BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Wawrzyniak Bogdan M (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Zmiany w powierzchni użytków rolnych według danych powszechnego spisu rolnego z 2002 i 2010 roku
Changes in Area of Arable Land According to Common Agricultural Index in 2002 and 2010
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 194-206, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Obszary wiejskie
Agriculture, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest badanie procesu zmniejszania się powierzchni gruntów rolnych znajdujących w dyspozycji rolników. Zgodnie z ustawą z 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wprowadzono bardzo pojemną definicję gruntów rolnych, obejmujących nie tylko użytki rolne, w tym grunty orne, ale wszystkie ziemie znajdujące się pod budynkami, stawami, parkami. Według ustawy grunty podlegają ochronie, która polega na ograniczaniu przeznaczania jej na cele nierolnicze (nieleśne), na zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji, na rekultywacji i zagospodarowaniu ich na cele rolnicze5. W artykule przedstawiono zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych w ujęciu retrospektywnym oraz zmiany z uwzględnieniem wyników powszechnego spisu rolnego 2002 i 2010 roku. Szczegółowe dane scharakteryzowano według województw oraz grup obszarowych gospodarstw rolnych.(fragment tekstu)

There were analyzed changes in arable land area according to Common Agricul-tural Index in 2002 and 2010 in the paper. In years 1950-2012 the decrease of number of arable land was 24,1% and all agricultural land - 33,9% The decreasing tendencies were not stopped despite of publishing of new legal act about protection of agrarian land and forests (1995). In the period between agricultural indexes (2002-2010) there were observed next decrease of arable land of 1,3 mln ha. In analyzed size groups of agricul-tural farms the biggest decrease of area was observed in small and medium size farms. Big farms (30-50 ha) and very big ones (50 ha and more) succeeded the most in the process of consolidation. That occurrence must be estimated positively as the one which will direct further vectors of agrarian changes(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport z działalności ANR, Agencja Nieruchomości Rolnej, Warszawa 2010
  2. Sikorska A., Przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi a proces włączenia Polski do Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2007.
  3. Sikorska A., Przemiany w strukturze agrarnej gospodarstw chłopskich, IERiGŻ, War-szawa 2006
  4. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
  5. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
  6. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa
  7. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  8. Uzasadnienie do ustawy zmieniającej ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dokumenty Sejmowe, Warszawa 2011
  9. Użytkowanie gruntów, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu