BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołaczek Bożena (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Edukacja i inwestycje rodziny w kształcenie młodego pokolenia a rynek pracy
Education and Family Investment in Youth Education Versus Labour Market
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 10, s. 1-8, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Wydatki gospodarstw domowych, Szkolnictwo wyższe, Rynek pracy
Education, Household expenditures, Higher education, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu pokazano rolę edukacji we współczesnym społeczeństwie w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Skutki społeczne przemian ustrojowych przełomu XX i XXI w. w Polsce to ogromny wzrost zainteresowania młodego pokolenia kształceniem w szkołach wyższych oraz przejęcie przez polskie rodziny kosztów edukacji. Powstanie szkolnictwa publicznego i niepublicznego na wszystkich jego szczeblach spowodowało wzrost obciążenia rodzin wydatkami na edukację. Polskie społeczeństwo stało się "inwestorem w edukację młodego pokolenia". Artykuł omawia następujące problemy: 1) zróżnicowanie wydatków polskich rodzin na edukację zależnie od czynników demo-społecznych i ekonomicznych; 2) dostęp dzieci i młodzieży do wszystkich szczebli edukacji, poczynając od przedszkola po szkołę wyższą; 3) dostęp młodzieży do pracy.(abstrakt oryginalny)

In this study has been appeared the role of education in the modern society from theory and practice views. Social effects of structural changes on the turn of XX and XXI century in Poland depend on essential increase of youth interesting in education in secondary-up and in high schools and taking over the learning costs by families from the state. Development of public and non-public schools on the all levels, affect increase of families expenses on education. Society appeared as main investor in education of youth in Poland. This article refers so problems as: 1) differentiation of families expenses for education depending demographic, social and economic factors; 2) children's and youth access to all levels of education from kindergarden to tertiary school; 3) youth's access to employment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska В. (2009), Polityka społeczna i rodzinna w wymiarze lokalnym - podstawy koncepcyjne, w: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Warszawa: IPiSS.
 2. Boni M., red. nauk. (2009), Raport: "Polska 2030: wyzwania rozwojowe", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec, na stronie: www.polska2030.pl.
 3. Brzozowski J. (2010), Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych emigrantów a inwestycje w kapitał ludzki, "Ekonomista" nr 6.
 4. СBOS (2010), Wydatki rodziców na edukację dzieci, Komunikat z badań, listopad, Warszawa.
 5. GUS (lata: 1992, 2000, 2001, 2007, 2009), Rocznik Statystyczny, Warszawa.
 6. GUS (1999), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 1997/ 1998, Warszawa.
 7. GUS (2001), Szkoły wyższe i ich finanse w 2000 r., Warszawa.
 8. GUS (2006), Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r., Warszawa.
 9. GUS (2010a), Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Warszawa.
 10. GUS (201 Ob), Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., Warszawa.
 11. GUS (2011), Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2010, Warszawa.
 12. Kiersztyn A. (2011), Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy; "Polityka Społeczna" nr 1.
 13. Kołaczek B. (1996), Polityka edukacyjna państwa, w: Polityka społeczna w latach 1994-1996. Procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki, pod red. St. Golinowskiej, Raport IPiSS, z. nr 1, Warszawa: IPiSS.
 14. Kołaczek B. (2004), Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania. Uwarunkowania. Wyrównywanie szans, Studia i Monografie, Warszawa: IPiSS.
 15. Kołaczek В. (2007), Inwestycje w młode pokolenie i zasada równych szans w polityce rodzinnej i edukacyjnej, "Polityka Społeczna" nr 8.
 16. Liwiński J. (2007), Aktywność edukacyjna, w: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, pod red. I. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wójcicka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa: Scholar, EFS.
 17. Płowiec U. (2010), Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., "Ekonomista" nr 5.
 18. Sadowski A. (2006), Kapitał społeczny mieszkańców miasta, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 19. Wincenciak L. (2010), Graduates' characteristics and Labour Market Entry: Polish Experience, "Ekonomista" nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu