BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach
Marketing Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 81, s. 301-310, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiebiorstwami - mikrofirma 2012
Słowa kluczowe
Innowacje marketingowe, Innowacje, Marketing, Przedsiębiorstwo
Marketing innovations, Innovations, Marketing, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu coraz częściej podkreśla się znaczenie innowacji marketingowych w kreowaniu i wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje marketingowe, ściśle powiązane z pozostałymi rodzajami innowacji: produktowymi, procesowymi i organizacyjnymi, mogą przyczynić się do sukcesu rynkowego innowacji produktowych oraz do skutecznej realizacji całego procesu innowacyjnego zachodzącego w danym przedsiębiorstwie. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych również potwierdzają, że nie tylko innowacje produktowe czy procesowe, ale również innowacje marketingowe mogą przyczynić się do rozwoju firm sektora MSP. Analiza materiału empirycznego wskazuje jednak, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się niskim poziomem wdrażania innowacji marketingowych w porównaniu z dużymi firmami. Jednocześnie warto podkreślić, że zadaniem ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (OIiP) jest stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP. Zasadne wydaje się zatem szerokie upowszechnianie przez OIiP wiedzy nt. znaczenia innowacji marketingowych w kształtowaniu konkurencyjności MSP. Wskazana wydaje się również większa aktywność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych wspierających wdrażanie innowacji marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach.(fragment tekstu)

The aim of the article is to present the analyze a range of implementation of marketing innovation in small and medium-sized enterprises in Poland. In the article the author describes problems referring to the concept of small and medium-sized enterprises and marketing innovation. Next the paper shows an analysis of a range of implementation of marketing innovation in polish small and medium-sized enterprises in a period 2006-2009.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010, s. 28, 31, 40.
 2. SMEs: Employment, Innovation and Growth. The Washington Workshop, OECD 1996, s. 57.
 3. V. Naidoo, Firm survival through a crisis: The influence of market orientation, marketing innovation and business strategy, "Industrial Marketing Management" 2010, Vol. 39, No. 8, s. 1317.
 4. A. Kurczewska, Dyskusja nad pojęciem małego i średniego przedsiębiorstwa. Obecność problematyki sektora MSP w nauce ekonomii, "Ekonomista" 2009, nr 2, s. 262.
 5. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 2.
 6. K. Poznańska, Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w: Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, red. H. Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 195-199;
 7. A. Drab-Kurowska, A. Sokół, Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 17;
 8. M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 31.
 9. T. Piecuch, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, w: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 18;
 10. M. Koniusz, Przedsiębiorstwa małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa. Specyfika funkcjonowania, w: Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki i organizacji, red. T. Szot-Gabryś, WSU, Kielce 2010, s. 97-98.
 11. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD and Eurostat, Paris 2005, s. 46.
 12. P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005, s.75-77.
 13. P.F. Drucker, J.A. Maciariello, Management: revised edition, Harper Collins, New York 2008, s. 30.
 14. P. Niedzielski, M. Wojtkiewicz, Innowacje marketingowe jako determinanta konkurencyjności, w: Kapitał ludzki - Innowacje - Przedsiębiorczość. SOOIPP Annual - 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska,K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 337-338.
 15. Oslo Manual..., s. 13, 49-51.
 16. J. Baruk, Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, "Marketing i Rynek" 2009, nr 3, s. 14.
 17. H. Mruk, Innowacyjność marketingowa przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw, red. H. Mruk, R. Nestorowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s.134-135.
 18. A. Pomykalski, Innowacyjność organizacji, w: Innowacyjność organizacji, red. A. Pomykalski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2009, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu