BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewski Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego
Knowledge and Innovations as Factors of Regional Development in a Light of Chosen Theories of Endogenic Economic Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 21, s. 237-249, rys.
Tytuł własny numeru
Społeczeństwo Informacyjne - Uwarunkowania rozwoju
Słowa kluczowe
Wiedza, Innowacje, Wzrost endogeniczny
Knowledge, Innovations, Endogenous growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem referatu jest ujęcie wiedzy i innowacji jako endogenicznych czynników rozwoju regionalnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, przy wykorzystaniu wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego(fragment tekstu)

The aim of the article is to present the knowledge and innovation as factors of regional development in light of endogenous growth theory. The author made an attempt to answer the question to what is the factual influence of knowledge and innovation on the economic development. For this purpose the author systematized the definitions of knowledge and innovation and analyzed the endogenous growth theory which defines these factors as a crucial for regional development(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W.M. Gaczek, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2009, s. 19-21;
 2. A. Wildowicz-Giegiel, Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy,
 3. Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 56-57;
 4. W.M. Gaczek, Kapitał wiedzy a poziom rozwoju gospodarczego regionów europejskich, w: Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 12.
 5. L. Kowalczyk, Wiedza a potencjał społeczny i rozwój regionu,
 6. Wiedza, innowacyjność,przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 61-62;
 7. W.M. Gaczek, Gospodarka oparta..., s. 24-25;
 8. A. Kowalczyk,B. Nogalski, Wiedza to nie wszystko, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. I.K. Hejduk, J. Korczak, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, s. 81-83
 9. The Knowledge-based Economy, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris 1996, http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf, s. 12 (6.06.2011).
 10. M. Markowska, D. Strahl, Poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW) jako podstawa klasyfikacji europejskiej przestrzeni regionalnej,
 11. Region w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 113
 12. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960, s. 104; J. Prystrom, Innowacje i ośrodki wspierania działalności innowacyjnej w Polsce,
 13. Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 60
 14. W. Burzyński, Intensywność innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego a rozwój gospodarki wiedzy w Polsce,
 15. Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 34-35;
 16. J. Prystrom, Innowacje i ośrodki..., s. 64;
 17. I. Świeczewska, Łączna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 63.
 18. J.W. Komorowski, Uwarunkowania innowacyjności w przestrzeni miast i regionów,
 19. Innowacje w rozwoju regionu, red. W.M. Gaczek, Zeszyty Naukowe nr 57, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 175-176.
 20. Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013), Dz. Urz. L 310/15 z 9.11.2006
 21. T.G. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1 (8), Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 32;
 22. J. Prystrom, Innowacje i ośrodki..., s. 62-69;
 23. J.W. Komorowski, Uwarunkowania innowacyjności..., s. 40-41;
 24. W. Gulczyński,R. Romanowski, Infrastruktura gospodarcza jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstw Wielkopolski, w: Innowacje w rozwoju regionu, red. W.M. Gaczek, Zeszyty Naukowe nr 57, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 81-84;
 25. J. Dominiak, Rola otoczenia innowacyjnego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy,
 26. Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 190-191
 27. R. Wolański, Wiedza i innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - postęp czy stagnacja?,
 28. Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa
 29. Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's Performance Scoreboard for Research and Innovation, Pro Inno Europe, 1 February 2011, http://www.proinno-europe.eu/ inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2010, s. 7-12 (6.06.2011).
 30. D. Strahl, M. Markowska, Poziom rozwoju..., s. 122-124
 31. W.M. Gaczek, Gospodarka oparta..., s. 76-108;
 32. J. Świtała, Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój regionalny w kontekście gospodarki wiedzy,
 33. Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 75-90;
 34. M. Czupich, Innowacyjność regionów państw Europy Środkowo-Wschodniej,
 35. Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s 27-44;
 36. J. Dominiak 2009, Rola otoczenia...,s. 187-202;
 37. B. Bal-Domańska, Konkurencyjność polskich regionów ze względu na poziom gospodarki opartej na wiedzy,
 38. Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 45-61;
 39. A. Dewalska-Opitek,K. Śliwińska, Gospodarka oparta na wiedzy. Stan i perspektywy rozwoju w Polsce, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. I.K. Hejduk, J. Korczak, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, s. 31-41.
 40. R. Domański, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 195;
 41. W.M. Gaczek, Gospodarka oparta..., s. 31-32;,
 42. W. Nowak, Konwergencja w modelach..., s. 28; W.M. Gaczek, Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, w: Innowacje w rozwoju regionu, red. W.M. Gaczek, Zeszyty Naukowe nr 57, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 16-18. 2007, s. 235;
 43. A. Wildowicz-Giegiel, Rola kapitału społecznego..., s. 57
 44. T. Tokarski, Podażowe determinanty wzrostu gospodarczego, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 25-27;
 45. W. Nowak, Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2007, s. 18-25; 29;
 46. I. Świeczewska, Łączna produktywność..., s. 59; A. Giegiel, Dynamika polskiej gospodarki..., s. 22, W.M. Gaczek, Gospodarka oparta..., s. 32.
 47. E. Panek, Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego. Ujęcie modelowe (na przykładzie zagregowanych modeli klasy AK),
 48. Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesach kształcenia akademickiego, tom I: Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych, red. A. Grzelak, K. Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 251-252.
 49. R. Domański, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 196;
 50. T. Tokarski, Podażowe determinanty..., s. 33, T.G. Grosse, Przegląd koncepcji..., s. 27;
 51. W. Nowak, Konwergencja w modelach..., s. 28-29;
 52. A. Giegiel, Dynamika polskiej gospodarki w świetle endogenicznych modeli wzrostu,
 53. Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 21;
 54. B.K. Matusiak, Regionalne uwarunkowania tworzenia i rozwoju parków technologicznych,
 55. Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 163
 56. W. Nowak, Konwergencja w modelach..., s. 33; A. Giegiel, Dynamika polskiej gospodarki..., s. 25-26
 57. M. Romer, Endogenous Technological Change, "NBER Working Paper Series", Working Paper No. 3210, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1989; L.A. Riviera, P.M. Romer, Economic Integration and Endogenous Growth, "NBER Working Paper Series", Working Paper No. 3528, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1990, s. 4;
 58. W. Nowak, Konwergencja w modelach..., s. 46.
 59. W. Nowak, Konwergencja w modelach..., s. 45-52;
 60. T. Tokarski, Podażowe determinanty wzrostu gospodarczego,
 61. Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 36-37; A. Giegiel, Dynamika polskiej gospodarki..., s. 26-28,
 62. B. Bal-Domańska, Konkurencyjność polskich regionów..., s. 59-60
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu