BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cudowska-Sojko Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Proces globalizacji a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
The Process of Globalization and Foreign Direct Investment in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 313-324, bibliogr. 31 poz., tab., rys.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Globalizacja, Inwestycje zagraniczne Polski, Inwestycje bezpośrednie
Globalization, Polish foreign investments, Direct investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Globalizacja z jej ujemnymi i dodatnimi stronami jest faktem. Jednym z jej procesów we współczesnej gospodarce jest mobilność kapitału w różnej formie, między innymi BIZ. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego i technologie sprowadzane z zagranicy mogą się przyczynić do rozwoju gospodarczego krajów goszczących zagraniczny kapitał, zarówno dzięki działalności filii zagranicznych, jak i stymulowaniu rozwoju przedsiębiorstw rodzimych. Efekty związane z napływem BIZ i działalnością przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w dużym stopniu zależą od własnych zdolności technologicznych i zdolności do absorpcji nowych rozwiązań przez przedsiębiorstwa kraju goszczącego. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym czynnikiem dynamizującym innowacje, zważywszy na ograniczone możliwości kapitałowe polskich firm. Często jest to jedyna forma, w jakiej najnowsze technologie mogą się pojawić w naszym kraju. (fragment tekstu)

Globalization contributes to diffusion of technological and innovation development. This is a direct result of the international transfer of scientific and technical thoughts, in which the special role is played by foreign direct investment (FDI). An inflow of FDI makes a host country possible to integrate with the global economic system. Moreover, FDI affects innovativeness of the host country through the transfer of knowledge and capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggarwal V.K., Dupont C., Współpraca i koordynacja w globalnej ekonomii politycznej, w: J. Ravenhill, Globalna ekonomia polityczna, WUJ, Kraków 2011.
 2. Bombińska E., BIZ a bilans płatniczy kraju goszczącego - przypadek polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 179, Poznań 2011.
 3. Byczkowska M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer nowych technologii, w: K. Meredyk, J. Sikorski, K. Turowski, Innowacyjność polskiej gospodarki, PWSZ, Suwałki 2009.
 4. Bojar E., Bis J., Tminda T., Znaczenie BIZ dla rynku pracy województw: lubelskiego oraz podkarpackiego, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6.
 5. Flejtarski S., Wahl P.T., Ekonomia globalna, Difin, Warszawa 2003.
 6. Freitag-Mika E., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2009.
 7. Golejewska A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki, WUG, Gdańsk 2008.
 8. Jasińska E., Globalizacja - ewolucja i skutki gospodarcze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 507, Szczecin 2008.
 9. Jaworek M., BIZ w prywatyzacji polskiej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2006.
 10. Karaszewska A., Karaszewski W., Spółki z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu podmiotów w Polsce, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9.
 11. Kempny M., Globalizacja, w: Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 12. Kola-Bezka M., Kuzel M., Sobczak I., BIZ w województwie kujawsko-pomorskim, WSG, Bydgoszcz 2009.
 13. Kulig I., Meandry globalizacji XXI wieku, VIZJA, Warszawa 2010.
 14. Kuzel M., Rola BIZ w dyfuzji wiedzy i umiejętności, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 15. Lubbe A., Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej, w: A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa 2010.
 16. Macias J., Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych - globalna standaryzacjai lokalna wrażliwość, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 9.
 17. Macias J., Strategie przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 1.
 18. Megier M., Globalizacja biedy czy globalizacja dostatku?, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2010.
 19. Michałków I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, WWSE, Warszawa 2003.
 20. M. Mielus, Dylematy globalizacji w XXI wieku, w: D. Fatuła, Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, WEiZ Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2009.
 21. Orłowska R., Żołądkiewicz K., Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.
 22. Ostrowska B., Globalizacja światowej gospodarki a trendy we współczesnej turystyce, w: M. Lasoń, Gospodarka światowa w dobie globalizacji, KTE, Kraków 2011.
 23. Popławski M., Skutki napływu BIZ na rozwój gospodarczy Polski w okresie transformacji systemowej, w: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w UE, CeDeWu, Warszawa 2008.
 24. Rosa J., Rola G-20 w procesach globalizacji ekonomicznej, w: S.I. Bukowski, Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2010.
 25. Sawicka J., Polityka państwa w zakresie BIZ w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 507, Szczecin 2008.
 26. Solorz M., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, WUŚ, Katowice 2006.
 27. Soszka-Ogrodnik K., Polityka stymulowania inwestycji zagranicznych w sektorach wysokiej technologii jako narzędzie podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki, w: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w UE, CeDeWu Warszawa 2008.
 28. Sporek T., Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 29. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 30. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 31. Wawrzyniak D., Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu