BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golejewska Anna (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Competitiveness, Innovation and Regional Development : the Case of the Visegrad Group Countries
Konkurencyjność, innowacja i rozwój regionalny państw Grupy Wyszehradzkiej
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2013, nr 7-8, s. 87-112, rys., tab., bibliogr. 58 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Innowacje, Analiza skupień
Regions competitiveness, Innovations, Cluster analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem analizy przedstawionej w artykule jest porównanie konkurencyjności i innowacyjności 35 regionów Grupy Wyszehradzkiej (NUTS-2) w latach 2001 i 2008 oraz określenie grup regionów najbardziej zbliżonych pod względem analizowanych cech. Podjęto próbę wytypowania wiązek regionów o najwyższym poziomie konkurencyjności i innowacyjności oraz zweryfikowano wpływ przynależności państwowej i zależność między poziomem konkurencyjności i innowacyjności analizowanych regionów. W badaniu zastosowano dwie klasyczne metody analizy skupień: niehierarchiczne grupowanie metodą k-średnich i hierarchiczną metodę Warda. Rezultaty analizy potwierdziły szybszy rozwój regionów stołecznych i istotne zróżnicowanie konkurencyjności i innowacyjności regionów Grupy Wyszehradzkiej. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z analizy skupień jest fakt, że poszczególne regiony łączą się według granic państwowych. Wyniki wskazują, że proces ten nasilił się w 2008 r. Może to świadczyć o tym, że obserwowane zjawisko nie jest pozostałością poprzedniego systemu. Bazując na wynikach korelacji, można przypuszczać, że nakłady przełożyły się na efekty innowacyjności i innowacje miały pozytywny i rosnący wpływ na konkurencyjność regionów Grupy Wyszehradzkiej. W celu potwierdzenia tych przypuszczeń, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych analiz, w tym analizy innowacyjności typu input-output i analizy ekonometrycznej. (abstrakt oryginalny)

The article examines the competitiveness and innovativeness of 35 NUTS-2 Visegrad regions from 2001 to 2008, with a focus on the existence of clusters. The author undertakes to identify the most competitive and innovative clusters. She also looks at the impact of nationality and checks if high competitiveness was in each case accompanied by high innovativeness. The author applies two classical methods of cluster analysis: the non-hierarchical k-means clustering algorithm and Ward's hierarchical method. The results show that capital regions tend to develop faster and that there is a significant diversity of regional competitiveness and innovativeness across the Visegrad Group, which brings together four Central European countries, Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia. The main conclusion from the cluster analysis is that the development of regions in Visegrad Group countries depends on their "nationality" - regions tend to cluster within national borders, according to Golejewska. The analysis shows that this process intensified in 2008, so it is not a vestige of the previous system, the author says. The correlation analysis found that innovative inputs were transformed into innovative outputs and that innovations had a positive and growing impact on regional competitiveness across the Visegrad Group. However, further input-output analysis and econometric research are needed to confirm these findings, the author says. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Anselin L., Varga A., [2002], Patents and innovation counts as measures of regional production of new knowledge, "Research Policy", 31, pp. 1069-1085.
 2. Anderberg M.R., [1973], Cluster Analysis for Applications, Academic Press.
 3. Balicki A., [2009], Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Berger T., [2010], An Overview and Analysis on Indices of Regional Competitiveness, "Review of Economics & Finance", Academic Research Centre of Canada.
 5. Bristow G., [2005], Everyone's a 'winner': problematizing the discourse of regional competitiveness, "Journal of Economic Geography", No. 4, pp. 285-304.
 6. Budd L., Hirmis A.K., [2006], Conceptual Framework for Regional Competitiveness, [in:] Martin R., Kitson M., Tyler P. (eds.), Regional competitiveness, New York, Routledge.
 7. Camagni R., [2002], On the concept of territorial competitiveness: sound or misleading?, "Urban Studies", Vol. 39 (13), pp. 2395-2411.
 8. Criscuolo C., Haskel J., [2003], Innovations and Productivity Growth in the UK: Evidence from CIS2 and CIS3, Centre for Research into Business Activity (CeRiBA), London.
 9. Dijkstra L., Annoni P., Kozovska K., [2011], A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings, Directorate-General for Regional Policy, European Union, Working Papers, No. 2.
 10. Domański B., Guzik R., Micek G., [2003], Zróżnicowanie regionalne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego zmiany w latach 1995-2000, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 204, pp. 125-142.
 11. Domański B., Dutkiewicz P., Gorzelak G., Jałowiecki B., Kozak M., Wronka T., [2009], Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu?, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa, Retrieved from http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/1795/geografia_polskiego_kryzysu_fin_2.pdf, access date: 19.04.2013.
 12. Dunning J., Bannerman E., Lundan S.M., [1998], Competitiveness and Industrial Policy in Northern Ireland, Northern Ireland Research Council.
 13. European Commission, [1999], Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU.
 14. The Global Competitiveness Report 2010-2011, [2010], World Economic Forum, Geneva.
 15. Godin B., [2002a], Measuring Output: When Economics Drivers Science and Technology Measurements, Project on the History and Sociology of S&T Statistics, Paper 14.
 16. Godin B., [2002b], Outline for a History of Science Measurement, "Science, Technology and Human Values, 27 (1), pp. 3-27.
 17. Golejewska A., [2012a], Human capital as a factor determining regional competitiveness in the Visegrad countries, paper presented at the 9th World Congress of Regional Science Association International "Changing spatial patterns in a globalizing world", Timisoara, 9.-12. May 2012.
 18. Golejewska A., [2012b], Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej. Wybrane aspekty konkurencyjności regionów Grupy Wyszehradzkiej, [w:] A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel (eds.), Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 19. Golejewska A., [2012c], Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 19, Warszawa-Kraków.
 20. Gorzelak G., Kozak M., Płoszaj A., Smętkowski M., [2006], Charakterystyka polskich województw 1999-2004, Regional Studies Association-Sekcja Polska, Warszawa, Retrieved from: http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/726/gorzelak_2006_charakterystyka_polskich_wojewdztw_1999__2004.pdf, access date: 20.04.2013.
 21. Gorzelak G., Celińska-Janowicz D., Hryniewicz J., Kozak M., Miszczuk A., Olechnicka A., Płoszaj A., Smętkowski M., [2010], Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie potencjałów rozwojowych województw, Warszawa, Retrieved from http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Ekspertyzy/Documents/Euroreg_Potencjaly_i_kierunki_dzialan_na_www.pdf, access date: 19.04.2013.
 22. Gorzelak G., Smętkowski M., [2010], Regional development dynamics in Central and Eastern European countries, [in:] Gorzelak G., Smętkowski M., Bachtler J. (eds.), Regional development in central and eastern Europe: development processes and policy challenges, Abingdon, Oxon, England, New York, Routledge.
 23. Grabiński T., [2003], Analiza taksonomiczna krajów Europy w ujęciu regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 24. Gu W., Tang J., [2003], The Link between Innovation and Productivity in Canadian Manufacturing Industries, Working Paper Number 38, Industry Canada Research Publications Program, Ontario.
 25. Hall B., Jaffe A., Trajtenberg M., [2001], The NBER patent citations data file: lessons, insights and methodological tools, WP 8498, National Bureau of Economic Research.
 26. Hollanders H., Tarantola S., Loschky A., [2009], Regional Innovation Scoreboard 2009, Innometrix.
 27. Kitson M., Martin R.L., Tyler P., [2004], Regional competitiveness: An elusive yet key concept?, "Regional Studies", Vol. 38, pp. 991-999.
 28. Krugman P., [1996], Making sense of the competitiveness debate, "Oxford Review of Economic Policy", No. 12, pp. 17-25.
 29. Krugman P., [2003], Growth on the Periphery: Second Wind for Industrial Regions?, "The Allander Series", Fraser Allander Institute, Scotland.
 30. Maeninig W., Olschlager M., [2011], Innovative Milieux and Regional Competitiveness: The Role of Associations and Chambers of Commerce and Industry in Germany, "Regional Studies", Vol. 45.4, pp. 441-452.
 31. Markowska M., Strahl D., [2007], Propozycja pomiaru innowacyjności regionalnej typu INPUT - OUTPUT, [w:] Ostasiewicz W. (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wyd. AE we Wrocławiu PN, nr 1163, Wrocław.
 32. Martin R., [2003], A Study of the Factors of Regional Competitiveness. A draft final report for the European Commission, Directorate-General Regional Policy, Cambridge Econometrics, Ecorys-Nei, Rotterdam.
 33. Martin R., [2005], Thinking About Regional Competitiveness: Critical Issues, Retrieved from: http://www.intelligenceeastmidlands.org.uk/uploads/documents/89137/RonMartinpaper1.pdf, access date: 20.10.2012.
 34. McGuinness S., [2006], Overeducation in the labour market, "Journal of Economic Surveys", Vol. 20, No. 3.
 35. Meyer-Steamer J., [2008], Systemic Competitiveness and Local Economic Development, Paper for publication, [in:] Bodhanya S. (ed.), Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices, Duisburg.
 36. OECD, [1995], The measurement of scientific and technological activities. Manual on the measurement of human resources devoted to s&t "canberra manual", Paris.
 37. Parisi M., Shiantarelli F., Sembenelli A., [2006], Productivity, innovation and R&D: micro evidence for Italy, "European Economic Review", Vol. 50(8), pp. 2037-2061, Retrieved from http://econpapers.repec.org/article/eeeeecrev/default50.htm#v50:i8, access date: 10.04.2012.
 38. Pavitt K., Robson M., Townsend J., [1987], The size distribution of innovating firms in the UK: 1945-1984, "Journal of Industrial Economics", No. 55, pp. 291-316.
 39. Pielou E.C., [1984], The interpretation of ecological data: a primer on classification and ordination, Wiley, New York.
 40. Porter M.E., [2000], Location, competition and economic development: local clusters in a global economy, "Economic Development Quarterly", No. 14, pp. 15-34.
 41. Porter M.E., [2001], Regions and the new economics of competition, in Scott A.J. (ed.), Global City Regions, Oxford: Blackwell, pp. 139-152.
 42. Porter M.E., [2003], The economic performance of regions, "Regional Studies", Vol. 37, No. 6/7, pp. 549-578.
 43. President's Commission on Competitiveness, [1984], The Report of the President's Commission on Competitiveness, written for the Reagan administration.
 44. Rainnie A., Grobbelaar M. (eds.), [2005], New Regionalism in Australia, Ashgate, Aldershot.
 45. Ratanawaraha A., Polenske K.R., [2007], Measuring the geography of innovation - a literature review, in Polenske K.R., The economic geography of innovation, Cambridge University Press, Cambridge.
 46. Romijn H., Albaladejo M., [2002], Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England, "Research Policy", No. 31, pp. 1053-1067.
 47. Romesburg H.C., [1984], Cluster Analysis for Researchers, Belmont, Calif.
 48. Sirilli G., [1998], Old and New Paradigms in the Measurment of R&D, "Science and Public Policy", Vol. 25 (5), pp. 305-311.
 49. Smętkowski M., Wójcik P., [2009], Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, "Studia Regionalne i Lokalne", Vol. 4 (38).
 50. Steinle W.J., [1992], Regional competitiveness and the single market, "Regional Studies", Vol. 26 (4), pp. 307-318.
 51. Storper M., [1995], Competitiveness policy options; the technology-regions connection, Growth and Change, Spring, pp. 285-308.
 52. Strahl D., [1998], Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 53. Tsounis N., [2007], Determinants of Regional Competitiveness in Greece, 8th Econometrics and Statistics Congress of Turkey, 24-25 May - Inonu University, Malatya.
 54. Tucholska A. (eds.), [2010], Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 55. Tura T., Harmaakorpi V., [2005], Measuring Regional Innovative Capability, paper presented at 45th Congress of the European Regional Science Association, Amsterdam, Netherlands, 23-27 August.
 56. Van Hemert P., Nijkamp P., [2011], Critical Success Factors for a Knowledge-Based Economy: An Empirical Study into Background Factors of Economic Dynamism, [in:] Nijkamp P., Siedschlag J., (eds.), Innovation, Growth and Competitiveness Dynamic Regions in the Knowledge-Based World Economy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 57. Vieira E., Neirad I., Vázquez E., [2010], Productivity and Innovation Economy: Comparative Analysis of European NUTS-2, 1995-2004, "Regional Studies", Vol. 45 (9), pp. 1269-1286.
 58. World Economic Forum, [2002], The Global Competitiveness Report 2001-2002, Oxford University Press, Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu