BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kizielewicz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Wpływ polityki fiskalnej państwa i władz samorządowych na rozwój rynku turystycznego
Impact of the Tax Policy of the Government and Regional Authorities Upon Development of the Tourist Market .
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 385-397, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna państwa, Samorząd terytorialny, Rynek turystyczny
State monetary policy, Local government, Tourism market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przemysł turystyczny uważany jest za najważniejszą gałąź gospodarki świata, największy przemysł tworzący miejsca pracy (w 2011 roku w turystyce zatrudnionych było 99 048 tys. osób, co stanowi 3,4% ogółu zatrudnionych na świecie)1, a także generujący największe dochody podatkowe. Rządy niektórych państw doceniły już ogromny potencjał, jaki tkwi w turystyce, i wypracowały sprawny system polityki fiskalnej stymulującej rozwój gospodarczy regionu i kraju, tworząc jednocześnie zachętę do inwestowania, zwiększenia konkurencji na rynku itd. Z polityką podatkową w turystyce najczęściej kojarzone są opłaty miejscowe2 i podatki VAT.(fragment tekstu)

In the herby article it has been introduced the law regulations and activities of the polish government and local authorities in the field of creation of local tax policy. The most attention was paid to the impact of the tax policy on tourist demand and supply. It has also presented the methods of measuring the impact of the tax policy on prices of the tourist packages. Moreover there have been showed the results of the researches of the local budgets and it has also been analyzed the structure of local taxes and their impact on tourist market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Travel & Tourism Economic Report, 2011 World Economic Impact Report, World Key Facts at a Glance Employment: Direct Contribution, World Travel & Tourism Council, 2011, s. 6.
 2. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12.01.1991 r. Rozdział 5 Art. 17.1 mówi, że: "Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: 1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, 2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU z 2007 r. nr 167, poz. 1399), za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach".
 3. Ustawa z 19.10.1991 r. o dochodach gmin (DzU nr 110, poz. 475); Ustawa z 10.12.1993 r. o finansowaniu gmin (DzU nr 129, poz. 600); Ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r., (DzU nr 157, poz. 1240); Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12.01.1991 r. (DzU z 2010 r. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620, nr 225, poz. 1461, nr 226, poz. 1475; DzU z 2011 r. nr 102, poz. 584, nr 112, poz. 654, nr 171, poz.1016); Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2003 r. nr 203, poz. 1966).
 4. Raport - Gmina dla inwestora, "Gazeta Bankowa" nr 11 (542), Business Press z o.o., Warszawa 1999.
 5. A. Bull, The economics of travel and tourism, 2nd Edition, Longman 1998, s. 109.
 6. Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2010 rok.
 7. Uchwała nr V/21/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2011 rok.
 8. Uchwała nr XXI/281/2008 Rady Miasta Sopotu z dnia 12.12.2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2009 oraz Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2009
 9. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Sopotu za rok 2010, Urząd Miasta Sopot 2010.
 10. Zarządzenia nr 11811/09/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad, trybu i terminów sporządzenia projektów planów finansowych na 2010 rok, Uchwała nr XXXIV/832/05 Rady Miasta Gdyni z 28.09.2005 r.
 11. Zarządzenia nr 16117/10/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z 24.08.2010 r. w sprawie ustalenia zasad i terminów sporządzenia projektów planów finansowych na 2011 r.
 12. TPC, analizując wpływ podatków na ceny produktów turystycznych, zakłada hipotetyczny produkt turystyczny składający się z: 4 noclegów, 5 dni wynajmu samochodu, 12 posiłków i przelotu samolotem w obie strony; World Travel & Touri
 13. Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 14. Rozp. MF z 16.12.2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów tury-styki i pośredników turystycznych (DzU z 2010 r. nr 238, poz. 1584); Rozp. MF z 21.12.2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (DzU 2010 r. nr 252, poz. 1690
 15. Obroty spadły, ale liderzy trwają na swoich pozycjach, w: "Wiadomości Turystyczne", wyd. specjalne, Touroperatorzy Raport 2011, Eurosystem, Warszawa 2001, s. 1-5.
 16. World Travel & Tourism Tax Policy Guidelines, World Travel & Tourism Tax Policy Centre, WTTC, Michigan 2000.
 17. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999. s.167
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu