BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczera Karol (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Postawy jako bariera rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Attitudes as a Barrier of Development of Information Society in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 88, s. 763-772, rys., bibliogr.18 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomimo upływu dwóch dekad od pojawienia się Raportu Bangemanna oraz mniej lub bardziej skutecznie wdrażanych kolejnych strategii rozwoju cyfrowej Europy, obok korzyści, które obserwujemy w związku z rewolucją informacyjną, nadal aktualne są zagrożenia, na które zwracali uwagę autorzy Raportu. Wydaje się, iż dość dobrze realizowane są działania w obszarze "sprawiedliwego dostępu do infrastruktury", a może po prostu sprawnie zadziałały mechanizmy wolnego rynku, nieskrępowane administracyjnie czy politycznie. Wiele jest natomiast do zrobienia w aspekcie "odrzucenia nowej kultury informacyjnej oraz jej instrumentów". Wydaje się, iż postawy ludzi w znacznym stopniu przyczyniają się do cyfrowych nierówności, a w konsekwencji prowadzą do wykluczenia części jednostek z głównego nurtu życia społecznego. Obserwujemy zacieranie się podziału na rzeczywistość realną i wirtualną (cyberprzestrzeń). Świat "wirtualny" to w dużej części świat "realny" wspomagany technologicznie15. Nasza rzeczywistość staje się z każdą chwilą bardziej wirtualna i tracimy możliwość wyboru, czy chcemy się w tę wirtualność zagłębić, czy nie. Wybór dotyczy raczej tego, na ile jesteśmy częścią zmieniającej się rzeczywistości, w jakim stopniu nadążamy za jej dynamiczną ewolucją(fragment tekstu)

The paper pointed out the directions, advantages and threats of development of Information Society from the angle of The European Union's developing strate-gies. The author, taking into account the results of surveys, indicates non-technological barriers of development of Information Society in Poland and also emphasizes the importance of implementing the e-inclusion programs(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bangemann M. et al., Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo globalnej informacji, Bruksela 1994, kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html (5.1.2012).
 2. Batorski D., Olechnicki K., Wprowadzenie do socjologii Internetu, "Studia Socjo-logiczne" 2007, nr 3.
 3. Cellary W., Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport UNDP o rozwoju społecznym, http://www.kti.ue.poznan.pl/specials/nhdr2002/do kumenty/cellary_poznan.pdf (10.1.2012).
 4. Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań, Korzystanie z Internetu, BS/99/2011, Warszawa 2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_099_ 11.PDF (5.1.2012).
 5. Digital Agenda: investment in digital economy holds key to Europe's future pros-perity, says Commission report, European's Information Society Thematic Portal, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5789 (5.1.2012).
 6. Internet use in households and by individuals in 2011, Eurostat, issue 66/2011, European Union 2011, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-066/EN/KS-SF-11-066-EN.PDF (5.1.2012).
 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa, Komisja Europejska, Bruksela 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri Serv.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF (5.1.2012).
 8. Kuczera K., Zaawansowanie wykorzystania technologii informacyjno- -komunikacyjnych w Polsce w światle raportu The Global Information Technology Report 2008-2009, Zeszyty Naukowe US nr 544, Szczecin 2009
 9. Levy P., Drugi potop, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Anto-logia, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 10. Magaczewska E., Mastyk T., Miejski ratusz w globalnej wiosce. Charakter aktyw-ności obywatelskiej w społeczeństwie obywatelskim,
 11. Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, red. L. Haber, S. Jędrzejewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 12. McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwo Naukowo--Techniczne, Warszawa 2004.
 13. Morbitzer J., Od maszyn dydaktycznych do mikrokomputerów i Internetu, w: Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2005.
 14. NetTrack, MillwardBrown SMG/KRC, 2011, http://www.millwardbrown.com/ Loca-tions/Poland/Uslugi/Badania_Syndykatowe/Net_Track.aspx, dostęp (5.1.2012).
 15. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2010.
 16. Toffler A., Szok przyszłości, Zysk i Spółka, Poznań 1998.
 17. Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.
 18. Wilson E., Information Revolution and Developing Countries, The MIT Press, 2006.
 19. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r., GUS 2011, http://www.stat.gov.pl/ gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm (5.1.2012)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu