BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruś Marek
Tytuł
II Kongres Polskich Banków Spółdzielczych
II Congress of Polish Cooperative Banks
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 1-2, s. 48-53
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Transformacja bankowości, Kapitał własny, Usługi bankowe, Konkurencyjność banków, Prawo bankowe
Cooperative banks, Banking transformation, Ownership capital, Banking services, Banks' competitiveness, Banking law
Uwagi
summ.
Abstrakt
18 września 1998 r. odbył się w Warszawie, z inicjatywy Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, ogólnopolski Kongres Polskich Banków Spółdzielczych. Wzięło w nim udział około 800 osób, w tym wielu przedstawicieli spółdzielczości bankowej. Hasło przewodnie Kongresu Polskich Banków Spółdzielczych brzmiało: "Dziś i jutro polskich banków spółdzielczych", a głównym powodem zwołania Kongresu była uchwała Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r., która wprowadza wymóg osiągnięcia do końca 1999 r. kapitału własnego w wysokości 300 tys. ECU. Referujący zwrócili szczególną uwagę na:
  dotychczasowe reformy ustrojowe spółdzielczego sektora bankowego oraz ich obligatoryjny charakter;
  obecną sytuację banków spółdzielczych, ich stan majątkowy oraz zdolność finansową;
  funkcjonowanie spółdzielczości bankowej w krajach Unii Europejskiej (próbowano określić, jakie jej elementy byłyby najlepsze w warunkach Polski);
  system oraz model struktury organizacyjnej, w którym będą działały banki spółdzielcze w najbliższym czasie;
  rolę i miejsce Banku Gospodarki Żywnościowej SA (BGŻ SA) w dalszym rozwoju spółdzielczości bankowej; sposób prywatyzacji BGŻ SA;
  zasady działania banków spółdzielczych zgodnie z prawem bankowym i prawem spółdzielczym;
  możliwe rozwiązania i sposób zebrania w ustawowym czasie kapitału własnego w wysokości 300 tys. ECU;
  szanse i zagrożenia dalszego rozwoju i funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej i narastającej konkurencji banków komercyjnych;
  znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju samorządów lokalnych, głównie na terenach wiejskich.
Z uwagi na różnorodność problemów bankowcy nie we wszystkich sprawach doszli do konkretnych rozwiązań. Wszyscy byli zgodni, że spółdzielczość bankowa odegrała ważną rolę w gospodarce narodowej i nadal powinna to czynić. Uczestnicy Kongresu uznali potrzebę wprowadzenia niezbędnych zmian w swojej strukturze organizacyjnej, a także w działalności poszczególnych banków, licząc na pomoc i wyrozumiałość państwa w niektórych kwestiach. (abstrakt oryginalny)

On 18 September 1998 the Congress of Cooperative Banks was held in Warsaw at the initiative of the National Association of Cooperative Banks. About 800 persons participated, including many representatives of the cooperative banking. The Congress was held under the headline "Today and tomorrow of the Polish cooperative banks", and the major reason for the Congress was the Resolution of the Banking Supervision Commission of 5 August 1998 that introduced the capital requirement of ECU 300,000 to be achieved by end-1999. The speakers put particular emphasis on the following issues:
  - up to now reforms of the cooperative banking sector and their obligatory nature;
  - current situation of cooperative banks, their material status and financial potential;
  - cooperative banking in the European Union (an attempt to determine elements best suited in the Polish context);
  - system and model of the organizational structure for cooperative banks in the nearest future;
  - role and place of Bank Gospodarki Żywnoœciowej (BGŻ) in further development of the cooperative banking;
  - BGŻ privatization path;
  - functioning of cooperative banks in line with the banking and cooperative laws;
  - possible solutions and ways to gather required capital of ECU 300,000 in the requested time;
  - chances and threats for further development and functioning in the context of the market economy and increasing competition of commercial banks;
  - role of cooperative banks in the development of local authorities, in particular in rural areas.
Given diversity of problems, bankers did not find solutions to all the issues. All agreed that the cooperative movement in banking had played, and still should play, an important role in the national economy. The Congress participants recognized a need to introduce necessary changes to the organizational structure of the cooperative banking as a whole and to the activity of single banks, counting on the assistance and indulgence of the state in respect to some matters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu