BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelniak Anna (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Podmioty ekonomii społecznej jako alternatywa dla zjawiska wykluczenia społecznego
The Social Economy Units as an Alternative to the Phenomenon of the Social Exclusion
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 119-132, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Wykluczenie społeczne, Nierówności społeczne, Polityka społeczna
Social economy, Social exclusion, Social inequality, Social policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania roli podmiotów ekonomii społecznej w aktualnie funkcjonujących warunkach gospodarki rynkowej. Przedstawia je jako twory będące odpowiedzią na ograniczenie patologii rynku. Wskazuje ich komplementarność jako przedsięwzięć tworzących możliwości wyjścia ze sfery wykluczenia dla grup defaworyzowanych. oraz przedstawia je w charakterze inicjatyw społecznych będących w stanie funkcjonować jako pełnoprawni uczestnicy konkurencyjnego rynku. Tematyka pracy porusza problematykę wykluczenia społecznego - będącego pochodną niedoskonałości gospodarki rynkowej - jako efektu negatywnych zjawisk społecznych. Daje odpowiedź na temat przyczyn powstawania podmiotów ekonomii społecznej i wskazuje korzyści jakie przynosi ich działalność dla jednostek, które nie są w stanie o własnych siłach egzystować w konkurencyjnej rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)

This paper underline the role of social economy units currently exists in a market economy. It presents units in response to the reduction of pathology market. It indicates the complementarity of the projects making up the possibility of exit from the sphere of exclusion for disadvantaged groups and presents social initiatives which are able to function as full participants in a competitive market. Themes work presents the issues of social exclusion - which is derived from imperfections of the market economy - as a result of negative social phenomena. It gives the answer to the causes of social economy and shows the benefits it brings to their business units that are not able to exist on its own in a competitive economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner J., Polityka społeczna, Warszawa 1994, s. 96.
 2. Baratz, M.S., Grigsby, W.G, Thoughts on Poverty and Its Elimination, "Journal of Social Policy" 1971.
 3. Bednarski M, Morecka H., Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Raport IPISS, Warszawa 2000.
 4. Benedykt XVI., " Caritas In Veritate - o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i w prawdzie", Encyklika, Rzym 2009.
 5. Bornstein D., Jak zmienić świat. Przedsiebiorcy społeczni - wizjonerzy naszych czasów, AnWero, Gdańsk 2009, s. 52.
 6. Grell P., Wery AS., Względność pojęcia ubóstwa, "Prezentacje" 1981, nr 3.
 7. Kabaj M., Uścińska G., Wratny J., Metody i mechanizmy ograniczenia bezrobocia oraz realizacja zadań władz publicznych w zakresie prawa do pracy i zabezpieczenia społecznego bezrobotnych, Ekspertyza dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa - listopad 2007.
 8. Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci sektor" 2005, nr 2.
 9. Mahler F., Marginality and maldevelopment, [w:] Danecki J. (red), Insights into Maldevelopment, University of Warsaw, Institute of Social Policy, Warsaw 1993.
 10. Miller S.M, Rein M., Poverty, Ineqality and Policy, [w:] Howard Becker S. (red.), Social problems: A Modern Approach, John Wiley & Sons, New York-London-Sydney 1967.
 11. Jan Paweł II, Sprawiedliwość każdego powieka, źródłem pokoju dla wszystkich, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, Rzym 1998.
 12. Kwiatkowski E., Bezrobocie, podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2006.
 13. Shumacher E.F., Małe jest piękne, PIW, Warszawa 1981.
 14. Silver H., Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms, "International Labour Review" 1994, vol. 133, nos. 5-6.
 15. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1996.
 16. Wilkin J., Czym jest gospodarka społeczna i jakie ma znaczenie w współczesnym społeczeństwie?, "Ekonomia Społeczna" 2007, nr 1.
 17. Wygnański K., Ekonomia spółdzielczości w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, [w:] Raport otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu