BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strumińska-Kutra Marta (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola badań społecznych w refleksyjnych procesach metarządzenia. Zarys perspektywy teoretycznej i metodologicznej
The Role of Social Research in Reflexive Metagovernance. Theoretical and Methodological Perspective
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 4 (22), s. 17-29, Bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Administracja lokalna
Public governance, Local administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zadaniem tekstu jest przedstawienie programu teoretyczno-metodologicznego, będącego odpowiedzią na dwa istotne wyzwania stojące przed studiami nad rządzeniem i zarządzaniem publicznym. Są nimi włączenie perspektywy krytycznej i połączenie teorii rządzenia z praktyką. Koncentrując się na przemianach rządzenia lokalnego, autor-ka proponuje perspektywę badawczą zdolną do 1) włączenia perspektywy krytycznej w analizę procesów rządzenia, 2) wspomagania refleksji nad rządzeniem, kształtowania norm kooperacji i uruchomienie lokalnych procesów uczenia się, a tym samym zdolną do łączenia teorii rządzenia z praktyką. Istotną rolę w programie odgrywa pojęcie metagovemance, odnoszące się do procesu refleksji nad rządzeniem i celowego projektowania oraz modyfikowania instytucji rządzenia. Otwiera ono przestrzeń dla zastosowania badań społecznych łączących opis i wyjaśnienie z działaniem. (abstrakt oryginalny)

The goal of the text is to present theoretical and methodological framework to meet two significant challenges posed against governance and public management theory. Those are: integration of critical perspective and translating theoretical reflection into practice. Focusing on local governance, author proposes research perspective 1) introducing power asymmetries into analysis of governance processes, 2) facilitating reflexion on governance, supporting development of norms of cooperation, triggering social learning processes and therefore enabling alignment of governance theory and practice. Within this framework, the concept of metagovernance, referring to reflexion over governance and intentional design and modification of institutions of governance, is the one of great significance. It opens up a space for implementation of social inquiry linking description, explanation to action. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris C., Schon D. (1996). Organizational Learning: A Theory of Action Perspectives. Wyd. 2, Reading, MA: Addison-Wesley.
 2. Bevir M. (red.) (2007). Public Governance (t. 3). London: Sage Publ.
 3. Bevir M. (red.) (2011). Sage Handbook of Governance. London: Sage Publ.
 4. Bourdieu P. (1990). Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology. Stanford: Stanford University Press.
 5. Chmielewski P. (2011). Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 6. Chmielewski P. (2012). "Podejście do problemów dobra wspólnego w perspektywie nowego instytucjonalizmu. Na przykładzie zarządzania wspólnymi zasobami przez społeczności lokalne", w: R. Wioch, M. Gduła, A. Grzymała-Kozłowska (red.), Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne: dyskusje i interpretacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Clegg S., Pitsis T. (2012). "Phronesis, projects and power research", w: B. Flyvbjerg; T. Landman, S.F. Schram (red.), Real Social Science. Applied Phronesis. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. DeLeon L. (2007)."Public management, democracy and politics", w: E. Ferlie, L.E. Lynn Jr, Ch. Pollit (red.), The Oxford Handbook of Public Management, New York: Oxford University Press, s. 103-132.
 9. Denters B., Rose I. (2005). "Towards local governance?", w: B. Denters, I. Rose (red.), Comparing Local Governance. Trends and Developments. Haundmills: Palgrave, s. 46-62.
 10. DiMaggio P.J. (1988). "Interest and agency in institutional theory", w: L.G.Zucker (red.),Institutional Patterns and Organizations: Culture and Environment. Cambridge: Ballinger, s. 3-22.
 11. Dingwerth K. (2008). "Private transnational governance and the developing world: A comparative perspective", International Studies Quarterly, t. 52. nr 3.
 12. Eikeland O. (2006). "Phronesis, Aristode, and action research", International Journal of Action Research, t. 2, nr 1, s. 5-53.
 13. Fligstein N., McAdam D. (2011). "Toward a general theory of strategic action fields", Sociological Theory, t. 29, nr. 1, s. 1-26.
 14. Flyvbjerg B. (1998). Rationality and Power. De-mocracy in Practice. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 15. Flyvbjerg B. (2001). Making Social Science Matter. Why Social Science Fails and How it Can Succeed Again. Cambridge: Cambridge University Press.
 16. Flyvbjerg B. (2006)."Making organization research matter" w: S. Clegg et al. (red.), The Sage Handbook of Organization Studies. London: Sage Publ.
 17. Flyvbjerg B. (2012). "Why mass media matter and how to work with them?", w: B. Flyvbjerg, T. Landman, S.F. Schram (red.), Real Social Science. Applied Phronesis. Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Flyvbjerg B., Landman T., Schram S.F. (red.), (2012). Real Social Science. Applied Phronesis. Cam-bridge: Cambridge University Press.
 19. Forester J. (2012). "On the theory and practice of critical pragmatism: Deliberative practice and creative negotiations", Planning Theory, June 7, s. 1-18.
 20. Gibbons M., Limosges C.,Nowotny H., Schwartz- man S., Scott P., Trow M. (1994). The New Production of Knowledge. London: Sage.
 21. Gouldner A.W. (1954). Patterns of Industrial Bureaucracy. Glencoe, IL: Free Press.
 22. Greenwood D. (2012). fiction research, czyli o badaniach w działaniu", w: D.Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Greenwood D., Levin M. (2009). "Reforma nauk społecznych i uniwersytetów przez badania interwencyjne", w: N. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Hallet T., Vetresca M. (2006). "Inhabited institu-tions: Social interactions and organizational forms in Gouldner's 'Patterns of Industrial Bureaucracy', Theory and Society, t. 35, nr 2, s. 213-236.
 25. Hausner J. 2007. "Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego", w: M. Marody, Wymiary życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s 493-515.
 26. R.Whitley (red.), The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis. Oxford: Oxford University Press.
 27. Jessop B. (2011). "Metagovernance", w: M. Bevir (red.), Sage Handbook of Governance. London: Sage Publ.
 28. Kooiman J. (2003). Governing as Governance. London: Sage Publications.
 29. Lawrence T., Suddaby R. (2006). "Institutions and institutional work", w: S. Clegg et al. (red.), The Sage Handbook of Organization Studies. London: Sage Publ.
 30. Lewicka-Strzalecka A. (2006). "Opportunities and limitations of CSR in the postcommunistcoun- tries: Polish case", Corporate Governance, t. 6, nr 4, s. 440-448.
 31. Lidblom (1959). "The science of muddling through", Public Administration Review, 1.19, nr 2, s. 79-88.
 32. Mahoney J., Thelen K. (2010) (red.). Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency and Power, Cambridge: Cambridge University Press.
 33. Mayntz R. (1993). "Governing failures and the problem of governability: Some comments on a the-oretical paradigm", w: J. Kooiman (red.), Modern Governance. New Government-Society Interaction. London: Sage Publications.
 34. Mayntz R. (2001). "Zur Selektivität der steuer-ungstheoretischen Perspektive", w: M.-P. Burth, A. Görlitz (red.), Politische Steuerung in Theorie und Praxis. Baden-Baden: Nomos.
 35. Mayntz R. (2003). "New challenges to governance theory", w: H. Bang (red), Governance as Social and Political Communication. Manchester: Manchester University Press.
 36. Novotny H., Scott P., Gibbons M. (2001). Re-Thinking Science. Cambridge: Polity.
 37. Olsen J.P. (2010). Governing through Institution Building: Institutional Theory and Recent European Experiments in Democratic Organization. Oxford: Oxford University Press.
 38. Ostrom E. (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton: Princeton University Press.
 39. Peters G. (2011). "Institutional theory", w: M. Bevir (red.), Sage Handbook of Governance. London: Sage Publ.
 40. Pielke R. (2007). The Honest Broker. Making Sense of Science in Policy and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
 41. Putnam R. (1993). Making Democracy Work. Civil Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
 42. Putnam R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: SIW Znak.
 43. Scharpf F. (1994). "Games real actors could play: Positive and negative co-ordination in embedded negotiations", journal of Theoretical Politics, t. 6, nr 1, s. 27-53.
 44. Schmidt V.A. (2010). "Taking ideas and discourse seriously: Explaining change through discursive in- stitutionalism as the fourth 'new institutionalism'", European Political Science Review, t. 2, nr 1, s. 1-25.
 45. Swieniewicz P. (2008). "Cities in transition. From statism to democracy", w: M. Haus, H. Heinelt, M. Stweart (red.), Urban Governance and Democracy. Leadership and Community Involvement. New York: Routledge.
 46. Verweij M., Thompson M. (red.) (2007). Clumsy Solutions for a Complex World. Governance, Politics and Plural Perceptions. New York: Palgrave Mcmillan.
 47. Zanetti L. (1997).,Advancing praxis: Connecting critical theory with practice in public administration", The American Review of Public Administration, t. 27, nr 2, s. 145-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352942202
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu