BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielińska-Dusza Edyta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym
The Identification of Investigative Problems in Internal Audit
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2009, nr 16, s. 21-35, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Nowa Umowa Kapitałowa, Teoria rachunkowości
Accounting, Internal audit, New capital accord, Accounting theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz syntetyczna charakterystyka problemów, które stanowić mogą obszary ryzyka w przedsiębiorstwie. Zidentyfikowane obszary ryzyka mogą być przedmiotem zadania audytowego. Realizacja zadania audytowego rozpoczyna się od analizy ryzyka. (fragment tekstu)

Identification of area of potential risk is one of task of internal audit in enterprise. Author treats these areas as investigative problems. Try to present terminology of investigative problem in fi rst sequence on ground of science about management in order to perform their identifi cation in far sequence and regularization and classifying.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apostolou B., Hassel J.M., Fraud Risk Factor: Ratings By Francis Expert, CPA Journal, October 2001.
 2. Audyt wewnętrzny, Spojrzenie praktyczne, praca zbiorowa J. Banaszkiewicz et all., Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2003.
 3. BS 7799 - Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Standardy opracowane przez Stowarzyszenie Audytorów Informatycznych ISACA.
 4. Chandler A.D., Strategy and Structure. Chapter in the History of Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge, MA, 1962.
 5. COBIT (standard opublikowany przez Information System Audit and Control Foundation w 1996 roku).
 6. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, Wyd. II, Wyd. InfoAudit, Warszawa 2005.
 7. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. Stabryły A., Wyd. C.H. Beck Warszawa 2009.
 8. Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, pod red. Pocztowskiego A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007.
 9. Grelik M., Wawrzyniak B., Metodyka usprawnień organizacyjnych, PWE, Warszawa 1982.
 10. Kepnera Ch.H., Tregoe B.B., The rational manager, McGraw-Hill Co, 1965.
 11. Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. II, Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
 12. Knecht Z., Zarządzanie marketingiem, Wyd. III, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 13. Komitet Bazylejski (Nowa Umowa Kapitałowa - NUK).
 14. Kotler P., Marketing, Wydanie Jedenaste, Printice Hall, Dom Wydawniczy Rebis, 2005.
 15. Koźmiński A.K., Zarządzanie systemowe, PWE, Warszawa 1971.
 16. Kroker B., Mapowanie, jako narzędzie audytu logistycznego, "Eurologistics", 2006, nr 5.
 17. Kutera M., Rola audytu fi nansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa 2008.
 18. Metody i procedury audytu wewnętrznego w JSFP, praca pod red. Kostur A., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2007.
 19. Mikołajczyk Z., Metody organizowania pracy w warunkach nowoczesnego przemysłu, PWE, Warszawa 1973.
 20. Nalepka A., Kozina A, Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wyd. AE, Kraków 2007.
 21. Nowak M., Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007.
 22. Pająk W., System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa, Rozprawa doktorska Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999, s. 213-214.
 23. Pocztowski A., Miś A., Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 24. Podstawy marketingu, praca pod red. J. Altkorna, Wyd. IV zmienione i poszerzone, Instytut Marketingu, Kraków 2006.
 25. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk, 1978.
 26. Sarbanes - Oxley Act of 2002.
 27. Simon H., Newell A., Heuristic Problem Solving: The New Advance in Operation Research, "Operation Research", 1958, t. 4.
 28. Stölzle W., Audyt logistyczny - instrument oceny partnerów w łańcuchach dostaw, część 1 i 2, "Logistyka", 2000, nr 3 i 4.
 29. Strategie marketingowe, praca pod red. W. Wrzoska, PWE, Warszawa 2004.
 30. Targalski J., Organizacyjne aspekty podejmowania decyzji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografi e, Nr 75, AE, Kraków 1986.
 31. Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu