BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce
Assets Financing Structure of Agricultural Micro-Enterprises in Poland.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 80, s. 234-245, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012
Słowa kluczowe
Majątek przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa
Business assets, Financing enterprises
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Decyzje dotyczące kształtowania struktury majątku i źródeł jego finansowania stanowią istotne zagadnienie w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wielkość oraz struktura majątku uwarunkowane są przede wszystkim profilem działalności przedsiębiorstwa. Z uwagi na specyfikę działalności przedsiębiorstw rolniczych istotną rolę w strukturze aktywów odgrywają trwałe składniki majątku, które są niezbędne do realizacji procesu produkcji. Z kolei struktura kapitału uzależniona jest w szczególności od preferencji właścicieli przedsiębiorstwa oraz dostępności poszczególnych źródeł finansowania. Podstawowym celem pracy jest analiza i ocena zmian w strukturze majątkowo-kapitałowej mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2002-2009.(fragment tekstu)

The main aim of the article was determination of changes in the capital and assets structure of agricultural micro-enterprises in Poland from 2002 to 2009. To achieve the target the literature search was carried out as well as basic statistical tools and financial analysis tools were used to present and evaluate the collected data. The key sources of information were statistical data of Polish FADN.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Ziętara, Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, tom 96, zeszyt 4, 2009, s. 269
 2. M. Mądra, Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w strukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych, w: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 142, Poznań 2010, s. 436.
 3. A. Marcysiak, Oddziaływanie wartości środków trwałych na poziom i zróżnicowanie dochodu w gospodarstwach rolniczych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom 7, zeszyt 1, 2005, s. 182-186; Z. Kołoszko-Chomentowska, Majątek trwały a dochodowe zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom 5, zeszyt 1, 2003, s. 110-114.
 4. W. Lizińska, Struktura zatrudnienia, wydatków inwestycyjnych i dochodów w gospodarstwach rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom 4, zeszyt 1, 2003, s. 127.
 5. E. Szafraniec-Siluta, Wpływ typu rolniczego na strukturę majątku gospodarstw rolnych w Polsce, w: Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 166, Wrocław 2011, s. 720.
 6. L. Goraj, S. Mańko, Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009, s. 119; B. Gołębiewska, Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 81, 2010, s. 244.
 7. M. Mądra, E. Stola, Poziom kredytów i opinie rolników dotyczące kredytowania, w: Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 159-161; M. Mądra, E. Stola, Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 65, 2008; J. Gniewek, Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce, w: Rynek finansowy. Inspiracje z integracji..., s.154-155.
 8. L. Goraj, S. Mańko, op.cit., s. 126.
 9. J. Ma, G. Tian, Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints, "Frontiers of Economics in China", January 2006, nr 1 (1), s. 114.
 10. V.K. Pailwar, J. Kaur, K. Saxena, M. Nijhara, Impact of membership of financial institutions on rural saving: a micro-level study, "International Business & Economics Research Journal", October 2010, nr 9 (10), s. 612.
 11. R. Bierlen, P.J. Barry, B.L. Dixon, B.L. Ahrendsen, Credit Constraints, Farm Characteristics and the arm Economy: Differential Impacts on Feeder Cattle and Beef Cow Inventories, "The American Journal of Agricultural Economics" 1998, nr 80, s.708-709.
 12. O. Stefko, Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, nr 2 (8), s. 138.
 13. L. Goraj, S. Mańko, op.cit., s. 133.
 14. M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Finanse przedsiębiorstw rolniczych, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1997, s. 20.
 15. V. Bratka, A. Prauliņš, Comparative analysis of performance of agricultural holdings In the Baltic States, w: 5th International Scientific Conference BUSINESS AND MANAGEMENT 2008, Vilnius Gediminas Technical University, Publishing House "Technika" 2008, s. 516-517.
 16. C. Burja, V. Burja, Financial analysis of the agricultural holdings viability in Romania in the European context, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 2010, nr 12 (1), s. 67-68.
 17. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 73-74; Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 2007, s. 353-354;
 18. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 74.
 19. D. Zawadzka, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, w: Nowoczesne zarządzanie finansami, red. A. Bielawska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu