BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sammel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Jęczmyk Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Usługi edukacyjne w gospodarstwach agroturystycznych zrzeszonych w sieci "Zagroda Edukacyjna"
Educational Services in Agrotourism Farms in the Net "Educational Farm"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 95, s. 389-399, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Edukacja
Agrotourism, Education
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obecnych czasach poszukuje się nowych możliwości wspierających edukację szkolną (formalną) oraz nieformalną, przeznaczoną dla różnych grup wiekowych. Taką alternatywą mogą być agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne, w których - zgodnie z zasadami dydaktycznymi - łączy się teorię z praktyką23 oraz inspiruje dzieci, uczniów, dorosłych do aktywnego udziału w oferowanych zajęciach tematycznych24. Pobyt w funkcjonującym gospodarstwie rolnym umożliwia poznanie zasobów kultury materialnej i duchowej obszarów wiejskich, bezpośrednie obserwowanie przebiegu podstawowych zjawisk biologicznych zachodzących w środowisku, a także dostrzega-nie występujących między nimi zależności25. Celem przyjazdu dzieci, młodzieży, dorosłych do gospodarstwa jest poznanie pracy na wsi, wzbogacenie lub nabycie wiedzy przyrodniczej, edukacja ekologiczna26, artystyczna i prozdrowotna (gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery w okolicy gospodarstwa). Niezaprzeczalną wartość dla procesu edukacji mają metody prowadzenia zajęć oraz realizowane w ich trakcie strategie kształcenia. Znaczenie mają także wykorzystywane pomoce dydaktyczne oraz podejmowane przez uczestników działania praktyczne. Gospodarstwa edukacyjne są zatem interesującym pomysłem na wzbogacenie oferty turystycznej obszarów wiejskich oraz miejscem wspomagającym proces kształcenia szkolnego i pozaszkolnego.(abstrakt oryginalny)

The educational farms are the interesting idea on enrichment the touristic offer of country areas. They can be the place of extraschool education, where were realized educative and educational aims. The tourism is the universal didactic system for persons in different age and different level of education. The offer of educational farms in Pol-and really progresses. However that she fulfilled placed to her expectation, she must reach to equivalent consumer. In the face increasing competition on market of the agri-tourism services, it is needed integrations of subjects offering this type of service. With regard on novelty this type of services on market of the agri-tourism services, the aim of this paper was the analysis of offers of farms organized into unions in net "Educational Farm" as potential-ity of aid of educational process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa,1997, s. 21.
 2. T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 2001, s. 190.
 3. L. Turos, Turystyka edukacyjna i transgresja, w: Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, red. Z.J. Przychodzeń, Wydawnictwo SGGW, Warszawa-Biała Waka 2002, s. 25-32.
 4. I. Kotowicz-Borowy, Dziedzictwo kulturowe regionach Europy Środkowowschodniej jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, w: Proble-my rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie, red. Z.J. Przychodzeń, Wydawnictwo WSTIJO; Wydawnictwo SGGW, Warszawa-Biała Waka-Dyneburg-Lwów-Czernio-wice-Żytomierz 2007, s. 353-359.
 5. I. Sikorska-Wolak, Turystyka wiejska jako wielowymiarowe zjawisko i przedmiot badań naukowych, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska- -Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 11-21.
 6. A. Sammel, Gospodarstwo agroturystyczne jako środowisko wychowawcze, w: Materiały Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej POLAGRA FARM 2004, red. J. Majewski, S. Graja, Wydawnictwo MTP; Wydawnictwo Akademii Rolnicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 49-55.
 7. S. Graja, A. Spychała, Gospodarstwa agroturystyczne jako miejsce edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w: Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, Wydawnictwo Akademii Rolnicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 173-184.
 8. A. Sammel, A. Jęczmyk, Oferta edukacyjna gospodarstw agroturystycznych w opinii na-uczycieli szkół podstawowych w Szczecinie (publikacja w druku).
 9. A. Jachowicz, H. Legienis, Zasoby bazy nocle-gowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2007 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2007.
 10. I. Sikorska-Wolak, Turystyka jako system dydaktyczno-wychowawczy, w: Turystyka wiej-ska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, Wydawnictwo Akademii Rolnicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 12-21.
 11. K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków 1996, s. 99-100.
 12. R. Ballentyne, J. Packer, Introducing a fifth pedagogy: experience-based strategies for facilitating learning in natural environments, "Environmental Education Research" 2009, s. 243-262.
 13. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, red. W. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 113-120.
 14. E. Kmita-Dziasek, Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne - idee i dobre przykłady, CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011, s. 1-11.
 15. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 20007, s. 195.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu