BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Bankowość relacyjna a dostęp rolników do usług finansowych
Relationship Banking in the Context of Farmers' Access to Financial Services
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 243-263, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Usługi finansowe, Kredyt bankowy, Bankowość, Gospodarstwa rolne, Kredytowanie rolnictwa, Pożyczki bankowe, Finansowanie rolnictwa, Bankowość relacyjna
Financial services, Bank credit, Banking, Arable farm, Agricultural lending, Bank loans, Agricultural finance, Relationship banking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano charakterystyki modelu bankowości relacyjnej w kontekście jego znaczenia dla zaspokajania potrzeb rolników na usługi finansowe (w szczególności zaś kredyty bankowe). Poprzez porównanie tego modelu do bankowości transakcyjnej, określono jego atuty w aspekcie łagodzenia ograniczeń kredytowych w rolnictwie. Określono także potencjalne korzyści dla banków i rolników ze współpracy relacyjnej. Dla ustalenia modelu działania banków opracowano syntetyczny miernik bankowości relacyjnej (MR) z zastosowaniem metody wzorca rozwoju. Na podstawie badań ankietowych banków działających na obszarach wiejskich w Polsce południowo-wschodniej udowodniono, iż banki preferujące model bankowości relacyjnej wykazują znacznie większe zaangażowanie w finansowanie gospodarstw rolnych, a także innych klientów z obszarów wiejskich w porównaniu do banków preferujących model bankowości transakcyjnej. (abstrakt oryginalny)

The paper characterizes of relationship banking model in the context of its importance to meeting the needs of farmers in financial services (in particular, bank loans). By comparing this model to transaction banking model, was identified its advantages in terms of mitigation credit constraints in agriculture. Also identified potential benefits for banks and farmers from relational cooperation. For the determination of bank's business model was developed synthetic indicator of relationship banking (MR) using the standard method of development pattern. Based on surveys of banks operating in rural areas in south-eastern Poland proved that banks prefer relationship banking show a much greater involvement in the financing of farms, as well as other customers in rural areas than banks prefer transaction banking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baas T., Schrooten M., Relationship Banking and SMEs. A Theoretical Analysis, Discussion Paper, Series A, nr 470, Hitotsubashi University Kunitachi, Tokyo 2005.
 2. Berger A., Miller N., Petersen M., Rajan R., Stein J., Does Function Follow Organizational Form? Evidence From the Lending Practices of Large and Small Banks, "Journal of Financial Economies" 2005, vol. 76.
 3. Berger A.N., The "Big Picture" about relationship-based finance, Proceedings of the 33th Annual Conference on Bank structure and Competition, Chicago 1999.
 4. Berger A.N., Udell G.F, Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The Importance of Bank Organizational Structure, "Economic Journal" 2002, vol. 112.
 5. Boot A.W.A., Marinc M., The Evolving Landscape of Banking, "Industrial and Corporate Change" 2008, vol. 17(6).
 6. Boot A.W.A., Relationship Banking: What Do We Know?, "Journal of Financial Intermediation" 2000, vol. 9.
 7. Boot A.W.A., Thakor A.V., Can Relationship Banking Survive Competition?, "The Journal of Finance" 2000, Vol. 55, No 2.
 8. Butler P., Durkin M., Relationship Intermediaries: Business Advisers in the Small Firm - Bank Relationship, "International Journal of Bank Marketing" 1998, nr 1.
 9. Capiga M, Kapitał klienta - przedmiot kompleksowej oceny działalności banku, "Bank i Kredyt" 2004, nr 9.
 10. Cull R., Haber S.,. Imai M, Related Lending and Banking Development, "Policy Research Working Paper", No. 5570, The World Bank Development Research Group, Washington 2011.
 11. Gajewski K., Pawłowska M., Rogowski W., Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej, "Materiały i Studia", z. 275, NBP, Warszawa 2012.
 12. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007, s. 9.
 13. Hodgman D.R., Commercial Bank Loan and Investment Policy, Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois, Urbana-Champaign 1963.
 14. Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 15. Kata R., Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 133.
 16. Kata R., Koncepcja relationship banking w działaniu banków spółdzielczych na rynku finansowym, "OPTIMUM - Studia Ekonomiczne" 2008, nr 2(38).
 17. Koch T.W., MacDonald S., Bank Management, South-Western, Cengage Learning 2010.
 18. Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
 19. Kudła J., Opolski K., Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych, CeDeWu, Warszawa 2006.
 20. Kulawik J., Globalizacja finansowa a funkcjonowanie i rozwój banków, Raport PW, nr 62, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 21. Kulawik J., Ograniczenia kredytowe w rolnictwie. Rodzaje, skutki i możliwości ich łagodzenia, "Banki i Kredyt" 2000, nr 9.
 22. Kulawik J., Ziółkowska J., System finansowy rolnictwa a globalizacja finansowa, Raport PW, nr 50, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 23. Marcinkowska M., Kapitał relacyjny banku. Kształtowanie relacji banku z otoczeniem, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 24. Neuberger D., Rathke S., Microenterprises and Multiple Bank Relationships: Evidence from a Survey Among Professional, Universidad Rostock, WP Nr 61, International Conference on Financing of SMEs in Developed Countries, University of Warwick 2006.
 25. Ongena S., Smith D.C., Bank Relationships: A Survey [w]: Haker P., Zenios S.A. (red.) The Performance of Financial Institutions, Cambridge University Press, London 2000.
 26. Paliszkiewicz O.J., Wykorzystanie metody wzorca rozwoju do klasyfikowania przedsiębiorstw pod względem poziomu zarządzania wiedzą, [w:] Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T.2, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2010.
 27. Sharpe S.A., Asymmetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: a Stylized Model of Customer Relationships, "The Journal of Finance" 1990, vol. 45, No 4.
 28. Siedlecka U., Metody porządkowania liniowego, [w:] Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 29. Stiglitz J.E., Weiss I., Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, "American Economic Review" 1981, vol. 71.
 30. Tymoczko I., Charakterystyka współpracy przedsiębiorstwa z bankiem a warunki cenowe kredytu bankowego. Analiza ekonometryczna na podstawie modelu logitowego, "Materiały i Studia"2012, z. 268.
 31. Zalega K., Relationship banking jako struktura pośrednictwa finansowego. Związki z konkurencyjnością banków i nadzorem korporacyjnym w sektorze, "Bank i Kredyt" 2004, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu