BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziukiewicz Małgorzata (Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK))
Tytuł
Propozycja budowy miernika biedy skumulowanej w Polsce
Proposal for Construction of a Measure of Cumulative Poverty
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 11-12, s. 3-8, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Ubóstwo, Gospodarstwa domowe, Metody badawcze
Consumption, Poverty, Households, Research methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach zanotowano ogromny postęp, jeśli chodzi o pomiar i analizę ubóstwa. Zwykle analizy ubóstwa ograniczają się do aspektu dochodowego, w tym głównie monetarnego. Jednak coraz częściej podejmowane są kroki, aby zmierzyć i przebadać wiele innych wymiarów ubóstwa. Temu celowi służy np. opracowany przez agendę ONZ do Spraw Rozwoju (UNDP) wskaźnik ubóstwa społecznego (human poverty index - HPI). Temu celowi służy również przyjęcie przez kraje UE zestawu wspólnie opracowanych i uzgodnionych wskaźników społecznych, obejmujących cztery najważniejsze obszary dotyczące społecznej biedy i ekskluzji, a mianowicie: dochodów, zatrudnienia, zdrowia i edukacji. Złożoność zjawiska biedy wyjaśnia się, opisując sytuację osób bądź grup wykluczonych z jednego lub z większej liczby wymiarów życia społecznego - nie tylko z pracy, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, lecz również z wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia społecznego. Autorzy zajmujący się tą problematyką określają najogólniej, iż wykluczenie oznacza nie tylko pozbawienie dostępu do wspomnianych sfer życia, ale może też oznaczać dostęp gorszej jakości. Aktualnie trwają prace nad rozszerzeniem listy o nowe wskaźniki (tertiary indicators), uwzględniające pozadochodowe aspekty ubóstwa. Sposobem uwzględniającym wielowymiarową koncepcję ubóstwa jest agregacja (łączenie) różnorodnych wymiarów w jeden indeks. Niniejszy artykuł pokazuje, iż alternatywą dla stosowania pojedynczych miar ubóstwa może być syntetyczny miernik, skonstruowany na bazie informacji dotyczącej różnych aspektów ubóstwa - dochodu, warunków mieszkaniowych, zdrowia i edukacji. (fragment tekstu)

All agree that evaluation of poverty in all dimensions - not only income-related one - is the most proper way of measuring this extremely complex phenomenon. Therefore, there are taken steps to measure and examine many other dimensions of poverty. For example, the system of Laeken indicators of poverty and social exclusion in the EU countries serves this purpose. A reasonable way taken into account the multidimensional concept of poverty is aggregation (combining) various dimensions in one index. This article shows that an alternative tо the use of single measures of poverty may be a measure constructed on the grounds of information relating tо various aspects of poverty, of income, housing conditions, health and education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beskid J. (1995), Bieda obiektywna i subiektywna - wyniki badania sondażowego, materiały z konferencji "Polityka społeczna wobec ubóstwa w krajach dokonujących transformacji", 13-14 października, Warszawa.
 2. Bilans istniejących badań i analiz oceniających poziom ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz kierunki przyszłych analiz (2004), Raport wstępny Zespołu ds. Reintegracji Społecznej, MGPiPS, Warszawa.
 3. Golinowska S., Tarkowska E., red. (2005), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, IPiSS, Warszawa.
 4. Hacourt G. (2003), European Project on Poverty Indicators starting from the experience of People living in Poverty, Final Report.
 5. Kordos J. (1991), Poverty Measurment in Poland, Poverty Measurment for Economics in Transition in Eastern European Countries, Statistical Central Office.
 6. Kudrycka I., Radziukiewicz M. (2001), Rozkłady dochodów, wydatków i oszczędności z uwzględnieniem dochodów z szarej strefy, Z Prac ZBSE, z. 278, Warszawa.
 7. Measures of Poverty (2004), World Bank.
 8. Panek R, Podgórski J., Szulc A. (1999), Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa.
 9. Questions about other indices used in the Human Development Report (2003), World Bank, Technical Paper.
 10. Radziukiewicz M. (2006a), Społeczna geografia biedy (1), "Handel Wewnętrzny" nr 3.
 11. Radziukiewicz M. (2006b), Społeczna geografia biedy (2), "Handel Wewnętrzny" nr 4.
 12. Radziukiewicz M. (2006c), Wskaźniki wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 3.
 13. Szukiełojć-Bieńkuńska A. (2006), W stronę wielowymiarowej analizy ubóstwa i społecznego wykluczenia, "Wiadomości Statystyczne" nr 5.
 14. Topińska I. (1996), Ubóstwo w Polsce na podstawie badań Banku Światowego, w: S. Golinowska (red.), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 15. Wiśniewski J.W. (1986), Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu