BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makarska-Cynk Maria
Tytuł
Nowe możliwości w finansowaniu innowacji msp - kredyt technologiczny
New Opportunities of Sme Innovations Financing - Technological Credit.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 189-199, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Innowacje, Kredyt, Przedsiębiorstwo
Innovations, Credit, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ostatnie lata przyniosły duże możliwości dotacyjne kierowane na wsparcie finansowania projektów innowacyjnych wśród przedsiębiorców. W ramach drugiej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 przeznaczonych jest 87 mld euro, lwia cześć tych środków ukierunkowana jest również na MSP. Wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje dają również instytucje finansowe, które umożliwiają kredytowanie zarówno części kosztów niekwalifikowanych projektu, jak i kwalifikowanych. Jak się okazuje, uwzględnienie kredytu bankowego w montażu finansowym projektu w przypadku wielu nowych inwestycji umożliwia składanie wniosku o dotację, gdyż przedsiębiorcy MSP cierpią na brak kapitału. Mimo tego, iż upłynęło 60% czasu trwania tej perspektywy finansowej, wciąż pozostają spore środki w ramach niektórych programów. Takim przykładem jest tzw. premia technologiczna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dz. 4.3. Po dokonanej analizie wskazano na potrzebę modyfikacji ustawowych, zbyt wygórowanych wymagań dla przedsiębiorców MSP, których nie byli w stanie spełnić, co zdecydowanie bezsprzecznie ma wpływ na zmianę wskaźnika składanych wniosków o kredyt i premię technologiczną, co należy również pozytywnie ocenić. Udzielone dzięki kredytowi technologicznemu kredyty pozwolą na znaczne zwiększenie przez firmy MSP innowacyjności oraz popytu na inwestycje w innowacjach.(fragment tekstu)

Poland will obtain almost €87 milliard for a new financial perspective 2007-2013. The purpose of the article is description of Operational Programs importance in EUR distribution for SME entrepreneurs. The article is analyzing importance of the credit in SME. Its objective is to present a meaningful role of technological credit as an innovation lever in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Źródła finansowania działalności polskich przedsiębiorstw w ramach Fundusze przedakcesyjne i strukturalne UE, CEI LFR, Lublin, listopad 2002, s. 39.
 2. Przewodnik po źródłach finansowania z funduszy europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 7.
 3. Wykorzystanie środków UE w ramach Strategii wykorzystania FS lata 2004-2006 oraz NSRO 2007-2013, Informacja miesięczna za wrzesień 2011 r., MRR, Warszawa, październik 2011, tab. 3, s. 4; www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomości/Wdrażanie+ funduszy+strukturalnych/Wykorzystanie_Funduszy_Europejskich_stan_na_koniec_września_2011.htm.
 4. http://www.fundusze europejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Czymsafundusze.aspx (13.12.2011).
 5. Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa, Wydawca Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, Warszawa, marzec 2003, s. 36.
 6. Mapa przedsiębiorcy 2007-2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców, Wydawca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, grudzień 2009, s. 21.
 7. Dz. Urz. L 010, 13/01/2001 P. 0033-0042, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, s. 1, pkt5
 8. A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Regiony w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2011, s. 82 i 86.
 9. Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie wsparcia, przykłady zastosowań, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s.110-111.
 10. Raport z badań Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw, Warszawa 2010, na zlecenie PARP 2009/2010.
 11. http://www.parp.gov.pl/index/more/18071; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009 (10.11.2011).
 12. S. Marciniak, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 140-141, 143.
 13. Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU nr 116, poz. 730.
 14. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa 2007, s.103-105.
 15. III INFODAY Inżynierii Finansowej, Warszawa 7-8.12.2011 r.
 16. www.bgk.com.pl/kredyt technologiczny (7.12.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu