BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekutowska Agnieszka (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Międzynarodowy podział pracy jako determinanta rozwoju gospodarczego
International Division of Labor as the Determinant of the Economic Development
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 123-131, tab.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Handel międzynarodowy, Handel wewnątrzgałęziowy, Podział pracy, Struktura produkcji, Gospodarka światowa, Analiza porównawcza
Economic development, International trade, Intra-industry trade, Division of labour, Production structure, World economy, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Jednym z najważniejszych aspektów procesu gospodarczego są zachodzące w gospodarce przemiany strukturalne. Specjalizując się w produkcji i wymianie międzynarodowej dany kraj staje się uczestnikiem międzynarodowego podziału pracy (MPP). Istnieje szereg czynników, które kształtują MPP, czyli decydują o predyspozycjach danego kraju do określonego kierunku specjalizacji międzynarodowej. Nie bez znaczenia są tutaj czynniki naturalne, ale także postęp naukowo-techniczny, przynależność do ugrupowań integracyjnych oraz zmiany koniunktury. Uczestnictwo w MPP wiąże się z wieloma korzyściami dla danego kraju. Umożliwia bowiem zmniejszenie kosztów produkcji i zwiększenie możliwości produkcyjnych, a w efekcie prowadzi do poprawy efektywności gospodarowania. Trudno jednak uzyskać te pozytywne efekty jeżeli kraj specjalizuje się w produkcji surowców i artykułów rolnych. Jest to specjalizacja charakterystyczna dla wielu krajów rozwijających się, zwłaszcza tych najsłabiej rozwiniętych. Sprowadzenie tych krajów do roli zaplecza surowcowego sprawiło, że zostały one włączone do MPP w sposób, który gwarantuje korzyści przede wszystkim krajom rozwiniętym gospodarczo, specjalizującym się w produkcji przemysłowej. Dlatego, miejsce jakie zajmuje dany kraj w MPP może w istotny sposób decydować o poziomie jego rozwoju. Specjalizacja w produkcji określonych dóbr nie pozostaje zatem bez wpływu na istniejące w gospodarce światowej zróżnicowanie rozwojowe. (abstrakt oryginalny)

One of the most important aspects of the economic process is ongoing structural changes in the economy. Specializing in the production and international trade a country becomes a member of the international division of labor (IDL). There are a number of factors that shape the IDL, which determine the disposition of a country's international specialization of a specific direction. It is not without significance here are natural factors, but also the progress of scientific - technical, membership groups and changes in economic integration. Participation in the IDL has a number of benefits for the country. Makes it possible to reduce production costs and increase production capacity, and ultimately leads to improved economic efficiency. It is difficult to get the positive results if the country specializes in the production of raw materials and agricultural products. It is a specialization characteristic of many developing countries, especially the least developed countries. Bringing these countries, the role of the resource base meant that they were included in the MPP in a way that ensures the benefits above all economically developed countries, specializing in industrial production. So what kind of place is a country in IDL can significantly determine the level of its development. Specializing in the production of certain goods is not therefore have any effect on the existing global economic diversification and development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Błaszczuk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze: wybrane zagadnienia, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 1999, s. 21.
 2. P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 2008, s. 19.
 3. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012, s. 69.
 4. A. Makać, Współczesny handel międzynarodowy, [w:] A.B. Kisiel-Łowczyc (red.), Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 67-68.
 5. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: wybrane problemy, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2006, s. 9-10.
 6. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1998, s. 23.
 7. T. Rynarzewski (red.), Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 122.
 8. International Trade Statistics 2010, WTO, Geneva 2010.
 9. E. Oziewicz, T. Michałowski (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2013, s. 51-53.
 10. J. Kundera, Liberalizacja obrotów w strefie wolnego handlu (cz. 1), "Handel Zagraniczny" 1992 nr 10, s. 5.
 11. H.G. Grubel, Intra-Industry Specialization and Pattern of Trade, "Canadian Journal of Economics and Political Science" 1967, vol. 33.
 12. W. Owczarzak, Handel wewnątrzgałęziowy w przepływach globalnych, [w:] P. Deszczyński (red.), Globalizacja gospodarki, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 33-34.
 13. E. Czarny, Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa 2002, s. 23-40.
 14. C. Veeramani, Intra-Industry Trade of India: Trends and Country-Specific Factors, Weltwirtschaftliches Archiv, 2002, vol. 138, s. 509-533.
 15. E.M. Pluciński, Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 1998, s. 15-17.
 16. P. Bożyk, Korzyści z międzynarodowej specjalizacji, PWE, Warszawa 1972, s. 7.
 17. G. Myrdal, Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, PWN, Warszawa 1958, s. 58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu