BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Stefan (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Ulfik Agnieszka (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Wpływ polityki unii europejskiej na konieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w gospodarowaniu odpadami
Influence of the European Union on the Necessity of Modern Information Solution in Waste Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 643-650, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Systemy informatyczne
Waste management, Computer system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Postęp techniczny i rozwój cywilizacyjny w coraz większym stopniu prowadzą do konsumpcyjnego trybu życia. W połączeniu ze wzrastającą liczbą ludzi na świecie prowadzi to do generowania ogromnych ilości odpadów. Ich składowanie jest najgorszym z możliwych rozwiązań, powodującym znaczące i często nieodwracalne straty dla środowiska naturalnego, a także generującym olbrzymie koszty. Dodatkowo strumień odpadów może być znakomitym źródłem pozyskiwania surowców wtórnych, a także wytwarzania energii w bioreaktorach czy poprzez termiczne technologie przekształcania odpadów.(fragment tekstu)

Changes made in the Polish legislation in the field of waste management, are necessary due to the adjustment of Polish law to European Union requirements. The amount of the desirability of the changes will apply IT tools supporting local governments in meeting the new requirements for the dumping, storage and disposal of waste as well as billing. Data obtained in such systems may be helpful in making decisions about the ability to create large, efficient facilities for the management of waste and their thermal transformation. For this purpose also is necessary to use specialized in-formation tools.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, Katowice 2009, http://www.slaskie.pl/wpgo/a_pgo_ws.pdf.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008).
  3. Grabara J., Kucęba R., Systemowe zarządzanie tworzoną wartością energii finalnej w świetle bezpieczeństwa energetycznego, "Rynek Energii" 2011, nr  5.
  4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z  dnia 16 lipca 1997 r.).
  5. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, załącznik do uchwały nr 233 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r.
  6. Lis T., Rola informacji w prognozowaniu w przedsiębiorstwach sektora energetycznego, "Śląskie Wiadomości Elektryczne" 2011, R. 18, nr 4 (97).
  7. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, Katowice 2003, http://www.slaskie.pl/wpgo/pgo_ws.pdf.
  8. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU 2011 nr 152, poz. 897).
  9. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (DzU 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu