BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Tendencje zmian współczynników płodności w miastach 100-tysięcznych i większych w Polsce według regionów w latach 1990-2008
Tendencies in the Changes of Fertility Indices in Polish Cities of 100 Thousand and More Inhabitans Classified According to Regions in the Years 1990-2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 27, s. 295-307, rys.
Słowa kluczowe
Demografia, Dzietność ludności miejskiej, Dzietność kobiet
Demography, Fertility of urban population, Women's fertility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce w ostatnich latach odnotowano osłabienie dynamiki procesów demograficznych. W postępowaniu badawczym podjęto próbę rozpoznania zmian w poziomach współczynników płodności w miastach 100-tysięcznych i większych według regionów w latach 1990-2008, czyli w okresie transformacji systemowej. Źródłem informacji były Roczniki Demograficzne dla poszczególnych lat, wydawane przez Główny Urząd Statystyczny. W analizie wykorzystano oszacowane współczynniki płodności ogólne i grupowe oraz płodności całkowitej. W wyniku podjętego postępowania badawczego zauważono zmniejszenia w wybranych do analizy współczynnikach oraz stwierdzono zmiany wzorca płodności według wieku kobiet w badanych miastach.( abstrakt oryginalny)

Weaker dynamics of demographic processes have been recorded in Poland in recent years. In the research procedure, an attempt was made to identify the changes in fertility indices in Polish cities of 100 thousand and more inhabitants, classified according to regions in the years 1990-2008, i.e. during the system transformation period. Demographic Yearbooks for the individual years published by the Central Statistical Office constituted the source of information. The estimated general and group fertility indices as well as total fertility indices were used in the analysis. As a result of the research procedure, a decrease in the indices selected for the analysis was observed and changes in the fertility pattern according to women's age were found in the analyzed cities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Frątczak, Zmiany płodności, w : Przemiany demograficzne Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, red E. Kotowska, SGH, Warszawa 1999.
  2. M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2004.
  3. J.Z. Holzer, Demografia, PWE, Warszawa 2003.
  4. J. Kurkiewicz, Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świetle drugiego przejścia demograficznego, Wydawnictwo AE, Zeszyty Naukowe, Monografie nr 131, Kraków 1998.
  5. Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim, red. S. Wierzchosławski, Wydawnictwo UEP, Poznań, 2009, t. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu