BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlińska Janina (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
"Człowiek" w systemie podatkowym
Man in the Tax System
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 133-148, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Ulgi podatkowe, Podatki, Odliczenia od podatku, Podatek dochodowy, Prawo podatkowe
Tax system, Tax incentives, Taxes, Tax deductible, Income tax, Tax regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia zawarcia w nim preferencji podatkowych skierowanych do wybranych grup społecznych lub zawodowych. W szczególności w opracowaniu: zidentyfikowano elementy konstrukcji podatków, które powodują, że podatnik ich nie zapłaci lub uiści w obniżonej wysokości; rozpoznano grupy społeczne i zawodowe podatników, do których kierowane są preferencje podatkowe; wskazano preferencje podatkowe dla zidentyfikowanych grup podatników w podatkach przychodowych, dochodowych, przychodowo-majątkowych i majątkowych oraz obrotowych, istniejące w polskim systemie podatkowym według stanu prawnego na koniec 2012 roku. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to analyze the Polish tax system from the point of view of the conclusion of the tax preferences targeted to specific social or professional groups. Main points in this paper are: identification taxes' structural elements that make the taxpayer does not pay or will pay a reduced amount; recognition social and professional groups of taxpayers, which receives the tax preferences; identification of tax preferences for identified groups of taxpayers in tax revenue, income tax, revenue-property tax, property tax and turnover tax, existing in the Polish tax system by legal status at the end of 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. Nr 78, poz. 483.
 2. Kotlińska J., Opodatkowanie przedsiębiorców podatkami lokalnymi w Polsce, "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu. Opodatkowanie przedsiębiorców w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej" 2008, z. 101.
 3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku, MP z dnia 14 września 2012 roku, Nr 0, poz. 587.
 4. Raport na temat europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2010 roku, Materiał na konferencję prasową GUS w dniu 22 grudnia 2011 roku.
 5. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, tekst jedn. - Dz.U. 2009, Nr 93, poz. 768 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, tekst jedn. - Dz.U. 2006, Nr 136, poz. 969 ze zm.
 7. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn. - Dz.U. 2010, Nr 95, poz. 613 ze zm.
 8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. - Dz.U. 2012, Nr 0, poz. 361 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, tekst jedn. - Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, tekst jedn. - Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst jedn. - Dz.U. 2010, Nr 101, poz. 649 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.
 14. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 200, poz. 1683.
 15. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn. - Dz.U. 2011, Nr 177, poz. 1054.
 17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tekst jedn. - Dz.U. 2009, Nr 175, poz. 1362 ze zm.
 18. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, Dz.U. Nr 116, poz. 1205 ze zm.
 19. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu