BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakowski Dariusz (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Dostosowania podażowe na wybranych rynkach produktów rolnych w Polsce w latach 1995-2012
Supply Side of the Selected Markets of Agricultural Products in Poland in the Years 1995-2012
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 181-197, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek rolny, Produkty rolne, Integracja rolnictwa Polski z UE, Integracja rynku rolnego, Rolnictwo, Rynek przetworów zbożowych, Rynek przetworów mlecznych, Rynek mięsny
Agricultural markets, Agricultural products, Integration of Polish agriculture with the EU, Integration of agricultural market, Agriculture, Grain products market, Dairy market, Meat market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny wpływu akcesji Polski do UE na sytuację podażową na wybranych rynkach produktów rolnych (zbóż, mięsa oraz mleka) w Polsce. Badanie prowadzono z perspektywy dwóch okresów. Pierwszy z nich objął lata 1995-2003, a drugi zawarł się w latach 2004-2012. Pozwoliło to na dokonanie interesujących porównań poprzez pryzmat wstąpienia Polski do UE. Aby zrealizować przyjęty cel zostały porównane dane dotyczące wielkości krajowej produkcji oraz jej struktury, a także kształtowania się zagranicznej wymiany handlowej. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to assess the impact of the Polish accession to the EU on the situation on the supply side of the selected markets of agricultural products (cereals, meat and milk)in Poland. The survey was conducted from the perspective of the two periods. The first one took years 1995-2003, and the second entered in the years 2004-2012. This made it possible to make interesting comparisons through the prism of the Polish accession to the EU. In order to achieve the agreed goal were compared to the volume of domestic production and its structure, as well as the development of the foreign trade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analizy Rynkowe. Rynek mięsa - stan i perspektywy, nr 16-44, 2001-2013.
 2. Analizy Rynkowe. Rynek mleka - stan i perspektywy, nr 16-44, 2001-2013.
 3. IERiGŻ, Warszawa IERiGŻ, Warszawa IERiGŻ, Warszawa Analizy Rynkowe. Rynek zbóż - stan i perspektywy, nr 16-44, 2001-2013.
 4. Baer-Nawrocka A., Grochowska R., Kiryluk-Dryjska E.,i in., Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych, IERiGŻ, Warszawa 2012.
 5. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 6. Czyżewski A., Grzelak A., Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2011, Seria G, T. 98, z. 3.
 7. Grzelak A., Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 8. Hamulczuk M., Stańko S., Ekonomiczne skutki likwidacji kwot mlecznych W unii europejskiej - wyniki symulacji z wykorzystaniem modelu agmemod, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2009, nr 4.
 9. Kucharski K., Instytucjonalne zaplecze na rynku zbóż i rzepaku w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" 2011, nr 4.
 10. Rowiński J., Handel rolno-spożywczy - co się zmieniło po akcesji, "Wspólnoty Europejskie" 2005, nr 4 (161).
 11. Urban R., Program branżowy, Strategia i program operacyjny restrukturyzacji i rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce w okresie integracji z UE, Warszawa 2000.
 12. Wigier M., Wpływ instrumentów WPR na polską gospodarkę żywnościową, Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu