BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pach-Gurgul Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Soliński Bartosz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący "nową politykę energetyczną" Unii Europejskiej
Country's Energy Culture as a Determinant of the "New European Union Energy Policy"
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 1 (23), s. 17-32, Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł energetyczny, Rynek energetyczny, Odnawialne źródła energii, Polityka energetyczna, Emisja gazów, Rynek emisji zanieczyszczeń
Power industry, Energy market, Renewable energy sources, Energy policy, Gas emissions, Pollution emission market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przybliża istotę i priorytety "nowej polityki energetycznej" Unii Europejskiej oraz różnorodne czynniki ją determinujące, a przede wszystkim kulturę energetyczną kraju. Zawiera jej definicję i charakterystykę typów kultur energetycznych występujących na obszarze UE. W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia kultury energetycznej kraju w kontekście "nowej polityki energetycznej" Unii przeprowadzono analizę statystyczną metodą Warda i k-średnich. W jej wyniku wyodrębniono kraje UE (ich skupienia) o podobnej kulturze energetycznej, dla których dostosowanie się do "nowej polityki energetycznej" Unii Europejskiej, zwłaszcza jej wyzwań ekologicznych, będzie podobnym wyzwaniem technologiczno-ekonomicznym. Podkreślono ponadto rolę świadomości energetycznej społeczeństwa, jej efektów w zakresie spełnienia wymogów "nowej polityki energetycznej". (abstrakt oryginalny)

The authors of the present article discuss the nature and priorities of the "new EU energy policy" and present various factors that determine it, especially a country's energy culture. They define "energy culture" and describe its types in the European Union. In order to understand the role of energy culture in the establishment of the European Unions "new energy policy", the authors conduct statistical analyses using Ward and k-means methods. As a result, they divide EU countries into groups with similar energy cultures and with ways of adapting to the "new energy policy" of the EU, especially to environmental challenges, that are alike from the technological and economic point of view. The authors emphasize the role of public energy awareness and its effects in the context of fulfilling the requirements of the new EU energy policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alternative Energy Blog (2005). Japan seeks protection from crude oil prices by reducing energy consumption" , International Herald Tribune, 6 czerwca.
 2. Baran J., Janik A., Ryszko A. (2011). Handel emisjami w teorii i praktyce. Warszawa: CeDeWu.
 3. Campbell J. L. (2002). "Ideas, politics and public policy", Annual Review of Sociology, t. 28.
 4. Choudhury M.A. (1995). "Ethics and economics. A view from ecological economics", International Journal of Social Economics, t. 22, nr 2.
 5. Chukwuma C. (1996). "Perspectives for a sustainable society", Environmental Management and Health, t. 7, nr 5.
 6. Działania UE przeciw zmianom klimatu. Europejski system handlu emisjami (2008). Komisja Europejska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 7. Energy Package - strategia Unii Europejskiej, http:// www.ure.gov.pl/portal/pl/341/2218/Energy_Pac- kage_8211_strategia_Unii_Europejskiej.html [dostęp: 16.05.2009].
 8. Energy-Yearly Statistics 2008 (2010). Luxembourg: Publications Office of the European Union; edition oraz http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table. do?tab=tablc&init=l&language=en&pcode=tsien02 0&plugin=l [dostęp: 25.11.2012].
 9. Engi D., Icerman L. (1995). "Impact of R&D strategies of OECD members on the U.S", Energy, t. 20, nr 12.
 10. EUEnergy in Figures andFactsheets (revision 2011), http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina. php?id=3121, [dostęp: 16.07.2011].
 11. Factors Influencing the Societal Acceptance of New Energy Technologies: Meta-Analysis of Recent European Projects (2007). Create acceptance, project co-funded by the European Comission.
 12. Federal Energy Management Advisory Committee. Meeting Minutes (2002). Federal Energy Management Program. US Department of Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy, http://www.eere.ener- gy.gov [dostęp: 15.01.2013].
 13. IEA Energy Policies Review (2008). The European Union, OECD/IEA.
 14. Isoard S., Soria A. (2001). "Roots regeneration: Decentralized energy in a global marketplace", Foresight, t. 3, nr 4.
 15. Jacobsen H.K. (2000). "Energy technology and foreign trade. The case of Denmark", Energy and Environment, 1.11, nr 1.
 16. Kłaczyński R. (2010). "Bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej", w: J. Dzwończyk, J. Kornaś (red.), Polska transformacja - oczekiwania i rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 17. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego: Europejska Polityka Energetyczna, COM(2007) 1, wersja ostateczna, Bruksela, 10 stycznia.
 18. Komunikat Komisji Europejskiej. Limiting Global Climate Change to 2 Degrees Celsius - The Way Ahead for2020 and Beyond, COM (2007)2 final.
 19. Kuciński K. (2006). Energia w czasach kryzysu. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 20. Kuzmiak D.T. (1995). "Americas economic future and the environment", Managerial Auditing Journal, 1.10, nr 8.
 21. Łucki Z. (2010). "Instrumenty polityki energetycznej", Polityka Energetyczna, t. 13, z. 1.
 22. Łucki Z., Misiak W. (2010). Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Mielczarski W. (2013). "Budżet UE: ile wygraliśmy, a ile przegraliśmy". Energy Newsletters, nr 6.
 24. Moshirian F. (1998). "National financial policies, global environmental damage and missing international institutions", International Journal of Social Economics, t. 25, nr 6/7/8.
 25. Ocena potencjału redukcji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030 (2009). Warszawa: McKinsey & Company.
 26. Pach-Gurgul A. (2012). Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpie-czeństwa energetycznego Polski. Warszawa: Difin.
 27. Panorama of Energy. Energy Statistics to Support EU Policies and Solutions (2009). Luxembourg: Eurostat, Office for Official Publications of the European Communities.
 28. Schaeffer J. (2005) .About "Real Goods". Introduction to lffh Edition Solar Living Sourcebook, http://www. realgoods.com [dostęp: 20.01.2013].
 29. Schroeder J. (2002). Creating Energy Consciousness on the Campaign Trail. Clean Air - Cool Planet, http:// www.cleanair-coolplanet.org [dostęp: 12.12.2009], sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U. z dnia 17 października 2005 r.).
 30. Tapio P., Banister D., Luukkanen J., Vehmas J., Willamo R. (2007). "Energy and transport in comparison: Immaterialisation, dematerialization and de- carbonisation in the EU 15 between 1970 and 2000", Energy Policy, nr 35.
 31. White Paper: An Energy Policy for the European Union (1995). COM(95) 682, grudzień, http://europa.eu/ bulletin/fr/9512/pl03101.htm [dostęp: 20.05.2009].
 32. Wniosek Komisji - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzanie (WE nrl013/2006), COM(2008) 18 wersja ostateczna, 2008/0015 (COD), Bruksela, 23 stycznia.
 33. Zielona Księga. Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (2013), http://eur-lex.euro-pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0169:FIN:PL:PDF [dostęp: 30.06.2013].
 34. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refresh- TableAction.do?tab=table&plugin=18cpcode=te- c000018danguage=en [dostęp: 11.10.2011]
 35. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?ta-b=table&init=18danguage=en&pcode=tsien020&plu-gin=l [dostęp: 15.11.2010]. 0169:FIN:PL:PDF [dostęp: 30.06.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1898352912302
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu