BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowska Sylwia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pieńkowski Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Motywowanie zawodników klubów sportowych do zaangażowania organizacyjnego
Motivation of Sports Clubs' Members for Organizational Engagement
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 1, s. 117-137, tab., bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Wynagrodzenie godziwe, Klub sportowy, Zaangażowanie organizacyjne
Motivating employees, Fair remuneration, Sports club, Organizational commitment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W problematykę dotyczącą motywowania wpisuje się obszar dotyczący kształtowania pożądanych z punktu widzenia organizacji postaw i zachowań jej uczestników. Zjawisko wyzwalania zaangażowania odgrywa szczególną rolę w procesie budowania identyfikacji sportowców z misją organizacji sportowej i jej celami. Celem prezentowanych badań była analiza i ocena skuteczności działań w dziedzinie motywowania do zaangażowania w klubie sportowym OKPR Traveland Społem Olsztyn. Przeprowadzone badania dowiodły, że istotnym motywatorem zawodników w klubie sportowym jest wynagrodzenie, ale ważne są również możliwość rozwoju i samorealizacji, pozytywne relacje interpersonalne i atmosfera oparta na współpracy i zaufaniu.(abstrakt oryginalny)

The issues concerning motivation include the area of developing the desirable attitudes and behaviors of participants of organizations. The phenomenon of triggering engagement plays a special role in the process of creating athletes' identification with the sport organization's mission and its goals. The aim of presented research was to analyse and evaluate the effectiveness in the field of motivation for engagement in the sport organization O. K. P. R. Traveland Społem Olsztyn. The studies shown that payment is an essential motivator in the sport organization but another factors like the possibility of self-development and fulfillment, positive interpersonal relations and the atmosphere based on cooperation and trust are also relevant.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 3. Ayers K., Engagement is not Enough, Advantage, Charleston 2006.
 4. Bukowska B., W jaki sposób rozwijać gwiazdy w zespole?, "Personel i Zarządzanie" 2007, nr 10.
 5. Burkiewicz M., Rola zaangażowania pracowników w strategii zarządzania zasobami ludzkimi, PRET SA, Warszawa 2003.
 6. Coopey J., Managerial Culture and the Stillbirth of Organizational Commitment, "Human Resource Management Journal" 1995, Vol. 1.
 7. Jończyk J., Budowanie zaangażowania personelu we współczesnych organizacjach, [w:] Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement, red. E. Jędrych, J. P. Lendzion, Politechnika Łódzka, Łódź 2010.
 8. Juchnowicz M., Fenomen zaangażowania pracowników, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów"2009, nr 2.
 9. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników poprzez zaufanie, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 10. Kahn W. A., Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, "Academy of Management Journal" 1990, Vol. 33.
 11. Karwiński M., Motywacja i zaangażowanie pracowników jako istotny czynnik sukcesu organizacji sportowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2007, nr 748.
 12. Karwiński M., Motywowanie sportowców do uzyskiwania wysokich wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, nr 679.
 13. Kinowska H., Wpływ wybranych czynników strukturalnych na zaangażowanie pracowników, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2009, nr 2.
 14. Lawler E., Talent. Making People Your Competitive Advantage, Jossey-Bass, San Francisco 2008.
 15. Macey W. H., Schneider B., The Meaning of Employee Engagement, "Industrial and Organizational Psychology" 2008, Vol. 1.
 16. Maslach C., Schaufelli W. B., Leiter M. P., Job Burnout, "Annual Review of Psychology" 2001, Vol. 52.
 17. Meyer J. P., Allen N. J., A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, "Human Resource Management Review" 1991, Vol. 1.
 18. Panfil R., Coaching uzdolnionego gracza, Akademia Umiejętności Management and Company, Wrocław 2007.
 19. Pisarska E., Jak skutecznie podnieść poziom zaangażowania grupy oraz autorytet lidera, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 1.
 20. Rostek R., Sposób na przewagę, czyli metody i narzędzia budowania zaangażowania pracowników, "Personel i Zarządzanie" 2006, nr 9.
 21. Schaufelli W. B., Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A. B., The Measurement of Engagement and Burnout: A two-sample Confirmatory Factor Analytic Approach, "Journal of Happiness Studies" 2002, Vol. 3.
 22. Spik A., Klincewicz K., Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 23. Strużycki M. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 24. Wojtczuk-Turek A., Obraz zaangażowanego pracownika w percepcji kadry menedżerskiej, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2009, nr 2.
 25. Woodruffe Ch., Emloyee Engagement - The Real Secret of Winning a Crucial Edge over your rivals, "Manager Motivation", December-January 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu