BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uścińska Gertruda (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Dodatkowe systemy emerytalne w regulacjach UE : konsekwencje dla państw europejskich
Additional Pension Schemes the EU Regulations : Implication for the European Countries
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 9, s. 1-7, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Emerytury, System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Regulacje prawne
Employee pension programmes, Pensions, Pension schemes, Pension system reform, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawia się ewolucję i aktualny stan prawny regulacji Unii Europejskiej dotyczących dodatkowych systemów emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowniczych programów emerytalnych. Z jednej strony ustala się, jaki wpływ na te regulacje mają zmiany w krajowych systemach emerytalnych państw członkowskich UE, z drugiej zaś omawia się zmiany dokonywane w prawie krajowym w wyniku dostosowania do regulacji unijnych. Na tle tego dostosowania powstaje zresztą wiele problemów. Niektóre z nich trafiają do rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE.(fragment tekstu)

The present article investigates the evolution and current legal framework of the EU regulations in the area of supplementary old-age pension schemes with a focus on the occupational old-age pension systems. On the one hand, the impact of the changes occuring in the national legislations of the EU Member States on those regulations is examined, on the other hand, conversely, the modifications made in national law with a view of implementing the EU regulations is discussed. This implementation, in fact, poses a number of difficulties. Some of them are subject to European Court of Justice case-law.(original abstract)(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W. (2003), Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa: IPS UW.
 2. Jirák R, Pension System Reform in the Czech Republic, tłumaczenie własne, http://www.pensionfundsonline.co.uK//downloads/research/news/RT_1_Jirak.pdf [dostęp 22.04.2011].
 3. Komisja Europejska (1999), Zielona księga, Bruksela.
 4. Komisja Europejska (2010a), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010), wersja ostateczna, 3 marca, Bruksela.
 5. Komisja Europejska (2010b), Zielona księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie, KOM (2010), B65 wersja ostateczna, 7 lipca, Bruksela.
 6. OECD (2009), Pension Marketin Focus, październik.
 7. Ottawa В., Second pillar propos al put Czech pension system on sound footing - IMF, http://www.ipe.com/news/second-pilar-proposal-put-czech-pension-system-on-sound-footing-imf_40158.php?s=czech%20republic [dostęp 22.04.2011].
 8. Porównanie systemów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej (2010), Raport, PriceWater House Coopers.
 9. Sierocka I. (2010), Pracownicze programy emerytalne, Białystok: Temida 2.
 10. Škorpik J. (2020), 2nd pillar pay out phase-Czech experience, ISSA European Network Technical Seminar on funded pensions: reforms and payout administration, Poland, Warsaw, 14-15 October.
 11. Uścińska G. (2001), Pracownicze programy emerytalne a regulacje w Unii Europejskiej, w: B.N. Ćwiertniak, Prawo pracy, zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień), Opole: WZSiA.
 12. Uścińska G. (2010a), Nowe regulacje w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 10.
 13. Uścińska G. (201 Ob), Dodatkowe zabezpieczenie dochodów na starość w regulacjach europejskich, referat wygłoszony na konferencji pt. "Pracownicze programy emerytalne. Dodatkowa emerytura od odpowiedzialnego pracodawcy", zorganizowanej 26.10.2010 r. przez Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP.
 14. Dyrektywa PE i Rady 98//49/WE z 29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających się we Wspólnocie (DzUrz UE L 209 z 25 lipca 1998 г.).
 15. Dyrektywa PE i Rady 41/2003 WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (DzUrz UE z 2003 r, nr 235, poz. 10).
 16. Dyrektywa PE i Rady 54/2006 WE z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (DzUrz UE z 2003 г., nr 235, poz. 10).
 17. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (DzU nr 116, poz. 1207 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu