BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hełdak Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Raszka Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Rola środowiska przyrodniczego w rozwoju funkcji turystycznej obszarów wiejskich
The Role of the Natural Environment in Developing Tourism in Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 265-275
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Turystyka, Środowisko przyrodnicze, Wieś
Tourism, Natural environment, Village
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza i diagnoza stanu środowiska przyrodniczego oraz określenie wpływu funkcjonowania środowiska przyrodniczego na rozwój pro-duktu turystycznego w gminie Bukowina Tatrzańska. W pracy zidentyfikowano przyrodnicze walory turystyczne, przyrodnicze bariery rozwoju przestrzennego miejscowości oraz określono rolę środowiska przyrodniczego w tworzeniu produktu turystycznego. Podjecie tematu jest uzasadnione wzrostem zainteresowania wypoczynkiem w miejscowości Białka Tatrzańska i związanym z tym wzrostem inten-sywności zagospodarowania turystycznego analizowanego obszaru. Popyt turystyczny w miejscowości rośnie w ślad za rozwojem oferty turystycznej i odwrotnie - duże zainteresowanie wypoczynkiem w miejscowości wymusza pod-noszenie standardu świadczonych usług turystyczno-wypoczynkowych. Dogodna odległość od Krakowa (ok. 100 km) pozwala na korzystanie z oferty turystycznej podczas jednodniowego pobytu, co także przyczynia się do zwięk-szenia popytu turystycznego.(fragment tekstu)

The study discussed in the paper focused on the significance of nature for developing tourism in the town of Białka Tatrzańska. The author identified natural tourist attractions and natural barriers to the spatial development of the town and defined the role that nature plays in designing and developing tourist products. Growth of rural tourism goes hand in hand with mounting anthropogenic impact on rural areas having valuable natural and landscape assets. Over the years, the area saw substantial growth in tourist infrastructure. Without a doubt, local natural attractions are a key driver of tour-ism development contributing to the development of rural tourist infrastructure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno - funkcjonalnych przez turystykę, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 61.
  2. M. Hełdak, J. Szczepański, Wpływ rozwoju turystyki na transformację krajobrazu wsi Białka Tatrzańska. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. Komisja "Techniczna Infrastruktury Wsi" 2011, nr 1, Kraków 2011, s. 151-162;
  3. K. Kasprzak, B. Raszka, Polski ład przestrzenny szansą dla agroturystyki, "Przegląd Komunalny" 1998, dodatek do nr 5.
  4. M. Woźniak, Agroturystyka jako element kształtujący krajobraz obszarów wiejskich, Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. Kształtowanie środowiska, uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2001, s. 251-252.
  5. M. Hełdak, Rzeka Białka w krajobrazie wsi podhalańskich, "Architektura krajobrazu" 2010, nr 2 (27), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 39-46.
  6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bu-kowina Tatrzańska dla obszaru obejmującego wieś Białka Tatrzańska, Uchwała nr XXXVII/295/2006 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dn. 21 kwietnia 2006 r.
  7. K. Rogoziński, Marketing na rynku turystycznym, "Handel Wewnętrzny" 1977, nr 4;
  8. J. Krupa, T. Soliński, Rola samorządu lokalnego w tworzeniu produktu turystycznego, III Konferencja naukowo-techniczna "Błękitny San", Dubiecko 21-22 kwietnia 2006 roku, s. 309-333.
  9. A. Kroh, Tatry i Podhale, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002, s. 5, 280.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu