BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Aspekty behawioralne aktywności proinnowacyjnej w sektorze msp województwa lubelskiego
Behawioral Aspects of Sme Innovative Activities in Lublin Region.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 243-252, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Sektor przedsiębiorstw
Innovative character, Manufacturing sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacyjność stała się immanentną cechą współczesnych gospodarek, warunkując ich trwały rozwój i zapewniając warunki ich konkurencyjności globalnej. Uznanie roli innowacji ma swoje odzwierciedlenie w zachodzących na rynku procesach społeczno-gospodarczych, które decydują o nowym podziale ról odrywanych przez przedsiębiorstwa i organizacje w skali globalnej i regionalnej1. Istotą globalizacji jest możliwość wykorzystania mechanizmów rynku w zwiększaniu produktywności gospodarki i wymuszanie działań prowadzących do wzrostu wartości organizacji. W warunkach globalnego rynku szansę rozwoju mają podmioty, które potrafią zwiększać swoją wartość poprzez innowacje. Głównym atrybutem konkurencyjności staje się więc właśnie zdolność do podejmowania przez organizację szeroko rozumianych działań innowacyjnych. Innowacje utożsamiane są ze zmianą i szansą na rozwój, mają bowiem wpływać na wzrost poziomu nowoczesności organizacji. Staje się tak zwłaszcza wtedy, gdy w procesach zarządzania przedsiębiorstwem działaniom innowacyjnym nadawany jest wysoki priorytet w hierarchii celów, misji i filozofii firmy.(fragment tekstu)

The presented results of surveys conducted in 2011 on 395 enterprises from the Lublin region indicate that the innovations and their applications are perceived as very risky activity and requires appropriate managerial competence. Operating disruption is not considered as a significant barrier for innovation. At the same time a barrier to access to capital vanishes with the size of the company and is the highest for the smallest entrepreneurs. For all companies the market mechanism has been demonstrated as an inspiration for generating and adopting innovation: market competitors' activities is more important than suppliers and customers activities. This applies especially to companies with the larger than local market presence.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Sosnowska, Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach (w warunkach wejścia do UE), Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004, s. 9.
  2. A. Nowak-Far, Globalna konkurencja, PWN, Poznań 2000, s. 97.
  3. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Wybrane problemy zarządzania procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie,"Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 7, s. 4-5.
  4. B. Siemieniuk, Zarządzanie innowacjami w organizacji sieciowej, w: M. Bałtowski, H. Ponikowski, Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2005, s. 287-288.
  5. F. Damanpour, J.D. Wischnevsky, Research on innovation in organizations: Distinguishing innovation-generating from innovation-adopting organizations, "Journal of Engineering and Technology Management"2006, nr 23, s. 269-291.
  6. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Łódź 2001, s. 76.
  7. P. Drucker, Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT Biznes 2009, s. 124.
  8. A. Pérez-Luño, J. Wiklund, R. Valle Cabrera, The dual nature of innovative activity: How entrepreneurial orientation influences innovation generation and adoption, "Journal of Business Venturing" 2011, No. 26, s. 555.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu