BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Katarzyna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Innowacyjność msp jako czynnik determinujący rozwój regionu
Smes Innovativeness as a Tool Shaping Region's.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 281-289, tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Rozwój regionalny, Przedsiębiorstwo
Innovative character, Regional development, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
W odniesieniu do opinii, iż współczesne organizacje żyją w wieku innowacji1, innowacyjność to cecha, która w głównej mierze decyduje o możliwościach konkurencyjnych MSP. Sektor ten bowiem odgrywa znaczącą rolę w obszarze regionalnym, gdyż nie tylko wnosi wiele korzyści do wymiaru gospodarczego, ale stanowi jednocześnie podstawowe narzędzie wpływu na rynek. Sektor MSP jest więc integralną częścią sił wewnętrznych regionu warunkujących ich rozwój. Zależność ta pozwala stwierdzić, że istnieje ścisły związek między innowacyjnością MSP a rozwojem regionu ich funkcjonowania. Przedmiotem opracowania jest więc pokazanie zależności między innowacyjnością MSP a rozwojem regionu.(fragment tekstu)

What is more and more visible all over the world is the significance of modern technologies, which find their application in each of the business branches. The article presents attempts at determining the influence of SME's innovativeness on the type of region's, as it is SME's innovativeness that is a crucial factor favourable to the changes in region's. Considerations on the influence of public administration on the development of technology entrepreneurship in SME sector companies should be seen as key in the increase of those companies' competitiveness levels.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Jansen, The Age of Innovation, Prentice Hall, London 2000, s. 3.
 2. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s.39.
 3. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Globalizacja, Konkurencja, Technologia informacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 17.
 4. R. Ciborowski, Innowacje technologiczne a procesy tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, w: Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 104.
 5. K. Poznańska, Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, w: A. Bielawska, T. Łuczka, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 588, Szczecin 2010,s. 25.
 6. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Rozwój i implementacja organizacji inteligentnej, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000, s. 139
 7. M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s.109.
 8. F. Krawiec, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000, s. 22-41.
 9. Konkurencyjność sektora wysokiej techniki, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 1-20.
 10. Analiza zróżnicowania regionalnego aktywności inwestycyjnej sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, s.1-30.
 11. D. Stawasz, Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 163.
 12. E. Stawasz, R. Lisowska, K. Szymańska, Perspektywy rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości na terenach słabo zurbanizowanych woj. Łódzkiego, Raport z badań dla Regionalnych Strategii Innowacji, opublikowane na stronach RSI LORIS, WSHE w Łodzi, s. 15.
 13. A. Skowronek-Mielczarek, Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011, s. 37.
 14. D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Polityka miejska a rozwój sektora MSP, w: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Oficyna a Wolters Kluwer business,Warszawa 2011, s.137-139.
 15. Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010, s. 156.
 16. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, 2003 s.324.
 17. A. Adamik, Kultura zaufania jako determinanta efektywności procesów współpracy międzyorganizacyjnej, w: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Adamik, 100-lecie nauk o zarządzaniu, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s.154-155.
 18. M. Krakowiak, Informacja lokalna jako uwarunkowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1030, Wrocław 2004, s. 217-218.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu