BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojny Janusz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Realizacja innowacyjnej usługi na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania projektami
Realization of Innovative Services on the Example of the Implementation of the Project Management System
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 378-389, bibliogr. 14 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kapitał ludzki, Zarządzanie projektem, Innowacje
Knowledge-based economy, Human capital, Project management, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia problematykę wprowadzania innowacji na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania projektami. Przedstawiono w nim ogólną charakterystykę usługi oraz wybrane doświadczenia autora zebrane podczas realizacji kilkunastu wdrożeń systemów zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i samorządach. Aspekty związane z tym zagadnieniem odniesiono do kontekstu zewnętrznego, a więc kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy. Podkreślono znaczący wpływ powstającej w niej presji na innowacje na zachowanie się organizacji. Dostosowując się do wymagań otoczenia w coraz większym stopniu muszą się one angażować we wprowadzanie innowacji organizacyjnych. Jednym z przykładów takiej aktywności jest wprowadzenie orientacji projektowej. Tego typu zmiana wprowadza w przedsiębiorstwie nowe warunki realizacji pracy, dzięki zastosowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie: struktury organizacyjnej, technik zarządzania ludźmi czy technik planowania i controllingu zadań. Organizacja zorientowana projektowo jest bardziej elastyczna, a przez to skuteczna i efektywna. Ponadto lepiej zaspokaja potrzeby klientów oraz innych interesariuszy, co wpływa pozytywnie na zdolności konkurowania. W Polsce w wielu branżach wprowadzenie orientacji projektowej można wciąż traktować jako innowację o zasięgu branżowym, wpływającą na podniesienie potencjału konkurencyjnego. Wraz z rozpowszechnieniem się tego typu rozwiązań poziom innowacyjności spada, wciąż jednak w odniesieniu do przedsiębiorstwa takie wdrożenie traktować należy jako zmianę radykalną, która zgodnie z podejściem przyjętym w Podręczniku Oslo ma spełniać kryteria innowacji. Wydaje się, że wprowadzenie systemu zarządzania projektami wciąż może być traktowane jako działanie wysoce innowacyjne, m.in. w odniesieniu do polskich instytucji badawczo-rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues of innovation, providing an example of the implementation of the project management system. Aspects related to this issue were brought to the external context, i.e., the development of a knowledge-based economy. Its significant impact - resulting in pressure on innovation - on the behavior of the organization is underlined. Adjusting to the requirements of the environment, companies must be increasingly involved in the implementation of organizational innovations. One of the examples of such activities is an execution of project orientation. This type of change introduces new conditions of work through the use of comprehensive solutions for: organizational structure, HR management techniques or techniques of planning and controlling tasks. Project oriented organization is more flexible, effective and efficient. In addition, it meets the needs of customers and other stakeholders better, which affects positively the ability to compete. In Poland in many industries the implementation of project orientation can be still treated as innovation on the industry sector scale, affecting the increase of the competitive potential. Along with the spread of this type of solutions, the level of innovation falls; however, for entrepreneurships such implementation should be treated as a radical change, which is to meet the criteria of innovation in accordance with the approach adopted in the Oslo manual. It seems that the implementation of a project management system can still be treated as a highly innovative, especially in the relation to the Polish research and development institutions, among others. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dałkowski, B., Staśko, L., Zalewski, M. (red.). (2009). Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA. Gdańsk: Stowarzyszenie Project Management Polska.
 2. i (2010). Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008. Warszawa.
 3. Frame, J.D. (2001). Zarządzanie projektami w organizacjach. Warszawa: WIG-PRESS.
 4. Francik, A. (2003). Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 5. Kisielnicki, J. i in. (red.) (2008). Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - aktualne problemy i metody. Gdańsk: Stowarzyszenie Project Management Polska.
 6. Kisielnicki, J. (red.) (2009). Project Management w czasach kryzysu. Gdańsk: Stowarzyszenie Project Management Polska.
 7. Lewis, J.P. (2005). Podstawy zarządzania projektami. Gliwice: Helion.
 8. Lock, D. (2009). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
 9. Matusiak, K.B. (red.) (2011). Innowacje i transfer technologii. Warszawa: PARP.
 10. Niedbała, B. (2008). Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. Kraków: Wolters Kluwer.
 11. Project Management Institute (2008). PMBok Guide 4th Edition. USA.
 12. OECD/European Communites (2008). Podręcznik Oslo. Warszawa.
 13. TSO (2010). PRINCE2TM - Skuteczne zarządzania projektami. GB.
 14. Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H. (2004). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu