BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molenda-Grysa Ilona (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Kształtowanie przedsiębiorczości na rynku żywności ekologicznej w województwie świętokrzyskim
Development Of Entrepreneurship In The Organic Food Market In Świętokrzyskie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 535-545, bibliogr. 17 poz., rys.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Przedsiębiorczość lokalna
Organic food, Local entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost liczby producentów żywności ekologicznej. Integracja Polski z Unią Europejską umożliwiła wykorzystanie naturalnych uwarunkowań do rozwoju produkcji żywności ekologicznej przez programy dofinansowania tego rodzaju działalności. Województwo świętokrzyskie ma sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego, o czym świadczy wzrastająca z roku na rok liczba gospodarstw ekologicznych i zajmowane przez nie użytki rolne. Rolnictwo ekologiczne jest szczególnym rodzajem gospodarowania, dlatego może być rozpatrywane jako proces dyfuzji innowacji. Innowacyjność w rolnictwie pełni takie same funkcje, jak w innych sektorach gospodarki, lecz musi uwzględniać jego specyficzne cechy, głównie biologiczny i przestrzenny charakter produkcji. Wiążą się z tym długie cykle produkcyjne, sezonowość produkcji oraz duża jej zależność od jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. (fragment tekstu)

Świętokrzyskie has favorable natural conditions for development of organic farming. Polish integration with the European Union has created the possibility of using natural conditions for the development of organic food production, among others through the implementation of funding programs for this activity. It attempts to identify stimuli affecting the decision about running organic farm, and what was their impact on the development of entrepreneurship in the market of organic food in Świętokrzyskie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Badania rozwoju podaży żywności ekologicznej w Polsce, w: Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i  żywności ekologicznej w Polsce, red. A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 2. Kałuża H., Rytel M., Innowacyjność w świetle studium przypadku gospodarstw rolniczych z gminy Mokobody, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2010, t. XII, z. 5.
 3. Komorowska D., Rolnictwo ekologiczne w strategii poprawy konkurencyjności regionu, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2008, t. X, z. 2.
 4. Komorowska D., Rozwój produkcji i rynku żywności ekologicznej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2009, t. XI, z. 3.
 5. Kucińska K., Staroszczyk A., Brzezina N., Noras K., Szanse i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" 2010, Vol. 55 (3).
 6. Łuczka-Bakuła W., Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, PWE, Warszawa 2007.
 7. Pilarczyk B., Nestorowicz R., Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 8. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2005-2006, IJHARS, Warszawa 2007.
 9. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 1999-2000, Inspekcja Skupu i  Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Warszawa 2001.
 10. Szałda M., Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i w Świętokrzyskiem w  ramach PROW 2007-2013, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Modliszewice 2011.
 11. Szołtysek K., Piekara A., Tendencje rozwoju rolnictwa i żywności ekologicznej na Dolnym Śląsku, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" 2010, Vol. 55 (4).
 12. Świętokrzyskie gospodarstwa ekologiczne, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Modliszewice 2009.
 13. Tyburski J., Żakowska-Biemans S., Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 14. www.ijhars.pl/raporty-i-analizy.html, dostęp 12.03.2012.
 15. www.lyovit.com.pl, dostęp 25.03.2012.
 16. Ziółkowski B., Woźniak L., Podwaliny i perspektywa ekologiczna jako determinanty modelu zachowania innowacyjnego przedsiębiorstwa, w: Ekoinnowacje w  praktyce funkcjonowania MŚP, red. L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 17. Żakowska-Biemans S., Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w  kontekście wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2010, t. XII, z. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu