BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaremen Daria E. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola dostępności komunikacyjnej obszaru recepcji turystycznej w kształtowaniu popytu turystycznego
The Role of a Destination Communication Accessibility in Establishing Tourism Demand
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 401-414, tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Transport, Telekomunikacja
Tourist demand, Transport, Telecommunication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli dostępności komunikacyjnej w kształtowaniu popytu turystycznego, a także dokonanie próby oceny dostępności komunikacyjnej w przypadku dwóch wybranych miejsc recepcji turystycznej. Do realizacji tak sformułowanego celu zastosowano analizę literatury, zasobów internetowych wyspecjalizowanych instytucji, a także studium przypadku. Znaczenie dostępności telekomunikacyjnej dla turystów scharakteryzowano na przykładzie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród aktualnych i potencjalnych odwiedzających miasto Wrocław, a rolę dostępności transportowej (ze szczególnym uwzględnieniem transportu lotniczego) w kształtowaniu ruchu turystycznego w miejscu recepcji turystycznej - na przykładzie miasta Krakowa. Wykorzystanie metody case study umożliwiło zaprezentowanie sposobu wdrożenia teoretycznych podstaw (będących przedmiotem pierwszej części artykułu) w praktyce. (fragment tekstu)

The presented article covers problems of communication accessibility understood broadly as both transport and telecommunication accessibility. Its objective is to discuss the role and to evaluate communication accessibility in establishing tourism demand. The importance of telecommunication accessibility for tourists was characterized by means of survey results performed among current and potential visitors of Wrocław town, while the role of transport accessibility, with particular consideration of airline transport, influencing tourist traffic in a destination was based on the example of Cracow town. The results of telecommunication accessibility research pointed to the Internet as the major source of tourism information, which is not sufficiently used by Wrocław tourism information system. The assessment of Cracow transport accessibility indicated the growing importance of budget airlines which influenced the incoming tourism traffic volume dynamics and structure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Komornicki, P. Śleszyński, P. Rosik, W. Pomianowski, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, Zeszyt 241, Warszawa 2010, s. 18.
 2. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1985, s. 14.
 3. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974, s. 37-49, 63.
 4. T. Lijewski, Geografia transportu Polski, PWE, Warszawa 1986, s. 8.
 5. E. Zysnarska, Komunikacja społeczna w nowej gospodarce, w: Nowa ekonomia a społeczeństwo (tom II), red. S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 367.
 6. P. O'Connor, The Changing Face of Hotel Electronic Distribution, "Travel and Tourism Analyst" 2001, nr 5, s. 61-78.
 7. N. Daszkiewicz, Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa 2008, s. 59.
 8. Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 36-49.
 9. Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008, s. 96-97.
 10. M. Barnett, C. Standing, Repositioning Travel Agencies on the Internet, "Journal Vacation Marketing", 2001, vol. 7, no 2, s. 143-152.
 11. D. Buhalis, P. O'Connor, Information Communication Technology Revolutionizing Tourism,"Tourism Recreation Research" 2005, vol. 30, no 3, s. 7-16.
 12. D. Buhalis, D. Ujma, Pośrednicy turystyczni a tworzenie wartości, w: Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2005, s. 163-176.
 13. Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004, s. 160.
 14. J. Merski, Informacja turystyczna w Polsce, WSE w Warszawie, Warszawa 2002, s. 12, 14-15.
 15. R. Ziółkowski, Podstawy tworzenia regionalnego systemu informacji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Szczecin 2006, s. 61.
 16. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 1997, s. 226.
 17. E. Kolbusz, A. Nowakowski, Informatyka w zarządzaniu, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999, s. 46-47.
 18. Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006, s. 97-98.
 19. No-frills Carriers: Revolution or Evolution? A study by the Civil Aviation Authority, TSO, Norwich 2006, s. 15.
 20. Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy, kier. K. Borkowski, MOT, Kraków 2009, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu