BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Bariery informatyzacji polskiego systemu zamówień publicznych
Computerization Barriers of Polish Public Procurement System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 347-355, bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Informatyzacja
Public procurement, Informatization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zgodnie z nowym podejściem do zamówień publicznych informatyzacja tej dziedziny jest obszarem o ogromnym potencjale dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, jak również dla poprawy jakości usług świadczonych przez administrację1. Zgodnie z preambułą dyrektywy klasycznej jak i sektorowej Unii Europejskiej elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na równi z formą pisemną2. Niektóre natomiast tryby lub towarzyszące im procesy powinny być prowadzone jedynie w formie elektronicznej. Dotyczy to przede wszystkim takich rozwiązań jak licytacja elektroniczna, aukcja elektroniczna i dynamiczny system zakupów. Jak wynika z danych przekazywanych przez zamawiających, polski rynek zamówień publicznych co roku wykazuje tendencję wzrastającą. Przykładowo, w roku 2010 wartość tego rynku można było oszacować na około 167 mld zł, co stanowi przyrost w stosunku do roku 2009 aż o 32%. Dynamikę wzrostu rynku zamówień publicznych przedstawiono na rysunku 1. W tym świetle niewielkie wykorzystanie środków elektronicznych w polskim systemie zamówień publicznych musi martwić i jest podstawą do próby odpowiedzi na pytanie o bariery uniemożliwiające szersze ich wykorzystanie w procedurach przetargowych. (fragment tekstu)

Under the new approach to the computerization of public procurement in this area is an area of great potential for implementation of innovative solutions in the economy as well as for improving the quality of services provided by the administration. In this light, low use of electronic means in the Polish public procurement system needs to worry about and is the basis for attempts to answer the question about barriers to their wider use in tendering procedures. Therefore, in the article based on personal research and comparative analysis of the literature attempts to answer the question about the main barriers to greater computerization of the public procurement system in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiec A. (red.), Informatyzacja polskiego systemu zamówień publicznych - stan obecny, oczekiwania, bariery, Raport z realizacji projektu UŁ i UZP, Warszawa-Łódź 2008.
  2. Borowiec A., Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w  oparciu o zamówienia publiczne, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, red. M. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
  3. Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sekto-rach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
  4. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w  sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
  5. Ministerstwo Gospodarki, Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój. Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 8.04.2008.
  6. Urząd Zamówień Publicznych, XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Warszawa 2009.
  7. Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o  funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku, Warszawa, kwiecień 2011.
  8. www.uzp.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu