BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta Joanna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Tytuł
Renta położenia jako warunek powodzenia działalności agroturystycznej oraz kształtowania produktów turystycznych na obszarach wiejskich
Location Rent as a Condition of Running an Agrotourism Business and Forming the Tourist Products in Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 301-315, rys.
Tytuł własny numeru
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Produkt turystyczny, Wieś
Agrotourism, Tourist product, Village
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba wykazania, że renta położenia gospodarstwa agroturystycznego ma zasadniczy wpływ rozwój działalności agroturystycznej, kształtowanie obszarów recepcji turystycznej i w konsekwencji na zainteresowanie turystów ofertą gospodarstwa agroturystycznego. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na terenie powiatu międzychodzkiego, który ze względu na swoje wysokiej klasy zasoby i walory przyrodnicze oraz interesujące zasoby i walory kulturowe posiada duże możliwości rozwoju oferty agroturystycznej zarówno w ujęciu formalnym wynikającym z prowadzonej polityki turystycznej na poziomie powiatu i gmin, oraz praktyczne wynikające z opinii usługodawców(fragment tekstu)

The areas of high sightseeing tourist and natural attractiveness, allowing undertaking diversified forms of rest, connected also with physical recreational activity, are frequently rural areas. In the period of multifunctional countryside development, where tourism is one of the forms of realization, has emerged a research area so far unrecog-nized, which requires defining and separation of the utility of countryside areas of high sightseeing tourist and natural attractiveness. The form of tourism realized in rural areas is agrotourism - the activity of providing tourism services by an agricultural family on their own farm with the use of their spare housing stock. The subject matter of the research presented in the study was the analysis of the influence of sightseeing tourist and natural conditions on the intensity of the occurrence of agrotourism activity. The re-search showed that the development of agrotourist business depends on the intensity of sightseeing and natural conditions occurring in rural areas(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, (wstęp).
 2. J. Salamon, Efekt opóźnionego oddziaływania wybranych elementów otoczenia obszarów wiejskich na poziom rozwoju wielofunkcyjnego, "Inżynieria Rolnicza" 2008, nr 9 (107), s. 263-270
 3. M. Kłodziński, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Wyd. SGGW, Warszawa 1997, s. 41.
 4. A. Czarnecki, Wpływ czynników lokalizacyjnych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom VIII, zeszyt 4, 2006, s. 78-82.
 5. M. Marczak, J. Borzyszkowski, Region (obszar) jako produkt turystyczny, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, s. 118-122.
 6. A. Czyżewski, A. Henisz-Matuszczak, Rolnictwo Unii Europejskiej. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004
 7. S. Iwicki, Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Wydawnictwa Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2006, s. 8-16.
 8. I. Fierla, Struktura przestrzenna gospodarki, w: Geografia gospodarcza Polski, red. I. Fierla, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 1998, s. 9-29.
 9. Z. Jakubczyk, Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi,
 10. Podstawy ekonomii środowiska zasobów naturalnych, red. I. Fiedor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 120-125
 11. A. Woś: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 12. B. Winiarski, Polityka regionalna, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 1976
 13. K. Kuciński, Osadnictwo,
 14. K. Duczkowska-Małysz, Rolnictwo - wieś - państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 79-81;
 15. M. Jasiulewicz, Prze-miany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1999, s. 41-60;
 16. B. Pięcek, Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej,
 17. Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska, IRWiR PAN, Warszawa 2002, s. 303-304,
 18. M. Zarębski, Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego), UMK, Toruń 2002, s. 98-107
 19. W. Krupińska, Rozwój turystyki na obszarach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych, w: Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, red. M. Kłodziński, IRWiR PAN, Warszawa 2001, s. 120-140
 20. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002, s. 31
 21. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 36.
 22. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 23. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, "Monografie i Opracowania" 1998, nr 442, Szkoła Główna Handlowa, s. 23
 24. K. Cieślikowski, M. Żemła, Pozycjonowanie obszaru recepcji turystycznej z wykorzysta-niem map percepcji, "Marketing i Rynek" 2002, nr 2, s. 20-21.
 25. A. Stasiak, Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru, w: Polityka turystyczna, praca zbiorowa pod red. A. Panasiuka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kopenhaga 2005, s. 333
 26. A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny - miejsce, Turyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 26 za J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł - organizacja - zarządzanie, PWE, Warszawa 2005, s. 34
 27. Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, Zarząd Województwa Wiel-kopolskiego, Poznań 2007, s. 119.
 28. Strategia Rozwoju Gminy Międzychód, 2002; www.miedzychod.pl, 10.04.2009
 29. Strategia Rozwoju Gminy Kwilcz, 2004, www.kwilcz.pl, 10.11.2009.
 30. Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Chrzypsko Wielkie do 2015 roku, www.chrzypsko.pl, 12.12.2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu