BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodowski Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rudnicki Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Metropolia bydgosko-toruńska jako obszar wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych GUS w latach 1996-2011
Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area As the Area of New Residential Construction in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship within Years 1996-2011
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 1, s. 77-92, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkania, Budownictwo mieszkaniowe, Urbanizacja
Dwellings, Housing construction, Urbanisation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie, Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship, Bydgoszcz-Torun metropolitan area
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przestrzenne zróżnicowanie oraz kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1996-2011. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój budownictwa mieszkaniowego w obrębie planowanej metropolii bydgosko-toruńskiej. Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 1996-2011 i został podzielony na okresy 1996-2003 oraz 2004-2011. Zakres przestrzenny obejmuje jednostki samorządu stopnia podstawowego oraz cztery strefy wyznaczone według kryterium oddalenia od Bydgoszczy i Torunia. Badaniu poddano szereg miar oraz wskaźników charakteryzujących budownictwo mieszkaniowe, m.in. liczbę oraz powierzchnię mieszkań oddanych do użytku oraz standard nowo powstałych mieszkań. Wyniki badań wskazują na względne ożywienie w sferze budownictwa mieszkaniowego w okresie 2004-2011. Na tym tle szczególnie wyróżniają się gminy zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Bydgoszczy i Torunia. Należy jednak zaznaczyć, iż rozwój budownictwa mieszkaniowego jest silnie zróżnicowany nie tylko w przestrzeni całego województwa, ale również w granicach planowanego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Pozwala to wysnuć wniosek, iż obowiązujący obecnie zasięg obszaru metropolitalnego, oparty o miasta Bydgoszcz i Toruń oraz powiaty bydgoski i toruński, nie do końca odpowiada faktycznym powiązaniom funkcjonalnym, co wskazuje na konieczność dalszych badań nad optymalnym kształtem Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with construction of dwellings and new residential buildings in Kuyavian-Pomeranian voivodeship and planned Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area. The time range of the research included years 1996-2011 and was divided into two periods: 1996-2003 and 2004-2011. The spatial range of the research included gminas of the Kuyavian-Pomeranian voivodeship divided into five zones (the first zone included the gminas surrounding Bydgoszcz and Toruń, the fourth zone included the gminas situated the farthest). The following indicators were analyzed: number of new dwellings completed, useful floor area of new residential buildings and dwellings, building standard and the participation of private, cooperative and commercial constructors in new residential construction. The results of the research showed consequent growth of new residential construction in period 2004-2011 in all of the gminas of Kuyavian-Pomeranian voivodeship. However, the largest growth is characteristic for the gminas situated nearest the cities of Bydgoszcz and Toruń. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biczkowski M., Brodowski P. (2008), Zmiany struktury użytkowania gruntów w powiecie toruńskim ze szczególnym uwzględnieniem gruntów zurbanizowanych, [w:] Jezierska-Thöle A., Kozłowski L. (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 195-207.
 2. Brodowski P. (2011), Analiza i ocena zmian w strukturze użytkowania ziemi w powiecie toruńskim w latach 2003-2009, [w:] Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.), Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu", Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 14, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 75-90.
 3. Cesarski M. (2007), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005 - dziedzictwo i przemiany, OW Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 4. Czyż T. (2009), Koncepcja aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w polskiej geografii miast, [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń i funkcjonowania, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 15-30.
 5. Falkowski J. (2009), gospodarka przestrzenna obszarów metropolitalnych w Polsce (potencjał rozwojowy - relacje centrum-kontinuum), [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń i funkcjonowania, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 85-128.
 6. Jałowiecki B., Szczepański M. S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Jaroszewska-Brudnicka R. (2009), Przemiany społeczno-przestrzenne obszarów wiejskich w przestrzeni metropolitalnej Bydgoszczy i Torunia, [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń i funkcjonowania, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 315-332.
 8. Falkowski J., Kluba M. (2012), Rolnicze i pozarolnicze formy zagospodarowania obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim, "Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum", 11(3), 43-61.
 9. Hołowiecka B. (2004), Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta, Wydawnictwo Uniwerystetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 10. Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.
 11. Marszał T. (1999), Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] Marszał T. (red.), Budownictwo mieszkaniowe w Polsce - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, "Biuletyn KPZK PAN", Warszawa, 190, 7-28.
 12. Pittini A., Laino E. (2011), 2012 Housing Europe Review. The nuts and bolts of European social housing systems, CECODHAS Housing Europe's Observatory, Brussels.
 13. Racine J. B., Reymond H. (1977), Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa.
 14. Rudnicki R. (2011), Peryferyjność położenia geograficzno-komunikacyjnego a wybrane wskaźniki rozwoju powiatów ziemskich, [w:] Wesołowska M. (red.), Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, t. 26, IGiPZ PAN, Warszawa, 35-56.
 15. Runge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 16. Sokołowski D. (2009), Aglomeracja bydgosko-toruńska w strukturze osadniczej kraju i regionu, [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń i funkcjonowania, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 203-230.
 17. Zapart J. (1999), Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area As the Area of New Residential Construction in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship within Years 1996-2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu