BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżak Mariusz (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie)
Tytuł
Cyberprzestępczość i jej wpływ na rozwój gospodarki elektronicznej
The Cybercriminality Phenomenon as the Determinant of Electronic Economy Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 732-740, bibliogr.17 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa
Digital economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nie sposób nie zgodzić się z tezą, iż zjawisko cyberprzestępczości wywiera istotny wpływ na rozwój gospodarki określanej mianem elektronicznej. Samo wy-korzystanie Internetu, stanowiącego na jej gruncie podstawową płaszczyznę wy-miany handlowej, sprzyja bowiem nie tylko rozwojowi gospodarki narodowej jako takiej, ale umożliwia przy tym przedstawicielom środowisk przestępczych (często-kroć o charakterze międzynarodowym i zorganizowanym) kreowanie szeregu nowych postaci zjawisk patologicznych, dotychczas pozostających jedynie w sferze fikcji z uwagi na brak możliwości technicznych. Metody oszukańczych praktyk wymierzonych przeciwko konsumentom i przedsiębiorcom stają się w konsekwecnji coraz bardziej wyrafinowane i szkodliwe, a przy tym trudne do zwymiarowania, tak w aspekcie prawnym, kryminologicznym, jak i ekonomicznym. Prawdopodo-bieństwo stania się przedmiotem ataku cyberprzestępczego wydaje się zatem wysoce realne i dostrzegalne zarazem. Dane uzyskane w drodze Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacyjnego przeprowadzonego wśród 1700 przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w 52 krajach świata wskazują, że aż 72% spośród nich zauważa wzrastający poziom ryzyka spowodowanego za-grożeniami zewnętrznymi. Z drugiej zaś strony np. jedynie co trzeci respondent zdecydował się dostosować własną strategię bezpieczeństwa informacji do technologii teleinformatycznych wdrażanych w ciągu ostatniego roku we własnej organi-zacji11. Aby zasygnalizować, jakie skutki pociągają za sobą tego typu zagrożenia w skali ogólnoświatowej, wystarczy przytoczyć szacunki dokonane przy okazji ostatnich cyberataków na infrastrukturę krytyczną instytucji rządowych w Polsce, które miały miejsce w styczniu 2012 r. w związku z planami ratyfikacji konwencji ACTA, mającej na celu wprowadzenie mechanizmów międzynarodowej ochrony praw autorskich. Wskazują one na konieczność przeznaczenia przez krajowe instytucje państwowe, przedsiębiorców i prywatnych użytkowników sieci aż 50 mld złotych w okresie następnych 5 lat. Świadczy to z pewnością o istnieniu nie tylko jedynie potencjalnie niebezpiecznego, ale i wymiernego ekonomicznie wpływu zjawiska cyberprzestępczości na rozwój gospodarki elektronicznej(fragment tekstu)

The article presents the cybercriminality as a danger for the electronic economy. It presents definition and different forms of this phenomenon. Furthermore, the paper indicates the essential actions undertaken in this area by the entrepreneurs, legislature and different authorities of legal protection. The author concludes, that the influence exerted by this kind of criminality on electronic economy is negative and very difficult to quantify.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżak M., Spamming i jego karalność w polskim systemie prawnym, "Pomiary - Automatyka - Kontrola" 2009, nr 7.
 2. Czyżak M., Wybrane aspekty zjawiska cyberterroryzmu, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" 2010, nr 1-2.
 3. Gibson W., Neuromancer, Wydawnictwo Książnica, Katowice 2011.
 4. Jaślan M., Raport o zagrożeniach z mediów społecznościowych i cloud computing, http://www.forumszerokopasmowe.pl.
 5. Młotek M., Siedlarz M., Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2011, nr 4.
 6. Raport Ernst & Young, Eksperci: Polska nie ma strategii na wypadek cyberataku, "Rzeczpospolita" 28-29.01.2012
 7. Sienkiewicz P., Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni, w: Cyberterroryzm - nowe wyzwania XXI wieku, red. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel, Warszawa 2009.
 8. Wójcik J.W., Zagrożenia w cyberprzestrzeni a przestępstwa ekonomiczne, Cyberterroryzm - nowe wyzwania XXI wieku, red. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel, Warszawa 2009.
 9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (DzU 1997, nr 88, poz. 553, ze zm.).
 10. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU 2010, nr 46, poz. 276, ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (DzU 2002, nr 126, poz. 1068, ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU 2002, nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (DzU 2002, nr 169, poz. 1385, ze zm.).
 14. Uzasadnienie do projektu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Sejm RP IV kadencji, Druk sejmowy nr 353.
 15. Uzasadnienie do projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sejm RP IV kadencji, Druk sejmowy nr 409.
 16. Założenia Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011, http://cert.gov.pl.
 17. www.statystyka.policja.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu