BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosmaczewska Joanna (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Efektywność gospodarowania popytem turystycznym przez interesariuszy na przykładzie gmin nadmorskich
Efficiency of the Tourism Demand Management by Stakeholders on the Example of Communes Located at the Seaside
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 427-438, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Efektywność gospodarowania
Tourist demand, Business efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie efektywności gospodarowania popytem turystycznym w gminach nadmorskich. Przez gospodarowanie rozumie się efektywność przetwarzania nakładów, w tym przypadku określonych jako wydatki gminy na turystykę i inwestycje oraz zainteresowanie ze strony turystów, na wzrost zamożności gminy i jej mieszkańców. Zamożność gminy i jej mieszkańców definiowana jest poprzez dochody własne gminy na 1 mieszkańca (średnia z lat 2008-2010), w tym dochody pozyskane z podatku PIT i CIT od podmiotów gospodarczych, których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z obsługą ruchu turystycznego.(fragment tekstu)

The article, applying DEA method, has proven the correctness of the hypothesis which assumes that the efficiency of the tourism demand management is higher in those communes that are in the first stages of shaping the tourism reception services or apply the ORT management tools for the purpose. Further, we have shown that the efficiency of the tourism demand management depends among others on tourism and investment outlay.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania nr 442, SGH, Warszawa 1998, s. 9.
 2. A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace Habilitacyjne nr 24, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 54.
 3. P. Zmyślony, Koncepcja systemu turystyki w regionie jako podstawa programowania rozwoju regionów turystycznych, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 4. T. Chudoba, Teoria turystyki a zarzadzanie turystyką, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 5. M. Żemła, Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2010, s. 29.
 6. R.A. Smith, Beach resort: a model of development evolution. "Landscape and Urban Planning" 1991, nr 21, s. 189-210.
 7. M. Pawłowska, Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Materiały i Studia, Zeszyt NBP 192/2005, s. 20-25.
 8. J. Johnes, Data envelopmentanalysis and itsapplication to the measurement of efficiency in the highereducation, "Economics of Education Review", 2006, vol. 4, s. 129-137.
 9. J. Nazarko, M. Komuda, K. Kuźmicz, E. Szebzda, J. Urban, Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, "Badania Operacyjne i Decyzyjne" 2008, nr 4, s. 89-105.
 10. J. Suchecka, Ekonometria ochrony zdrowia, Absolwent, Łódź 1998.
 11. J. Kosmaczewska, Analiza efektywności gospodarowania gmin wiejskich w kontekście rozwoju funkcji turystycznej z wykorzystaniem metody DEA, ZN SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: 2011 (w druku).
 12. H. Loikkanen, I. Susiluoto, Costefficiency on Finnishmunicipalities in basic service provision 1994-2002, "Urban Public Economics Review" 2005, vol. 4, s. 39-64.
 13. A. Becker, J. Becker, Zastosowanie metody granicznej analizy danych do oceny gospodarowania województw Polski, w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. J. Wątróbski, PSZW, Bydgoszcz 2009, s. 1-12.
 14. M. Crocolici, P. Nijkamp; Competition among Tourist Destinations. An Application of DEA to Italian Provinces, w: Tourism and Regional Development: New Pathways, red. M. Giaoutzi, P. Nijkamp, UK 2006.
 15. G. Rogowski, Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, "Bank i Kredyt" 1996, nr 9, s. 4-48.
 16. B. Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 17. M. Dutkowski, Szanse rozwoju społeczno-gospodarczego gmin nadmorskich, w: Szanse rozwoju społeczno-gospodarczego regionu nadmorskiego, red. A. Szwichtenberg, XVII Sejmik Morski, Gdańsk-Hel 2001, s. 50-59.
 18. W. Gotkiewicz, B. Mickiewicz, Ekologiczne czynniki i bariery rozwoju gospodarowania terenów nadmorskich w Polsce, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2009, nr 41, s. 533-541.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu