BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Oddziaływanie instytucji na rozwój kapitału ludzkiego i zmiany innowacyjne w przedsiębiorstwach polski południowo-wschodniej
Influence Of Institutions in Human Capital Development and Innovative Changes in the Enterprises of South-Eastern Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 512-521, bibliogr. 12 poz., tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Innowacje
Human capital, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tworzenie i wdrażanie innowacji stanowi podstawowy warunek funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw na globalnym rynku w warunkach wzrastającej konkurencji. Duży wpływ na nowatorskie pomysły mają indywidualne cechy przedsiębiorców, w tym wiek, wykształcenie, kreatywność, otwartość na zmiany, ale szczególnie istotne dla poprawy innowacyjności przedsiębiorstw są powiązania między przedsiębiorcami a instytucjami tworzącymi i przekazującymi wiedzę. Zasadniczym zadaniem kierownictwa przedsiębiorstw jest więc budowanie podstaw wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie korzystnych warunków rozwoju wiedzy i kwalifikacji oraz ich dystrybucji we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy. Mogą temu sprzyjać ułatwienia w przemieszczaniu się pracowników, ułatwienia wszelkich interakcji między pracownikami, miedzy firmą i zewnętrznymi źródłami wiedzy, innowacji, np. uniwersytetami, instytucjami badawczo-rozwojowymi i innymi jednostkami. Wynikiem takich interakcji mogą być innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne, innowacje w zarządzaniu.(fragment tekstu)

The paper presents the results of questionnaire survey carried out in 2009 among rural entrepreneurs in the south-eastern region of Poland within the framework of a broader research project. Expectations of businesses concerning institutional support in order to create innovation are high. The majority of entrepreneurs perceive a lack of funds as the basic barrier of innovativeness, but also a lack of information and advice, despite the relatively-well-developed system of assistance by various institutions. It indicates to a necessity to rationalize activities of companies providing advisory ser-vices, training and information, in order to create, for the entrepreneurs, possibilities to acquire new knowledge that is essential for soliciting the available EU funding.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Informacje i  opracowania statystyczne, GUS Warszawa, US w Szczecinie, 2010.
 3. Johannessen J., Olsen B., Lumpkin G.T., Innovation as newness: what is new, how new and new to whom?, "European Journal of Innovation Management" 2001, Vol. 4, No. 1.
 4. Kusa R., Wybrane metody oceny wpływu innowacyjności na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1116, Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 499-505.
 5. Łosiewicz M., Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w  skali regionu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 6. Makieła Z., Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. podkarpackim, w: Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, red. W. Kamińska, K. Heffner, Studia, tom CXXXIII, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2011.
 7. Miś T., Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i  Opracowania, nr 12, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 8. Miś T., Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach integracji z  Unią Europejską. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr  168, Ekonomia, t. 1, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 485-496.
 9. Mizgajska H., Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Prace habilitacyjne 4, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 10. Różycka A., Bariery we wprowadzaniu innowacji w przedsiębiorstwach i  sposoby ich przezwyciężania - wybrane zagadnienia, w: Innowacyjność w  Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i  klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Warszawa 2008, s. 247-264.
 11. Skuza A., Budowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw po-przez rozwijanie orientacji na uczenie się, w: Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, red. T. Listwan, H. Mruk, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2009.
 12. Szkutnicki P., Przekonać załogę do zmian, "Personel i Zarządzanie" 2010, nr 15/16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu