capital inflow from such sources is problematic for the monetary policy, the policy needs not to be pursued in a transparent manner. It should only increase the risk of portfolio investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu