BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów
Innovation as an Instrument for Improving the Competitiveness of Regions
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 211-221, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność regionu, Konkurencyjność regionów, Innowacje, Teoria innowacji, Rozwój regionalny, Polityka regionalna
Innovative character, Regional innovation, Regions competitiveness, Innovations, Innovation theory, Regional development, Regional policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę teoretycznego usystematyzowania związków zachodzących pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością gospodarki regionalnej. Zaprezentowano wybrane uwarunkowania teoretyczne konkurencyjności gospodarki regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem jej definicji i determinant. Aspekt empiryczny pracy obejmuje próbę oceny potencjału innowacyjnego polskich województw w 2010 r. za pomocą takich wskaźników jak: poziom nakładów na sferę badawczo-rozwojową, poziom zatrudnienia w B+R, ilość wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego oraz ilość przyznanych patentów. (abstrakt oryginalny)

The paper is a theoretical attempt to systematize relations occurring between innovation and the competitiveness of the regional economy. It presents some theoretical considerations concerning competitiveness of the regional economy with particular emphasis on the definition and its determinants. The paper attempts to assess the potential of the innovativeness of Polish provinces in 2010, using indicators such as the level of investment in research and development activities, the level of employment in R & D, the number of patent applications to the patent office (for example European Patent Office, EPO) and the number of patents granted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2001.
 2. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Pratyka i zasady, PWE, Warszawa 2002.
 3. Firlej K. A., Innowacyjność polskiej gospodarki jako wyzwanie rozwojowe w warunkach integracji europejskiej, [w:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków - Mielec 2012.
 4. Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje-strategie- -przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 5. Klasik A., Markowski T., Marketing miasta, [w:] Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia Tom CXII, Warszawa 2002.
 6. Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A., Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 7. Kudełko J., Mączka L., Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 42.
 8. Markowski T., Marszał T., Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej, [w:] Współczesne problemy rozwoju regionalnego, Biuletyn KPZK PAN, z. 180, Warszawa 1998.
 9. Mikołajewicz Z., Czynniki konkurencyjności rozwoju regionów, [w:] Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-wschodniej, Prace Naukowe nr 821, AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 10. Nauka i technika w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012.
 11. Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 12. Olechnicka A., Innowacyjność polskich regionów. Metody pomiaru, stan i tendencje, [w:] Tucholska A., Gorzelak G. (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001.
 13. Pietrzyk I., Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej, [w:] Cybulski L., Klamut M. (red), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 14. Piotrowska-Trybull M., Istota i czynniki konkurencyjności regionu, [w:] Kosiedowski W. (red.), Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, Toruń 2004.
 15. Popławski W., Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 16. Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 17. Prusek A., Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, [w:] Prusek A. (red.), Strategia regionu podkarpackiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki, Studia Mieleckie, nr 1, WSGiZ w Mielcu, Mielec 2001.
 18. Rocznik statystyczny województw 2011, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2011.
 19. Sadowski Z., Współczesna rola innowacji w ekonomii, [w:] Sadowski Z. (red.), Transformacja i rozwój. Wybór prac, PTE, Warszawa 2005.
 20. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 21. Strahl D., Miara konkurencyjności regionu zorientowana na przyszłość, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1095, Wrocław 2005.
 22. Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionów, [w:] Klamut M. (red.), Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 23. www.ec.europa.eu, [4.11.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu