BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzochalska Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Aktywność edukacyjna oraz kompetencje cywilizacyjne ludności wiejskiej jako wybrane determinanty kapitału ludzkiego polskiej wsi
Lerning Activity and Civilisational Competences as Selected Determinats of Human Capital of Polish Rural Population
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 326-340, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Edukacja, Ludność wiejska, Wieś, Kapitał ludzki
Education, Rural population, Village, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomimo wielu pozytywnych zmian jakie zaszły w ostatnich latach na obszarach wiejskich, różnice między wsią a miastem nadal są znaczne. Dysproporcje dotyczą nie tylko poziomu dochodów czy dostępu do usług publicznych, ale także poziomu kapitału ludzkiego, utożsamianego zazwyczaj z cechami osób, do których należą przede wszystkim kwalifikacje formalne (poziom wykształcenia), umiejętności, stan zdrowia, energia witalna oraz kompetencje cywilizacyjne. W artykule analizie poddano przede wszystkim zaangażowanie osób dorosłych w podnoszenie ich poziomu wykształcenia oraz omówiono wy-brane aspekty dotyczące umiejętności i kompetencji cywilizacyjnych ludności zamieszkujących tereny wiejskie w Polsce w pierwszych latach akcesji do UE.(fragment tekstu)

Despite the number of positive changes that occurred last years, the differences between urban and rural areas are still significant. This disparities concern not only the level of incomes or access to public services but also are related to a human capital, which is usually associated with the features of persons. The formal educational qualifi-cations, skills, health, life energy and civilisational competences are particularly among these features. In the present study the adult population commitment aimed at improv-ing the level of education was analysed as well as the selected aspects of skills and civi-lisational competences of rural population in Poland in the first years after accession to the EU are discussed(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007, 2009, 2011
  2. Ekspertyza dotycząca "Oceny Średniookresowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", MRiRW, Warszawa 2010.
  3. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009
  4. Prognoza UNDP 2007.
  5. Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu