BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mirek Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych
Clusters As A Opportunity Of Development Enterprises And Health Resorts
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 519-534, bibliogr. 33 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Klastry, Uzdrowiska, Rozwój przedsiębiorczości
Business cluster, Health resort, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Regiony turystyczne charakteryzują się z jednej strony kompleksowością i przestrzenną koncentracją popytu, a z drugiej strony dużym rozdrobnieniem podmiotowym podaży. Z perspektywy turystów wszystkie walory, dobra i usługi są częścią jednego, ogólnego produktu turystycznego i jeśli którakolwiek z tych części nie spełnia ich oczekiwań, to ma to wpływ na postrzeganie także pozostałych elementów produktu. Wartość dostarczana przez obszar recepcji turystycznej jest uzależniona od walorów turystycznych, usług świadczonych przez wiele niezależnych podmiotów, a także od wszystkich osób stykających się z turystą. Na konkurencyjność regionów coraz większy wpływ mają czynniki gospodarcze i społeczne, takie jak struktura działalności gospodarczej, wiedza i kwalifikacje, innowacyjność, a także umiejętność wykorzystania potencjału konkurencyjności i uwarunkowań zewnętrznych. (fragment tekstu)

Among the enterprises trying to achieve successful on the market more and more popular becoming network connections. One form of such relationships are clusters. Although the clusters dominate the industrial field, the area where can be observed a growing interest in relations based on network connections is the tourist market and, increasingly, it has its reference in relation to the health resorts. The purpose of this paper is to present theoretical aspects concerning the use of clusters in health tourism and the potential benefits for businesses and areas belonging to these clusters as well to identify examples of cluster initiatives that have appeared in the sector of Polish health resorts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Marka jako wyróżnik regionu, w: Kreowanie marki regionu, red. J. Witek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Wałcz 2011.
 2. Domański T., Rola uniwersytetów w promocji polskich miast i regionów - nowe wyzwania strategiczne, w: Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Euromarketing, Łódź 2011.
 3. Ekspertyza. Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i  regionu, oprac. A. Sosnowska, S. Łobeika, www.old.pi.gov.pl/upload/dokumenty/raporty/a_ Sosno nska_Ekspertyza%20-%20klastry-.pdf.
 4. Hermaniuk J., Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej" - cele, działania, rezultaty, w: Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering, red. J. Hermaniuk, J. Krupa, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010.
 5. http://klasterzit.pl.
 6. Janiec M., Lewandowska A., Polityka klastrowa a innowacyjność uzdrowisk i  sanatoriów na przykładzie województwa podkarpackiego, w: Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk, red. T. Soliński, J. Krupa, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2011.
 7. Janiec M., Szajna W., Klastering w Polsce wschodniej w kontekście krajowym i europejskim, w: Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering, red. J. Hermaniuk, J. Krupa, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010.
 8. Januszewska M., Współpraca między sektorem publicznym i prywatnym w  uzdrowiskach, w: Turystyka w badaniach naukowych, Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w  Rzeszowie, Rzeszów 2006.
 9. Januszewska M., Współpraca przedsiębiorstw uzdrowiskowych z gminami, w: Gospodarka turystyczna. Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie, Euroregionalizacja. Konkurencyjność. Marketing, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 10. Jarosz K., Wczoraj, dziś i jutro Ciechocińskiego Klastra Turystyczno- Uzdrowiskowego "Dolina Zdrowia", www.klastry.tarr.org.pl/prezentacje/2008.01.31- K.Jarosz.pdf.
 11. Klastry w województwie kujawsko-pomorskim, Polskie klastry i polityka klastrowa, PARP, 2011, www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Polskie_klastry/Katalogi/Klastry_ w_wojewodztwie-kuj-pom.pdf.
 12. Kusa R., Krakowski klaster turystyczny - potencjał i warunki rozwoju, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010.
 13. Kusa R., Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych. Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Szkoła Letnia Zarządzania 2008.
 14. Lis A., Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr  663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Szczecin 2011.
 15. Markowski T., Marketing miasta, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, t. CXII, Warszawa 2002.
 16. Mirek J., Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk, "Handel Wewnętrzny" 2010, sierpień.
 17. Mirek J., Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 22, Szczecin 2011.
 18. Mirek J., Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia, w: Uzdrowiska i ich funkcja leczniczo- turystyczna, red. A.R. Szromek, Proksenia, Kraków 2012.
 19. Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w  Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 20. Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w  Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 21. Przybyłowski M., Tamowicz P., Trendy, dynamika rozwoju i podstawy powstawania nowych klastrów w województwie zachodniopomorskim, Gdańsk, Szczecin 2011, rsi.wzp.pl/download/index/biblioteka/7339.
 22. Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D.E., Klaster turystyczny jako forma koopetycji w obszarze recepcji turystycznej, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010.
 23. Rozwój struktur klastrowych w Polsce wschodniej. Synteza, broszura informacyjna, red. B. Plawgo, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rozwój Polski wschodniej. Narodowa Strategia Spójności, www.polskawschodniagov.pl/NaborWnioskow/Dokuments/ Klastry_broszura.pdf.
 24. Staszewska J., Innowacyjne aspekty w powiązaniach sieciowych - możliwości wykorzystania w działalności uzdrowiskowej, w: Uzdrowiska i ich znaczenia w gospodarce turystycznej, red. A.R. Szromek, Proksenia, Kraków 2010.
 25. Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 26. Staszewska J., Rozwiązania sieciowe w działalności uzdrowiskowej - nowe spojrzenie na funkcjonowanie uzdrowisk, w: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno- lecznicza, red. A.R. Szromek, Proksenia, Kraków 2012.
 27. Staszewska J., Szromek A., Hadzik A., Klaster jako perspektywiczna forma powiązań sieciowych w turystyce uzdrowiskowej, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i  perspektywy, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 28. Szromnik A., Marketing regionalny. Miasto i region na rynku, Oficyna a  Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 29. www.medcluster.pl.
 30. Zmyślony P., Partnerstwo podmiotów warunkiem integracji narzędzi marketingowych w regionie turystycznym, w: Marketing terytorialny: możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 31. Żabińska T., Klastry turystyczne jako forma współpracy sieciowej i ich rola w budowaniu konkurencyjności regionu, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010.
 32. Żabińska T., Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie, w: Turystyka w badaniach naukowych, Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
 33. Żabińska T., Partnerstwo w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki i  tworzeniu wartości dla interesariuszy, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu