BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Aleksander (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), Gałązka Marek (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych
The Tendencies of Food Consumption in Poland on Background of Global Conditionings
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 223-241, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Globalizacja, Globalizacja rynków, Rynek żywności, Żywność, Konsumpcja, Polityka żywnościowa
Food consumption, Globalization, Globalization of markets, Food market, Food, Consumption, Food policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena tendencji konsumpcji żywności w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań globalnych. Stwierdzono, że procesy globalizacji sprzyjają standaryzacji konsumpcji żywności. Tendencje w tym zakresie wiążą się zarówno z pozytywnymi zmianami w kształtowaniu się poziomu i struktury konsumpcji, jak i negatywnymi. W Polsce po 1990 roku odnotowano zwiększenie różnorodności konsumpcji żywności w porównaniu do okresu z gospodarki centralnie zarządzanej. Obserwuje się spadek konsumpcji mleka, przetworów zbożowych, ziemniaków, przy wzroście spożycia owoców, ryb i owoców morza, mięsa drobiowego. Jednocześnie z przeprowadzonych analiz wynika, że podobne położenie geograficzne oraz wymiana zagraniczna artykułami rolno-spożywczymi sprzyjają konwergencji poziomu i struktury konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is evaluation the tendency of food consumption in Poland with regard of global conditionings. One has state that the processes of globalization favour of the standardize of food consumption. The tendencies in this range are connected both with positive changes in shaping the level and structure of the consumption, as and negative. One has noticed in Poland after the enlargement variety of food consumption in compare with period of central planned economy. The fall of milk consumption, cereal products, potatoes was observed. From the other side consumption of fruit, fish fruit of a sea, chicken meat has increased. Simultaneously it results form conducted analyses, that the similar geographical position as well as the foreign exchange food articles favour the convergence of the level and the structure of consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik-Purgat M., Stereotypowe postrzeganie jakości produktów - rola efektu kraju pochodzenia w świetle badań międzykulturowych, [w:] Kędzior Z., Wolny R. (red.), Konsument w Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice, AE w Katowicach, CBiE, Katowice 2010.
 2. Czyżewski A., Makroekonomiczne determinanty polityki gospodarczej w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w okresie transformacji, "Roczniki Naukowe SERiA" 2001, tom III, z. 2.
 3. Dziadkiewicz-Ilkowska A., Wpływ etnocentryzmu konsumenckiego na decyzje konsumenta, [w:] Kędzior Z., Wolny R. (red.), Konsument w Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice, AE w Katowicach, CBiE, Katowice 2010.
 4. Gałązka M., Grzelak A., Ocena wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2009, [w:] Czyżewski A., Matuszczak A. (red.), Ekonomia i jej społeczne otoczenie, Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
 5. Grzelak A., Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 6. Gulbicka B., Kwasek M., Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce, Raport nr 75, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 7. Hofman K., Żywność, [w:] Pohorille M. (red.), Tendencje rozwoju konsumpcji. Postulaty i uwarunkowania, PWE, Warszawa 1982.
 8. Jeżewska-Zychowicz M., Preferencje żywieniowe, ich geneza i wpływ na zachowania żywieniowe, [w:] Jeznach M. (red.), Nowe trendy w żywności, żywieniu i konsumpcji, SGGW w Warszawie, Warszawa 2009.
 9. Karcz K., Postawy konsumentów wobec produktów zagranicznych a strategie działania przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja?, CBiE, AE w Katowicach, Katowice 1999.
 10. Kieżel E. (red.), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa 2004.
 11. Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.
 12. Kwasek M., Analiza skupień w badaniach spożycia żywności w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 4.
 13. Kwasek M., Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej, Raport nr 180, IERiGŻ, Warszawa 2007.
 14. Kwasek M., Wzorce konsumpcji żywności w Polsce, Studia i Monografie 153, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 15. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 16. Ostasiewicz W. (red.,), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 17. Patrzałek W. (red.), Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
 18. Pohorille M. (red.), Tendencje rozwoju konsumpcji. Postulaty i uwarunkowania, PWE, Warszawa 1982.
 19. Ritzer G., TheMcDonaldization of Society, "Journal of American Culture" 1983, Vol. 6.
 20. Sekuła W., Niedziałek Z., Figurska K., Morawska M., Boruc T., Wyżywienie w Polsce na tle innych krajów, IŻŻ, Warszawa 1997.
 21. Rembisz W., Mikro- i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu sektorze rolno-spożywczym, Vizja Press & IT, Warszawa 2008.
 22. Sojkin B., Olejniczak T., Tradycjonalizm postaw konsumenckich na rynku żywności, [w:] Kędzior Z., Wolny R. (red.), Konsument w Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice, AE w Katowicach, CBiE, Katowice 2010.
 23. Woś A., Rolnictwo polskie 1945-2000: porównawcza analiza systemowa, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 24. Woś A., Zegar J. St., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu